Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

os. Binków projekt tablicy POLSKI ŁAD

Edycja 1

Projekt pn. Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie

 

Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów, w dniu 2.06.2022r. udzielił Miastu Bełchatów Promesy finansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, nr 01/2021/9254/PolskiLad.

W ramach projektu zrealizowane będą:

Budowa 1611,29 mb ulic: Jurajskiej, Dolomitowej, "bez nazwy", Św. Kingi, Złotej, Rubinowej i odcinka ul. Jana Kiepury wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, odwodnienia wraz z oświetleniem w ul. Budryka na odcinku od skrzyżowania z ul. Staszica

do ul. Skaleniowej długości 762,84 mb wraz z odtworzeniem nawierzchni pasa drogowego w os. Binków w Bełchatowie.

Szacowany koszt inwestycji: 23 968 976,78 zł

Kwota wsparcia: 17 466 193,38 zł

Termin zakończenia inwestycji: czerwiec 2024 roku

oswietlenie ulicas 6430Miasto Bełchatów w 2023 roku pozyskało środki z Gminy Bełchatów na realizację zadań:

- "Pokrycie kosztów oświetlenia ulic, placów i dróg" w wysokości 900 tys. zł

- „Bieżące utrzymanie dróg w zakresie remontów istniejących nawierzchni chodników, ciągów pieszych, ciągów jezdnych, dróg rowerowych, nawierzchni zatok parkingowych i parkingów będących w zarządzie Prezydenta Miasta Bełchatowa” w wysokości 900 tys. zł.

 

opiekaMiasto Bełchatów pozyskało środki Funduszu Solidarnościowego w wys. 185 068,80 zł na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.
Realizacją zadania zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie.

mieszkanie chronioneMiasto Bełchatów pozyskało dofinansowanie zadania własnego jednostki samorządu terytorialnego, realizowanego w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, edycja 2023 r. Działanie 4.4 „Tworzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych”.
Całkowita wartość zadania to 125 000,00 zł, z czego dofinasowanie z rezerwy celowej budżetu państwa w wys. 100 000,00 zł i wkład własny Miasta – 25 000,00 zł.
W ramach zadania w 2023 roku zostaną utworzone trzy mieszkania chronione dla 9 osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (po 3 osoby w każdym z mieszkań), wymagających wsparcia w formie usług opiekuńczych lub asystenckich.

asystentMiasto Bełchatów pozyskało środki Funduszu Solidarnościowego w wys. 63 134,40 zł na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.
Realizacją zadania zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie.
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

osiedlowe lato w miescie strzelec 5910Miato Bełchatów wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej realizuje projekt "Edukacja i integracja kluczem do szczęśliwej rodziny". Zadanie, którego koszt opiewa na 47 016,00 zł, dofinansowane zostało ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego.

 

>>> www.lodzkie.pl

belchatow maj 2022 0326Miasto Bełchatów otrzymało ze środków budżetu Gminy Bełchatów pomoc finansową na realizację czterech miejskich zadań:

 

  1. Pokrycie kosztów oświetlenia ulic, placów i dróg – dofinansowanie w wysokości 1 634 668,43 zł;
  2. Przebudowa lokali usługowych na mieszkalne w budynku Odra – dofinansowanie w wysokości 444 503,44 zł;
  3. Budowa placu zabaw przy Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym nr 3 – dofinansowanie w wysokości 273 045,15 zł;
  4. Budowa oświetlenia na terenie Miasta Bełchatowa – dofinansowanie 782 332,41 zł;
  5. Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 12 w Bełchatowie - dofinansowanie 120 000,00 zł;
  6. Bieżące utrzymanie dróg, oraz remonty istniejących nawierzchni chodników, ciągów pieszych, ciągów jezdnych, dróg rowerowych nawierzchni zatok parkingowych i parkingów będących w zarządzie Prezydenta Miasta Bełchatowa - dofinansowanie 834 668,43 zł;
  7. Modernizacja i przebudowa parku im. J.N.Jeziorańskiego -  dofinansowanie 134 787,44 zł.

 

 

1. Umowa nr 83/II/2019 z 17.09.2019r. o udzielenie dofinansowania zadania gminnego pn.„Budowa drogi gminnej na terenie strefy przemysłowej B2-etap I w ramach zadania pn.: „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej”

kopeckiego otwarcie 4757I pula

Na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, Miasto Bełchatów w 2020 roku otrzymało wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Kwota wsparcia: 3 876 858,00 zł

Całkowity koszt inwestycji: 4 375 612,00 zł

Przeznaczenie: Realizacja projektu pn. „Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei”

Termin realizacji: grudzień 2021 - grudzień 2022

ukraina

Beneficjent: Miasto Bełchatów, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów

Nazwa zadania: Zapewnienie przez Miasto Bełchatów zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego oraz zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zadanie sfinansowane ze: środków Funduszu Pomocy

Wartość finansowania: 486 430,00 zł

Całkowita wartość realizacji zadania: 486 430,00 zł

Opis zadania:

Miasto Bełchatów zawarło z Powiatem Bełchatowskim Porozumienia o udzielenie środków z Funduszu Pomocy w zakresie zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy.

złobek jas i malgosia 3220

Nie 75, a 90 – tyle miejsc będzie dostępnych dla najmłodszych bełchatowian w „Jasiu i Małgosi”. Po trwającej właśnie przebudowie oraz remoncie w miejskim żłobku utworzony zostanie nowy oddział. Wszystko dzięki rządowemu programowi „Maluch+.

opieka wytchnieniowa 7830Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie realizuje Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, finansowany z Funduszu Solidarnościowego - państwowego funduszu celowego.

opaski wwwMiasto przystąpiło do realizacji ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 finansowego przy pomocy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Z pozyskanych środków zostaną zakupione opaski bezpieczeństwa wraz z usługą teleopieki aktywną do końca 2022 roku. Projekt realizowany będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl