Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Bełchatowscy uczniowie w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej mogą ubiegać się o stypendia i zasiłki szkolne przyznawane przez Prezydenta Marka Chrzanowskiego. Nabór wniosków rusza 1 września.

 

„Do 15 września uczniowie zamieszkali na terenie Bełchatowa mogą składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego. Warunkiem jego otrzymania jest spełnianie kryterium dochodowego. Stypendium będzie przysługiwać uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów w rodzinie – nie mogą one przekroczyć (w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku) 456 zł netto na osobę” – mówi Beata Kwiecińska-Pintos, rzecznik prasowy Prezydenta Miasta Bełchatowa.

 

Pomoc materialna w postaci stypendium szkolnego przysługuje:

 

  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych lub kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do dnia ukończenia 24 roku życia;

 

  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom  i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację odpowiednio - obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

 

  • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Warunkiem ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej jest złożenie w odpowiednim terminie (do 15 września uczniowie, do 15 października słuchacze kolegiów) wniosku o przyznanie stypendium oraz załączenie do wniosku zaświadczenia lub oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej.

 

Inną formą pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zasiłek szkolny. Stanowi on pomoc incydentalną, nadzwyczajną – inną niż stypendium szkolne. „Zasiłek może być przyznawany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Z uwagi na jego funkcję – środka doraźnej pomocy w sytuacji nieplanowanej – termin ubiegania się o niego jest ograniczony do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie” – dodaje Beata Kwiecińska-Pintos.

 

Pomoc materialna w postaci zasiłku szkolnego może być przyznana w przypadku:

 

  • śmierci rodziców lub prawnych opiekunów;

  • klęski żywiołowej;

  • urodzenia dziecka;

  • wydatków związanych z długotrwałą chorobą ucznia;

  • innych szczególnych okoliczności.

 

Warunkiem ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej jest wniosek o przyznanie zasiłku oraz zaświadczenie np. z policji, lekarskie, dokument USC, które udokumentuje okoliczności opisane we wniosku.

 

Osobami uprawnionymi do złożenia wniosków o stypendium i zasiłek są rodzice, prawni opiekunowie, pełnoletni uczeń, a także dyrektor szkoły.

 

Pomoc w postaci stypendium lub zasiłku powinna być przeznaczona na pokrycie kosztów edukacji, m.in. na zakup podręczników, przyborów szkolnych – zeszytów, długopisów, tornistra, opłaty za zajęcia dodatkowe, a także zakup słowników, encyklopedii, lektur oraz obuwia zmiennego, stroju na zajęcia wychowania fizycznego.

 

Stypendia i zasiłki będą realizowane poprzez zwrot wydatków. Wnioskodawcy są zobowiązani do przedstawienia dokumentów – imiennej faktury, rachunku, potwierdzających poniesione wydatki.

 

Formularze można otrzymać w szkołach, Wydziale Oświaty Urzędu Miasta w Bełchatowie lub pobrać TUTAJ.

 

Wypełnione wnioski wraz z dołączonymi dokumentami i zaświadczeniami należy złożyć bezpośrednio w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Bełchatowa

 

 

Autor: AR
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl