Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Stypendia będą wypłacane do czerwca 2023 r. Stypendia będą wypłacane do czerwca 2023 r.

 

Uczniowie, którzy mieli przyznane stypendium szkolne, mogą się starać o jego kontynuację. Aby dalej otrzymywać świadczenie trzeba w Urzędzie Miasta Bełchatowa złożyć odpowiednie oświadczenie. Przypominamy, że wciąż można się także starać o zasiłek szkolny.

 

 

Miasto pozyskało kolejne pieniądze na wypłatę stypendiów oraz zasiłków szkolnych, które obejmują okres od stycznia do czerwca 2023 roku. Aby ubiegać się o przedłużenie stypendium szkolnego konieczne jest złożenie odpowiedniego oświadczenia. Trzeba w nim potwierdzić, że nadal spełnia się określone kryteria, a także wyraża się zgodę na zmianę decyzji przyznającej świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolne. Wzór wspomnianego oświadczenia można pobrać z załącznika poniżej. W formie papierowej dostępny jest także w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Bełchatowa (ul. Kościuszki 1).

 

Przypominamy, że do otrzymania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych uprawnieni są zamieszkali na terenie Bełchatowa (bez względu na miejsce pobierania nauki):

 • uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych
  o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,
 • wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Stypendium szkolne przysługuje osobie pochodzącej z rodziny, w której miesięczna wysokość dochodu netto na osobę nie przekracza kwoty 600,00 zł.

 

W przypadku zmiany przyczyn stanowiących podstawę przyznania stypendium szkolnego (w szczególności zmiany: wysokości dochodu netto na osobę w rodzinie, składu osób w rodzinie, miejsca zamieszkania, szkoły, do jakiej uczęszcza osoba, na rzecz której zostało przyznane stypendium szkolne) należy przedstawić stosowne dokumenty świadczące o zmianach tych przesłanek.


Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
  w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania oraz kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności w dodatkowych zajęciach nauki języków obcych, zajęciach wyrównawczych, sportowych, informatycznych, muzycznych i innych zajęciach poszerzających wiedzę i umiejętności ucznia, a także całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z wyjazdami na zielone szkoły, wycieczki szkolne, uczestnictwa w edukacyjnych spektaklach teatralnych lub projekcjach filmowych,
 2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym (m.in. zakup książek, zeszytów, pomocy szkolnych, stroju na zajęcia wychowania fizycznego, plecaka itp.),
 3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w szczególności kosztów dojazdu środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowania w bursie lub internacie.

 

Propozycja realizacji ww. form dostępna jest w Wydziale Oświaty UM Bełchatowa,
ul. Kościuszki 1, pok. 402 (tel. 44-733-51-72) oraz ujęta jest w § 3 Uchwały Nr XII/78/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Bełchatowa, której treść dostępna jest w załączniku Regulamin.pdf na stronie internetowej pod adresem https://belchatow.bip.gov.pl/przyjmowanie-i-zalatwianie-spraw/ubieganie-sie-o-przyznanie-pomocy-materialnej-o-charakterze-socjalnym.html

 

 

Dokumentowanie wydatków:

 1. Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie.
 2. Dokumentami tymi są rachunki, faktury, imienne dowody wpłaty (np. w przypadku opłaty za czesne, bursę, internat), umowy sprzedaży, zaświadczenie organizatora wyjazdu edukacyjnego o dokonaniu wpłaty na ten cel przez rodzica lub pełnoletniego ucznia.

Rachunki będą refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium.

 

 

Obowiązek informacyjny wnioskodawcy

Wnioskodawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Prezydenta Miasta Bełchatowa o ustaniu przyczyn, które mają wpływ na przyznanie stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

 Zasiłki szkolne

Urząd Miasta Bełchatowa przypomina, że uczniowie mogą się także starać o zasiłek szkolny. Może być on przyznany osobie, która przejściowo znajduje się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Są nim np.:

 • śmierć rodzica lub opiekuna prawnego,
 • wypadek ucznia powodujący uszczerbek na zdrowiu,
 • nagła lub nieuleczalna choroba ucznia lub rodzica/opiekuna,
 • klęska żywiołowa powodująca straty w mieniu należącym do rodziny ucznia,
 • inne zdarzenie nagłe pogarszające sytuację materialną rodziny, utrudniające dostęp do edukacji (na przykład wojna).

 

Warunkiem ubiegania się o przyznanie zasiłku jest złożenie wniosku w terminie 2 miesięcy od zaistnienia zdarzenia oraz dołączenie stosownych zaświadczeń potwierdzających wystąpienie zdarzenia losowego.

 

Wniosek mogą złożyć:

 • rodzice lub opiekunowie prawni,
 • pełnoletni uczeń,
 • dyrektorzy szkół, kolegiów lub ośrodka.

 

Zasiłek może być przyznany raz dla jednego zdarzenia losowego.

 

Przyznanie zasiłku nie uzależnia się od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek przyznawany i rozliczany jest w formach określonych dla stypendium szkolnego.”

 

ADA

 

Do pobrania:

docxDruk_1.docx

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl