Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Powierzchnia Gminy Miasto Bełchatów wynosi 35 km2, gęstość zaludnienia 1725 osób/km2. Na koniec 2014 roku GM Bełchatów liczyła 60 017 mieszkańców.  W porównaniu z rokiem 2013 liczba ludności zmniejszyła się o 385 osób.

W okresie ostatnich  trzynastu lat t.j. 2001 - 2014 przedstawia się ona następująco:

 

 

 

Tabela 1: Stan i ruch naturalny w latach 2001-2014

lata ogółem  mężczyźni kobiety przyrost/ubytek
liczby mieszkańców
2001  65 145  32 270 32 875 -180
2002  65 319  32 321 32 998 174
2003  64 885  32 073 32 819 -434
2004  64 773  31 965 32 808 -112
2005  64 189  31 619 32 570 -584
2006  63 251  31 215 32 036 -938
2007 64 600 31 736 32 864 1349
2008 62 491 30 592 31 899

-1909

2009 62 313 30 466 31 847

-178

2010 61 901 30 251 31 650 -412
2011 61 254 29 871 31 383 -647
2012 60 940 29 695 31 245 -314
2013 60 402 29 320 31 082 -538
2014 60 017 29 096 30 921 -385

 

Struktura ludności GM Bełchatów ze względu na płeć charakteryzuje się nieznaczną przewagą kobiet, które stanowią 51,05% ogółu mieszkańców.

 

 

Tabela 2: Stan ludności w wieku produkcyjnym przed i poprodukcyjnym

Lata wiek przedprodukcyjny wiek produkcyjny wiek poprodukcyjny
2001 19 101 42 122 3 922
2002 17 990 43 208 4 121
2003 16 755 43 858 4 272
2004 16 313 44 086 4 374
2005 14 626 44 997 4 566
2006 13 514 45 124 4 613
2007 14 044 45 765 4 791
2008 12 518 44 662 5 311
2009 12 223 44 504 5 586
2010 11 887 44 081 5 933
2011 11 957 43 305 5 992
2012 11 318 42 666 6 956
2013 11 143 41 720 7 539
2014 11 105 40 793 8 119

 

 

Tabela 3: Małżeństwa, urodzenia i zgony w latach 2001-2014

lata małżeństwa      urodzenia       zgony       
2001 534 513 318
2002 540 545 336
2003 529 520 338
2004 567 512 313
2005 603 569 343
2006 566 583 340
2007 646 642 308
2008 616 661 342
2009 752 677 399
2010 739 715 411
2011 691 637 372
2012 650 652 366
2013 558 628 408
2014 533 626 417

 

Istotną cechą demograficzną określającą obecny oraz przyszły stan populacji GM Bełchatów jest wskaźnik przyrostu naturalnego. GM Bełchatów charakteryzuje się dodatnim i wysokim przyrostem naturalnym. W 2014 roku  obserwujemy dodatni przyrost naturalny, który na koniec roku wyniósł 209 osób. Dane demograficzne dotyczące GM Bełchatów jednoznacznie wskazują na dodatni przyrost naturalny. Jest to zjawisko dość stabilne na przestrzeni badanego okresu czasu.

 

 

Tabela 4: Przyrost naturalny w Bełchatowie w latach 2001-2014

Lata Przyrost
naturalny
2001 195
2002 206
2003 182
2004 199
2005 226
2006 243
2007 334
2008 319
2009 278
2010 304
2011 265
2012 286
2013 220
2014 209

 

 

W ostatnich latach zauważalny jest spadek liczebności populacji w grupie wiekowej 4-7.  A w 2014 roku wzrost. Natomiast w grupie wiekowej 8-18 lat spadek.  Jednocześnie w 2014 nastąpił spadek wśród osób powyżej 60 - u kobiet i 65 roku życia u mężczyzn. Wzrosła liczba osób w wieku poprodukcyjnym.
 

 

Tabela 5: Struktura ludności w/g grup wiekowych w latach 2001-2014

Grupa

wiekowa

ogółem 0-3 lat 4-7 lat 8-18 lat

19-60 lat

/kobiety/

16-65 lat

/mężczyźni/

pozostali
2001 65 145 2 158 2 854 14 095 20 864 21 261 3 922
2002 65 319 2 136 2 672 13 182 21 396 21 812 4 121
2003 64 885 2 134 2 467 12 154 21 732 22 126 4 272
2004 64 773 2 084 2 385 11 844 21 843 22 243 4 374
2005 64 189 2 166 2 166 10 294

22 325

22 672 4 566
2006 64 251 2 191 2 030 9 154 21 941 22 258 5 677
2007 64 400 2 372 2 125 9 028 22 598 23 167 5 310
2008 64 491 2 551 2 021 7 946 22 076 22 586 5 311
2009 62 313 2 158 2 122 7 422 21 950 22 554 5 586
2010 61 901 2 791 2 204 6 892 21 635 22 446 5 933
2011 61 254 2 777 2 728 6 452 21 224 22 081 5 992
2012 60 940 2 729 2 510 6 079  20 875 21 791 6 956
2013 60 402 2 691 2 602 5 850 20 345 21 375 7 539
2014 60 017 2 611 2 760 5 734 19 821 20 972 8 119

 

Gmina Miasto Bełchatów na przestrzeni lat 2001-2014 charakteryzuje się ujemnym poziomem salda migracji. Oznacza to przewagę odpływu mieszkańców nad napływem nowych. W roku 2004 saldo migracji wynosiło 584 osoby. Natomiast w 2006 roku nastąpił jeszcze większy wzrost migracji, który wynosił 1363 osoby. W 2007 nastąpił nastąpił niewielki spadek wymeldowań i wyniósł 950, by w latach 2008-2009 osiągnąć wartość 756-764. W roku 2014 sldo migracji zmniejszyło się i wynosiło 385.

 

 

Tabela 6: Ruch migracyjny ludności w GM Bełchatów w latach 2001-2014

Lata Saldo migracji
2001 -201
2002 -171
2003 -566
2004 -584
2005 -786
2006 -1363
2007 -950
2008 -756
2009 -764
2010 -716
2011 -647
2012 -770
2013 -538
2014 -385

Zjawisko to tłumaczyć można na kilka sposobów. W przypadku GM Bełchatów może wynikać ono ze zwiększających się aspiracji życiowych mieszkańców i posiadania wystarczających środków do prób ich realizowania. Mobilni młodzi ludzie decydują się na opuszczenie miasta w celu znalezienia pracy poza jego terenem. Wpływ na ten wskaźnik może mieć także ruch ludzi młodych, którzy chcąc uzyskać jak najlepsze wykształcenie opuszczają Bełchatów na rzecz bliższych i dalszych ośrodków edukacji. Wpływ na saldo migracji ma również odpływ ludności za granicę.

 

W 2014 r. dało się zauważyć mniejszą liczbę ludności w wieku przedprodukcyjnym a wzrasta liczba ludności w wieku  poprodukcyjnym. Bełchatów odznacza się najliczniejszą grupą osób w wieku produkcyjnym 71,47%. Ważnym czynnikiem jest rosnąca w ostatnich latach grupa osób w wieku poprodukcyjnym 8,50%.

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl