Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Decyzją Prezydenta Miasta Bełchatowa do 4 września br. w bełchatowskich szkołach będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”. W tym roku programem objęci są uczniowie rozpoczynający we wrześniu naukę w:

  • klasach I-III szkoły podstawowej,
  • w klasie V szkoły podstawowej,
  • w klasie II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum.

„Programem objęci zostali uczniowie pierwszych roczników uczących się zgodnie z nową podstawą programową oraz uczniowie klas najmłodszych I-III szkół podstawowych” – mówi Elwira Antońska, Dyrektor Wydziału Oświaty UM Bełchatowa.

 

Rodzice uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej będę mogli ubiegać się o pomoc, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 539 zł netto (kryterium określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych). Dla uczniów pozostałych klas objętych programem jest to dochód nieprzekraczający 456 zł netto na osobę w rodzinie (kryterium z ustawy o pomocy społecznej).

 

Programem będą objęci także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej), którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i w roku szkolnym 2013/2014 będą uczęszczać do szkół podstawowych, gimnazjów lub ponadgimnazjalnych. W tym przypadku nie jest brana pod uwagę sytuacja materialna ucznia.

 

Ponadto pomoc mogą uzyskać uczniowie klas I, II, III, V szkół podstawowych i II szkół ponadgimnazjalnych niespełniający kryterium dochodowego, w rodzinach których (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej) występują przypadki np. wielodzietności, sieroctwa, alkoholizmu czy narkomanii.

Aby uzyskać dofinansowanie na zakup podręczników szkolnych należy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 września złożyć w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013:

  • wniosek o udzielenie pomocy finansowej;
  • zaświadczenie o wysokości dochodów na członka rodziny (w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego). 

W przypadku uczniów, którzy wychowują się w rodzinach wielodzietnych, niepełnych lub zagrożonych problemem alkoholowym do wniosku należy dołączyć uzasadnienie, natomiast do wniosków dotyczących uczniów niepełnosprawnych powinna być załączona kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Dofinansowanie zakupu podręczników w 2013 r. będzie wynosić:

  • kl. I - III - do kwoty 225 zł
  • kl. V szkoły podstawowej - do kwoty 325 zł
  • kl. II zasadniczej szkoły zawodowej - do kwoty 390 zł
  • kl. II szkoły ponadgimnazjalnej (LO, technikum) - do kwoty 445 zł
  • w przypadku uczniów niepełnosprawnych wysokość pomocy może wynosić od 225 zł do 770 zł, w zależności od klasy i typu szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał oraz od rodzaju podręczników (będących podręcznikami do kształcenia specjalnego, podręczników do kształcenia ogólnego czy też tylko części podręczników do kształcenia specjalnego).

Rodzice i opiekunowie powinni pamiętać o kompletowaniu dowodów zakupu podręczników, np. imiennej faktury, rachunku, czy paragonu. Dowody te posłużą do przedłożenia w celu otrzymania dofinansowania.

 

Autor: AK

Zamieściła: AD-A

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl