Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Wakacje na półmetku. Uczniowie z pewnością rozkoszują się jeszcze wizją miesiąca wypoczynku, ale sporo rodziców już myśli o 1 września i wydatkach związanych z powrotem pociech do szkoły. Część uczniów i opiekunów może skorzystać z rządowego programu „Wyprawka szkolna”. Z początkiem lipca weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. W ministerialnej kasie na realizację programu w roku szkolnym 2015/2016 zabezpieczono 51 mln złotych. Jak informuje MEN ze wsparcia skorzysta ponad dwieście trzynaście tysięcy uczniów.

W zależności od klasy wysokość dofinansowania wynosi od 225 zł do 450 zł, a w przypadku zakupu podręczników do kształcenia specjalnego wysokość ta może sięgać 770 zł.

 

Dla kogo „Wyprawka szkolna” ?

 

Zgodnie z ministerialnym rozporządzeniem ze wsparcia mogą skorzystać:

 

  • najmłodsi uczestnicy edukacji szkolnej, czyli uczniowie klas III szkoły podstawowej, klas III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

  • uczniowie, którzy kontynuują naukę według nowej podstawy programowej na poziomie klasy IV technikum;

  • uczniowie niepełnosprawni (słabowidzący; niesłyszący; słabosłyszący; z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym; z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej). Program będzie obejmować wszystkich uczniów niepełnosprawnych, z wyjątkiem uczniów niewidomych, dla których podręczniki zapewniono w odrębnym trybie.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz zakupu materiałów edukacyjnych będzie przysługiwać:

  • uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 złotych

  • uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na podstawie decyzji dyrektora szkoły, uwzględniającej lokalne warunki ekonomiczne i społeczne (np. ciężka choroba, wielodzietność, przemoc, alkoholizm, narkomania w rodzinie);

  • uczniom niepełnosprawnym bez względu na dochód.

 

Jak ubiegać się o pomoc?

 

Procedura ubiegania się o uzyskanie dofinansowania jest następująca:

 

1. Wniosek o udzielenie pomocy składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016, w terminie do dnia 4 września 2015 roku. Uprawnionymi do złożenia wniosku są: rodzice ucznia (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka) albo pełnoletni uczniowie lub inne osoby, za zgodą rodziców ucznia. Do wniosku należy dołączyć:

 

a) zaświadczenie o wysokości dochodów, a w uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia – oświadczenie o wysokości dochodów,

 

b) w przypadku korzystania ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można przedłożyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w wyżej wymienionych formach,

 

c) w przypadkach ubiegania się o pomoc na podstawie art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zamiast zaświadczeń o dochodach, należy załączyć uzasadnienie,

 

d) w sytuacji pomocy dla uczniów niepełnosprawnych należy załączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Pomoc jest udzielana w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego. W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym - pomoc w formie dofinansowania udzielana będzie również na zakup materiałów edukacyjnych. Nie dotyczy to uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do klasy I i II szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci korzystają z darmowego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji wczesnoszkolnej zapewnionego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

Dyrektor szkoły prowadzonej przez Miasto Bełchatów zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom środki finansowe na pokrycie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych do wysokości przyznanej pomocy, po przedłożeniu dowodu zakupu: faktury VAT wystawionej imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka, rachunku, paragonu, oświadczenia o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Do oświadczenia o zakupie, o którym mowa powyżej, należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna”.

Rodzicom uczniów szkół nieprowadzonych przez Miasto Bełchatów, a mających swą siedzibę na terenie miasta, koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych do wysokości przyznanej pomocy zwróci Prezydent Miasta Bełchatowa. Wskazane wyżej dowody zakupu trzeba będzie przedstawić w Urzędzie Miasta Bełchatowa w Wydziale Oświaty, w pokoju 404.

 

autor: mj

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:
Download this file (wyprawka-szkolna-tabela.pdf)Wyprawka szkolna - tabela[ ]92 kB

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl