Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

O pomoc materialną mogą się ubiegać bełchatowscy uczniowie. Nabór wniosków o stypendia szkolne rusza 1 września. Będzie je można składać do 15 września. W tym czasie magistrat będzie też przyjmował wnioski o zasiłki szkolne.

O stypendia mogą się ubiegać wyłącznie osoby mieszkające na terenie Bełchatowa. Muszą też spełniać kryterium dochodowe – nie mogą one przekroczyć, w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, 514 zł netto na osobę. Z kolei zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, który znajduje się w trudnej sytuacji materialne przejściowo – z powodu zdarzenia losowego. Aby wnioski były rozpatrywane trzeba złożyć wszystkie wskazane dokumenty.

Druk wniosku dostępny jest w każdej szkole oraz w Wydziale Oświaty bełchatowskiego Urzędu Miasta (ul. Kościuszki 1, pokój 402). Można go również pobrać drogą internetową – zamieszczony jest na stronie www.bip.belchatow.pl - TUTAJ.

 

Jakie dokumenty są potrzebne, kto może złożyć wniosek i na co przeznaczone jest stypendium zamieszczone jest w punktach poniżej.

STYPENDIUM SZKOLNE

Podmioty uprawnione do korzystania z pomocy materialnej:

Prawo do pomocy materialnej przysługuje zamieszkałym na terenie Bełchatowa (bez względu na miejsce pobierania nauki):

 •  uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 •  wychowankom publicznych lub niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom

i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom
i młodzieży upośledzonym  umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację odpowiednio – obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i i dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym nie przysługuje:

 • dziecku uczęszczającemu do klasy „0”,
 • uczniowi spoza terenu Bełchatowa,
 • uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych.

 

Kryteria przyznania stypendium:

 •  miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia nie może być większa niż  514,00 zł  miesięcznie (informacja za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku),
 • zamieszkanie ucznia na terenie miasta Bełchatowa.

 

Stypendium przyznawane jest na wniosek lub z urzędu. Wniosek mogą złożyć:

 • rodzice lub opiekunowie,
 • pełnoletni uczeń,
 • dyrektorzy szkół, kolegiów lub ośrodków.

 

Obowiązek informacyjny wnioskodawcy:

Wnioskodawca (rodzic/prawny opiekun dziecka, pełnoletni uczeń) jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Prezydenta Miasta Bełchatowa o ustaniu przyczyn, które mają wpływ na przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 

Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Wymagane dokumenty - dowody dokumentujące dochody netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku:

 • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia netto,
 •  z tytułu umowy zlecenia – umowa,
 • odcinek emerytury/ renty lub aktualna decyzja ZUS/KRUS o wysokości pobieranych świadczeń,
 •  zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego,
 • zaświadczenie lub decyzje MOPS o wysokości świadczeń (zasiłki stałe, okresowe, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i rodzinne,
 • decyzja dotyczące dodatku mieszkaniowego,
 • dowody dokumentujące dochody z działalności gospodarczej, (w przypadku działalności opodatkowanej podatkiem dochodowy od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - zeznanie podatkowe za 2014 rok lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o liczbie miesięcy, w których działalność była prowadzona),
 • dokument potwierdzający wysokość otrzymanych alimentów (wyrok sądowy, ugoda sądowa, zaświadczenie od komornika, oświadczenie),
 • dokument potwierdzający wielkość posiadanego gospodarstwa rolnego,
 • każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów, z których utrzymuje się rodzina (np. oświadczenie o wysokości dochodów uzyskanych

z pracy dorywczej).

 

 

Stypendium szkole może być przydzielane w formie:

1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania oraz kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności w dodatkowych zajęciach nauki języków obcych, zajęciach wyrównawczych, sportowych, informatycznych i innych zajęć poszerzających wiedzę i umiejętności ucznia, a także całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z wyjazdami na zielone szkoły, wycieczki szkolne, uczestnictwem w edukacyjnych spektaklach teatralnych lub projekcjach filmowych,

2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym (m.in. zakup książek, zeszytów, pomocy szkolnych, stroju na zajęcia wychowania przedszkolnego, plecaka itp.)

3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w szczególności kosztów dojazdu środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowanie w bursie lub internacie.

 

Katalog ww. form realizacji dostępny jest w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Miasto Bełchatów oraz w Wydziale Oświaty UM Bełchatowa,
ul. Kościuszki 1, pok. 402.

 

Dokumentowanie wydatków:

1. Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków na podstawie dokumentów potwierdzających i poniesienie.

2. Dokumentami tymi są rachunki, faktury i inne dowody wpłaty związane z wydatkami.

 

Rachunki będą refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium.

 

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

 

Wniosek o przyznanie zasiłku mogą złożyć

 • rodzice/ prawni opiekunowie ucznia
 • pełnoletni uczeń,
 • dyrektorzy szkół, kolegiów, ośrodków.

 

Okoliczności uzasadniające ubieganie się o zasiłek szkolny:

Podstawową okolicznością uzasadniającą ubieganie się o świadczenie w postaci zasiłku jest wystąpienie zdarzenia losowego.

 

Zdarzeniem losowym są np. :

 •  śmierć rodzica lub opiekuna prawnego,
 • wypadek ucznia, powodujący uszczerbek na zdrowiu,
 • nagła lub nieuleczalna choroba ucznia lub rodzica/opiekuna,
 • klęska żywiołowa,
 • pożar, włamanie, zalanie mieszkania,
 • utrata pracy przez rodzica/ opiekuna,
 • inne okoliczności powodujące przejściowo trudne sytuacje i utrudniające naukę.

·        

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacji lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjny, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.

 

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 

Przyznanie zasiłku nie zależy od wysokości dochodów rodziny.

 

 

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl