Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

 

 

Cele i założenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Skawina” są zgodne z następującymi dokumentami strategicznymi na poziomie krajowym i regionalnym:

 • Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności,

 • Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju,

 • Narodowa Strategia Spójności,

 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego,

 • Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030,

 • Krajowa Polityka Miejska do 2020 roku,

 • Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016,

 • Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” 2020,

 • Polityka Energetyczna Państwa do 2030 roku,

 • Krajowy Plan Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych do 2020 roku,

 • Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej,

 • Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej,

 • Strategiczny Plan Adaptacji,

 • Koncepcja Strategii Rozwoju Makroregionu Polski Centralnej 2030,

 • Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2007-2020.


Ramy realizacji PGN są również zgodne z następującymi lokalnymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi:

 • Porozumienia międzygminne,

 • Lokalny program rewitalizacji Bełchatowa,

 • Strategia Rozwoju Miasta Bełchatowa na lata 2015-2022,

 • Program Ochrony Środowiska dla Miasta Bełchatowa na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2016,

 • Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej zostanie przyjęty uchwałą Rady Miasta (wpisanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej).  

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl