joombig banner rotation images

Menu

 

 

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, plan gospodarki niskoemisyjnej jest warunkiem uzyskania finansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 na działania z zakresu:

  • gospodarki niskoemisyjnej,

  • efektywności energetycznej,

  • wykorzystania OZE,

  • zrównoważonego transportu publicznego.

 

Bełchatów będzie mógł zatem wykorzystać PGN również do starania się o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE), funduszu EOG oraz środków krajowych (rozdysponowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

 

Korzyści wynikające z opracowania i realizacja działań ujętych w PGN można pokrótce podzielić wg następujących modułów:

 

REDUKCJA EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH

Skutkiem wdrożenia przewidzianych w planie zadań jest faktyczna redukcja emisji gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla (CO2) i metanu (CH4).

 

REDUKCJA EMISJI INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ

Oprócz redukcji emisji gazów cieplarnianych, nastąpi również obniżenie emisji innych ubocznych produktów spalania (tlenki azotu i siarki, rakotwórczego benzo(a)pirenu oraz pyłów PM10 i PM2.5).

 

POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA

Wymiana źródeł ciepła na bardziej efektywne i wykorzystanie OZE przyczyni się bezpośrednio do poprawy jakości powietrza w Gminie Bełchatów, a tym samym i zdrowia mieszkańców.

 

OSZCZĘDNOŚCI
Wymiernym efektem transformacji gminy są oszczędności dla lokalnego budżetu, dzięki ograniczeniu zużycia paliw i energii w budynkach użyteczności publicznej.

BAZA EMISJI

W ramach projektu miasto otrzyma bazę danych zużycia paliw i energii dla poszczególnych sektorów gminy i pojedynczych budynków użyteczności publicznej i oświatowych, która będzie pomocna w analizie zmian wielkości i zarządzaniu emisją na terenie Bełchatowa.

MONITORING POSTĘPÓW REALIZACJI DZIAŁAŃ PGN

Na podstawie utworzonej bazy danych, gmina będzie przeprowadzała monitoring podejmowanych działań, by ocenić ich efektywność.


BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE

Wdrażanie alternatywnych rozwiązań energetycznych zapewnia bezpieczeństwo dostaw ciepła i energii elektrycznej.

 

POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, stosowanie alternatywnych źródeł energii oraz spadek opłat za energię elektryczną i ciepło ze źródeł konwencjonalnych wpłyną pozytywnie na poprawę jakości życia mieszkańców Bełchatowa.

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020