Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

W dniach 1-15 września 2016 r. w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1 (pok. 402) przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na rok szkolny 2016/2017.

Warunkiem ubiegania się o stypendium szkole jest  złożenie wniosku oraz dołączenie stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

Druk wniosku dostępny jest w każdej szkole, w Wydziale Oświaty UM Bełchatowa oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Bełchatowa (www.bip.belchatow.pl).

 

Podmioty uprawnione do korzystania z pomocy materialnej

Prawo do pomocy materialnej przysługuje zamieszkałym na terenie Bełchatowa (bez względu na miejsce pobierania nauki):

·         uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

  • wychowankom publicznych lub niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym  umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację odpowiednio – obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
  • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i i dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym nie przysługuje:

  • dziecku uczęszczającemu do klasy „0”
  • uczniowi spoza terenu Bełchatowa
  • uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych

 

 

 

Kryteria przyznania stypendium

  • miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia nie może być większa niż  514,00 zł  miesięczn (informacja za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku)
  • zamieszkanie ucznia na terenie miasta Bełchatowa.

 

Stypendium przyznawane jest na wniosek lub z urzędu.

Wniosek mogą złożyć:

  • rodzice lub opiekunowie
  • pełnoletni uczeń
  • dyrektorzy szkół, kolegiów lub ośrodków

 

Obowiązek informacyjny wnioskodawcy

Wnioskodawca (rodzic/prawny opiekun dziecka, pełnoletni uczeń) jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Prezydenta Miasta Bełchatowa o ustaniu przyczyn, które mają wpływ na przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Wymagane dokumenty -dowody dokumentujące dochody netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku:

·          zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia netto,

·         z tytułu umowy zlecenia – umowa,

·         odcinek emerytury/ renty lub aktualna decyzja ZUS/KRUS o wysokości pobieranych świadczeń,

·          zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego,

·         zaświadczenie lub decyzje MOPS o wysokości świadczeń (zasiłki stałe, okresowe, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i rodzinne,

·         decyzja dotyczące dodatku mieszkaniowego,

·         dowody dokumentujące dochody z działalności gospodarczej,

(w przypadku działalności opodatkowanej podatkiem dochodowy od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - zeznanie podatkowe za 2014 rok lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o liczbie miesięcy, w których działalność była prowadzona),

·         dokument potwierdzający wysokość otrzymanych alimentów (wyrok sądowy, ugoda sądowa, zaświadczenie od komornika, oświadczenie),

·         dokument potwierdzający wielkość posiadanego gospodarstwa rolnego,

·         każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów, z których utrzymuje się rodzina (np. oświadczenie o wysokości dochodów uzyskanych
z pracy dorywczej).

 

 

Stypendium szkole może być przydzielane w formie:

1/całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania oraz kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności w dodatkowych zajęciach nauki języków obcych, zajęciach wyrównawczych, sportowych, informatycznych i innych zajęć poszerzających wiedzę
i umiejętności ucznia, a także całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych
z wyjazdami na zielone szkoły, wycieczki szkolne, uczestnictwem w edukacyjnych spektaklach teatralnych lub projekcjach filmowych,

2/pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym (m.in. zakup książek, zeszytów, pomocy szkolnych, stroju na zajęcia wychowania przedszkolnego, plecaka itp.)

3/całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w szczególności kosztów dojazdu środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowanie w bursie lub internacie.

Katalog ww. form realizacji dostępny jest w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Miasto Bełchatów oraz w Wydziale Oświaty UM Bełchatowa,
ul. Kościuszki 1, pok. 402.

 

 

Dokumentowanie wydatków:

1.    Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków na podstawie dokumentów potwierdzających i poniesienie.

2.    Dokumentami tymi są rachunki, faktury i inne dowody wpłaty związane z wydatkami.

Rachunki będą refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium.

 

 

 

Zasiłek  szkolny

 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

 

Wniosek o przyznanie zasiłku mogą złożyć :

·         rodzice/ prawni opiekunowie ucznia

·         pełnoletni uczeń,

·         dyrektorzy szkół, kolegiów, ośrodków.

 

Okoliczności uzasadniające ubieganie się o zasiłek szkolny

 

Podstawową okolicznością uzasadniającą ubieganie się o świadczenie w postaci zasiłku jest wystąpienie zdarzenia losowego.

Zdarzeniem losowym są np. :

·         śmierć rodzica lub opiekuna prawnego,

·         wypadek ucznia, powodujący uszczerbek na zdrowiu,

·         nagła lub nieuleczalna choroba ucznia lub rodzica/opiekuna,

·         klęska żywiołowa,

·         pożar, włamanie, zalanie mieszkania,

·         utrata pracy przez rodzica/ opiekuna,

·         inne okoliczności powodujące przejściowo trudne sytuacje i utrudniające naukę.

 

 

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacji lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjny, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Przyznanie zasiłku nie zależy od wysokości dochodów rodziny.

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl