Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane „Rozporządzenie 2016/679” informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych we wniosku o przyznanie dodatku osłonowego, w związku z przyjęciem/wniesieniem wniosku do Urzędu w formie papierowej i elektronicznej na platformie ePUAP (przechowywanej przez Urząd dokumentacji w postaci elektronicznej) - jest Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa, z siedzibą w Bełchatowie, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów.  Kontakt (e-mail) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., (ePUAP) na adres: /umbelchatow/SkrytkaESP lub /umbelchatow/UM oraz pisemnie - Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 16. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Bełchatowa - (e-mail)  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., (ePUAP) na adres: /umbelchatow/SkrytkaESP lub /umbelchatow/UM oraz pisemnie - Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 42.
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych we wniosku o przyznanie dodatku osłonowego, w związku z obsługą wniosku, przyznania i wypłaty dodatku osłonowego, odmowy przyznania dodatku osłonowego, uchylenia lub zmiany prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięć w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego – jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie, ul. Staszica 18, 97-400 Bełchatów. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., tel. 44/ 635 51 31.

Administratorzy w ramach realizacji zadania przyznania dodatku osłonowego zawarli porozumienie o współadministrowaniu danymi osobowymi

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne z wyjątkiem danych wynikających z przepisów prawa. Podanie danych jest wymogiem ustawowym koniecznym do prawidłowego wypełnienia obowiązków związanych z realizacją wniosku o przyznanie świadczenia w postaci dodatku osłonowego.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 2016/679), w tym rozpatrzenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, realizacji wypłaty w przypadku przyznania dodatku osłonowego, rozstrzygnięć oraz prowadzenia dokumentacji w sprawie dodatku osłonowego, na podstawie przepisów prawa:
  1. ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym,
  2. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
  3. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
  4. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  5. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  6. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z ww. przepisów oraz rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego jest niezbędne do ustalenia prawa do dodatku osłonowego (weryfikację przeprowadza Urząd Miasta Bełchatowa a Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z wykorzystaniem centralnego systemu), zweryfikowania źródła ogrzewania gospodarstwa domowego względem wpisu w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (weryfikację przeprowadza Urząd Miasta Bełchatowa).

Podstawą przetwarzania danych jest również wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych innych niż wymaganych przepisami prawa dla ustalenia prawa (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenie 2016/679 - Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne (np. numeru telefonu, adresu e-mail).

 1. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane będą przez okres wynikający z kategorii archiwalnej 10 lat licząc od roku następującego po roku zakończenia sprawy.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być m.in.: operator pocztowy, w przypadku prowadzenia korespondencji, bank, podmioty, dostawcy systemów informatycznych/podmioty zapewniające asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych przy przetwarzaniu danych oraz organy publiczne i inni odbiorcy legitymujący się podstawą prawną w pozyskaniu danych osobowych.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu żądanie następujących uprawnień: prawa dostępu do danych osobowych, prawo do żądania sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych: w przypadku gdy ustała podstawa prawna do ich przetwarzania, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą: kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów.
 4. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy danych podanych dobrowolnie tj. nr telefonu adres e-mail) może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl