Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Stypendium szkolne może być wykorzystane m.in. na zakup książek, pomocy szkolnych, zeszytów Stypendium szkolne może być wykorzystane m.in. na zakup książek, pomocy szkolnych, zeszytów

 

Bełchatowscy uczniowie mogą się ubiegać o finansowe wsparcie na nowy rok szkolny. Mowa o stypendiach i zasiłkach szkolnych. Wzorem lat poprzednich wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Miasta Bełchatowa od 1 do 15 września. W przypadku zasiłków nabór wniosków trwa cały rok.

 

 

Pomoc o charakterze socjalnym obejmuje mieszkańców Bełchatowa, bez względu na to, czy uczą się na terenie miasta, czy w innych miejscowościach. Skorzystać z niej mogą uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych — do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia oraz wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

O stypendia i zasiłki szkolne mogą się również ubiegać obywatele Ukrainy, którzy przebywają na terenie naszego kraju i przybyli do Polski od 24 lutego br. (których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

 

Stypendium szkolne - informacje 

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Stypendium szkolne przysługuje osobie pochodzącej z rodziny, w której miesięczna wysokość dochodu netto na osobę nie przekracza kwoty 600,00 zł (informacja za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku).

 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023 będzie można składać w terminie  1-15 września br. w Urzędzie Miasta Bełchatowa, (Wydział Oświaty, ul. Kościuszki 1, III piętro, pok. 402). Wzór potrzebnego wniosku można pobrać z załącznika poniżej, TUTAJ - ze strony internetowej www.belchatow.bip.gov.pl lub bezpośrednio w Urzędzie Miasta Bełchatowa oraz w szkołach.

 

Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest  złożenie wspomnianego wniosku oraz dołączenie stosownych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających uzyskanie dochodów przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (w przypadku utraty dochodu - z miesiąca złożenia wniosku).

 

Wniosek mogą złożyć: rodzice lub opiekunowie prawni, pełnoletni uczniowie,dyrektorzy szkół, kolegiów lub ośrodka.

 

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskane dochody netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (w przypadku utraty dochodu - z miesiąca złożenia wniosku), np.:

 • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia netto (winno zawierać: wynagrodzenie brutto (przychód miesięczny) oraz pomniejszenia: składki na ubezpieczenia społeczne, składkę na ubezpieczenie zdrowotne, koszty uzyskania przychodu, podatek dochodowy),
 • z tytułu umowy zlecenia – umowę,
 • odcinek emerytury/renty lub aktualną decyzję ZUS/KRUS o wysokości pobieranych świadczeń,
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego,
 • zaświadczenie lub decyzje MOPS o wysokości świadczeń (zasiłki stałe, okresowe, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i rodzinne),
 • decyzję dotyczącą dodatku mieszkaniowego,
 • dowody dokumentujące dochody z działalności gospodarczej:

- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych należy dostarczyć zaświadczenie naczelnika Urzędu Skarbowego za rok poprzedni (2021), które winno zawierać informację o wysokości: przychodu, kosztów uzyskania przychodu, różnicy między przychodem a kosztami jego uzyskania, dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach, o których mowa w art. 8 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej, obliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne, należnego podatku, odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej;

- w sytuacji, gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem przez podatek należny rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów;

- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej należy dostarczyć: zaświadczenie naczelnika Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania, dowód opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, oświadczenie o wysokości dochodu netto;

 

 • dokument potwierdzający wysokość otrzymanych alimentów (wyrok sądowy, ugoda sądowa, zaświadczenie od komornika, oświadczenie),
 • dokument potwierdzający wielkość posiadanego gospodarstwa rolnego (zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego
  w hektarach przeliczeniowych);

w przypadku uzyskania przychodów z gospodarstwa rolnego należy przyjmować, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł (od tak obliczonego dochodu należy odjąć faktycznie opłaconą składkę KRUS za jeden miesiąc, dotyczącą jedynie właścicieli gospodarstwa) – w razie wątpliwości wpisać tylko liczbę ha przeliczeniowych, kwotę i datę ostatnio zapłaconej składki;

 

 • każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów, z których utrzymuje się rodzina (np. oświadczenie o wysokości dochodów uzyskanych z pracy dorywczej).

 

Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania oraz kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności w dodatkowych zajęciach nauki języków obcych, zajęciach wyrównawczych, sportowych, informatycznych, muzycznych i innych zajęciach poszerzających wiedzę i umiejętności ucznia, a także całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z wyjazdami na zielone szkoły, wycieczki szkolne, uczestnictwa w edukacyjnych spektaklach teatralnych lub projekcjach filmowych,
 2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym (m.in. zakup książek, zeszytów, pomocy szkolnych, stroju na zajęcia wychowania fizycznego, plecaka itp.),
 3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w szczególności kosztów dojazdu środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowania w bursie lub internacie, opłat za czesne.

 

Propozycja realizacji ww. form dostępna jest w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Bełchatów, w Wydziale Oświaty UM Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, pok. 402 (tel. 44-733-51-72) oraz ujęta jest w § 3 Uchwały Nr XII/78/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Bełchatowa, której treść dostępna jest TUTAJ - na stronie www.belchatow.bip.gov.pl

 

Dokumentowanie wydatków:

 1. Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie.
 2. Dokumentami tymi są rachunki, faktury, imienne dowody wpłaty – np. w przypadku opłaty za czesne, bursę, internat, umowy sprzedaży, zaświadczenie organizatora wyjazdu edukacyjnego o dokonaniu wpłaty na ten cel przez rodzica lub pełnoletniego ucznia.

 

Rachunki będą refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium.

 

Obowiązek informacyjny wnioskodawcy

Wnioskodawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Prezydenta Miasta Bełchatowa o ustaniu przyczyn, które mają wpływ na przyznanie stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

 

Zasiłek szkolny - informacje

 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

 

Zdarzeniem losowym są np.:

 • śmierć rodzica lub opiekuna prawnego,
 • wypadek ucznia powodujący uszczerbek na zdrowiu,
 • nagła lub nieuleczalna choroba ucznia lub rodzica/opiekuna,
 • klęska żywiołowa powodująca straty w mieniu należącym do rodziny ucznia,
 • inne zdarzenie nagłe pogarszające sytuację materialną rodziny, utrudniające dostęp do edukacji.

 

Warunkiem ubiegania się o przyznanie zasiłku jest złożenie wniosku w terminie 2 miesięcy od zaistnienia zdarzenia oraz dołączenie stosownych zaświadczeń potwierdzających wystąpienie zdarzenia losowego.

 

Wniosek mogą złożyć:

 • rodzice lub opiekunowie prawni,
 • pełnoletni uczeń,
 • dyrektorzy szkół, kolegiów lub ośrodka.

 

Zasiłek może być przyznany raz dla jednego zdarzenia losowego. Przyznanie zasiłku nie uzależnia się od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek przyznawany i rozliczany jest w formach określonych dla stypendium szkolnego.

 

Dodatkowych informacji zarówno o stypendiach, jak i zasiłkach szkolnych udzielają pracownicy Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Bełchatowa pod numerem tel. 44 733 51 72 lub osobiście - Wydział Oświaty, ul. Kościuszki 1, III piętro, pok. 402.

 

 

docWniosek - pomoc materialna

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl