Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Do 15 września można składać wnioski o stypendium i zasiłekBełchatowscy uczniowie mogą się ubiegać o pomoc materialną. Nabór wniosków o stypendia szkolne i zasiłki rusza 3 września. Będzie je można składać do 15 września w bełchatowskim magistracie.

 

Warunkiem ubiegania się o stypendium szkole jest  złożenie wniosku oraz dołączenie stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. Druk wniosku dostępny jest w każdej szkole, w Wydziale Oświaty UM Bełchatowa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Bełchatowa.

 


STYPENDIUM SZKOLNE

Podmioty uprawnione do korzystania z pomocy materialnej


Prawo do pomocy materialnej przysługuje zamieszkałym na terenie Bełchatowa (bez względu na miejsce pobierania nauki):

    • Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia,
    • wychowankom publicznych lub niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – do czasu ukończenia obowiązku nauki.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym nie przysługuje:


    • dziecku uczęszczającemu do klasy „0”
    • uczniowi spoza terenu Bełchatowa
    • uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych

Kryteria przyznania stypendium:


    • miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia nie może być większa niż  514,00 zł  miesięcznie (stan na 08.08.2018 r. O zmianie kryterium powiadomimy niezwłocznie po podjęciu rozporządzenia przez Radę Ministrów).
    • zamieszkanie ucznia na terenie miasta Bełchatowa.

Stypendium przyznawane jest na wniosek lub z urzędu.


Wniosek mogą złożyć:


    • rodzice lub opiekunowie
    • pełnoletni uczeń
    • dyrektorzy szkół, kolegiów lub ośrodków

Obowiązek informacyjny wnioskodawcy


Wnioskodawca (rodzic/prawny opiekun dziecka, pełnoletni uczeń) jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Prezydenta Miasta Bełchatowa o ustaniu przyczyn, które mają wpływ na przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wymagane dokumenty - dowody dokumentujące dochody netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku m.in.:


    •  zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia netto,
    • z tytułu umowy zlecenia – umowa,
    • odcinek emerytury/ renty lub aktualna decyzja ZUS/KRUS o wysokości pobieranych świadczeń,
    •  zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego,
    • zaświadczenie lub decyzje MOPS o wysokości świadczeń (zasiłki stałe, okresowe, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i rodzinne,
    • decyzja dotyczące dodatku mieszkaniowego,
    • dowody dokumentujące dochody z działalności gospodarczej, (w przypadku działalności opodatkowanej podatkiem dochodowy od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - zeznanie podatkowe za 2014 rok lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o liczbie miesięcy, w których działalność była prowadzona),
    • dokument potwierdzający wysokość otrzymanych alimentów (wyrok sądowy, ugoda sądowa, zaświadczenie od komornika, oświadczenie),
    • dokument potwierdzający wielkość posiadanego gospodarstwa rolnego,
    • każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów, z których utrzymuje się rodzina (np. oświadczenie o wysokości dochodów uzyskanych
z pracy dorywczej).
 

Stypendium szkole może być przydzielane w formie:

  •  
  • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania oraz kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności w dodatkowych zajęciach nauki języków obcych, zajęciach wyrównawczych, sportowych, informatycznych i innych zajęć poszerzających wiedzę i umiejętności ucznia, a także całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z wyjazdami na zielone szkoły, wycieczki szkolne, uczestnictwem w edukacyjnych spektaklach teatralnych lub projekcjach filmowych,
  • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym (m.in. zakup książek, zeszytów, pomocy szkolnych, stroju na zajęcia wychowania przedszkolnego, plecaka itp.)
  • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w szczególności kosztów dojazdu środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowanie w bursie lub internacie.

 

Katalog ww. form realizacji dostępny jest w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Miasto Bełchatów oraz w Wydziale Oświaty UM Bełchatowa,

ul. Kościuszki 1, pok. 402.


Dokumentowanie wydatków:


    1. Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków na podstawie dokumentów potwierdzających i poniesienie.
    2. Dokumentami tymi są rachunki, faktury i inne dowody wpłaty związane z wydatkami.


Rachunki będą refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium.

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.


Wniosek o przyznanie zasiłku mogą złożyć :


    • rodzice/ prawni opiekunowie ucznia
    • pełnoletni uczeń,
    • dyrektorzy szkół, kolegiów, ośrodków.

Okoliczności uzasadniające ubieganie się o zasiłek szkolny

Podstawową okolicznością uzasadniającą ubieganie się o świadczenie w postaci zasiłku jest wystąpienie zdarzenia losowego.


Zdarzeniem losowym są np. :


    • śmierć rodzica lub opiekuna prawnego,
    • wypadek ucznia, powodujący uszczerbek na zdrowiu,
    • nagła lub nieuleczalna choroba ucznia lub rodzica/opiekuna,
    • klęska żywiołowa,
    • pożar, włamanie, zalanie mieszkania,
    • utrata pracy przez rodzica/ opiekuna,
    • inne okoliczności powodujące przejściowo trudne sytuacje i utrudniające naukę.
    •
Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacji lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjny, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.


O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Przyznanie zasiłku nie zależy od wysokości dochodów rodziny.

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl