Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.), dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), dalej ustawa ooś, zawiadamiam, że w prowadzonym postępowaniu odwoławczym od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 17 listopada 2021 r., znak: WOOŚ.420.27.20120.MO1.24, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 6,3 MPa DN500 relacji Sieradz-Piotrków Trybunalski w ramach inwestycji pn.: budowa gazociągu Kalisz - Sieradz - Meszcze wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw łódzkiego i wielkopolskiego zgromadzony został cały materiał dowodowy, w tym uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przesłane pismami przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. z 18 maja 2022 r. oraz z 26 maja 2022 r. Równocześnie informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, a przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Materiał dowodowy dostępny będzie w siedzibie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, mieszczącej się w Warszawie przy ul. Wawelskiej 52/54, w dniach roboczych w godzinach 10.00-14.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 22 369 21 05. Decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie zostanie wydana nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej Na podstawie art. 10 ust. 1-3, art. 34 ust. 2 pkt 1 oraz art. 2 w powiązaniu z pkt 50 załącznika
do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, zwanej dalej specustawą, oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zwanej dalej kpa, Wojewoda Łódzki zawiadamia, że na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie - Jeziornie, 21.06.2022 r. została wydana decyzja Nr 121/22 o pozwoleniu na na rozbiórkę elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15 kV będącej w kolizji z modernizowaną linią 220 kV relacji Rogowiec - Pabianice w prześle 25-26, oraz budowę linii kablowej SN - 15 kV, na nieruchomościach położonych w województwie
łódzkim, powiecie bełchatowskim, w jedn. ewid. miasto Bełchatów, obr. 0003 Bełchatów - miasto, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 22, 23, 24, 25, 79, 80, 100, 102, 103. Zgodnie z art. 25 ust. 1 specustawy, decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie ul. Krucza 38/42, za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego w terminie 14 dni od dnia,
w którym zawiadomienie o jej wydaniu w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane. Zawiadomienie stron postępowania w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło obwieszczenie o wydaniu decyzji w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, tj. od dnia 24.06.2022 r. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Wojewodzie Łódzkiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa
do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości odwołania się od decyzji oraz jej zaskarżenia do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Z treścią decyzji oraz aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Wydział Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,
ul. Piotrkowska 104, po uprzednim umówieniu wizyty (tel. 42 664 14 98 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.). Ponadto treść decyzji jest udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ŁUW pod adresem https://www.gov.pl/web/uw-lodzki/wykaz-decyzji- wojewody-lodzkiego.

Pani Mariola Czechowska Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konkursy na ww. placówki oświatowe.

Oferty należy składać: w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska, adresu zwrotnego oraz danych kontaktowych (numeru telefonu, adresu e-mail) z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 9 w Bełchatowie osobiście do dnia 5 sierpnia 2022 roku do godz. 13:30 w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta w Bełchatowie ul. Kościuszki 1 (pokój nr 403, III piętro) lub za pośrednictwem poczty z tym zastrzeżeniem, że oferta winna wpłynąć do Urzędu Miasta Bełchatowa w terminie do dnia 5 sierpnia 2022 roku do godziny 13:30 .

Oferty wraz z elektronicznymi kopiami dokumentów wymaganych jako załączniki można składać również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., podpisując kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres elektronicznej skrzynki podawczej: /umbelchatow/UM lub/umbelchatow/SkrytkaESP, podpisując kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem zaufanym (liczy się data wpływu do Urzędu) z zastrzeżeniem, że oferta winna wpłynąć do Urzędu Miasta Bełchatowa w terminie do  dnia 5 sierpnia 2022 roku do godziny 13:30 .

Załączniki:
Download this file (162.pdf)Zarządzenie 162/2022[ ]82 kB
Download this file (SKM_C25822051613242.pdf)Zarządzenie 142/2022[ ]312 kB

Pani Mariola Czechowska Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konkursy na ww. placówki oświatowe.

Oferty należy składać: w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska, adresu zwrotnego oraz danych kontaktowych (numeru telefonu, adresu e-mail) z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie osobiście do dnia 5 sierpnia 2022 roku do godz. 13:30 w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta w Bełchatowie ul. Kościuszki 1 (pokój nr 403, III piętro) lub za pośrednictwem poczty z tym zastrzeżeniem, że oferta winna wpłynąć do Urzędu Miasta Bełchatowa w terminie do dnia 5 sierpnia 2022 roku do godziny 13:30 .

Oferty wraz z elektronicznymi kopiami dokumentów wymaganych jako załączniki można składać również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., podpisując kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres elektronicznej skrzynki podawczej: /umbelchatow/UM lub/umbelchatow/SkrytkaESP, podpisując kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem zaufanym (liczy się data wpływu do Urzędu) z zastrzeżeniem, że oferta winna wpłynąć do Urzędu Miasta Bełchatowa w terminie do  dnia 5 sierpnia 2022 roku do godziny 13:30 .

Załączniki:
Download this file (161.pdf)Zarządzenie 161/2022[ ]88 kB
Download this file (SKM_C25822051613241.pdf)Zarządzenie 141/2022[ ]311 kB

Pani Mariola Czechowska Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konkursy na ww. placówki oświatowe.

Oferty należy składać: w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska, adresu zwrotnego oraz danych kontaktowych (numeru telefonu, adresu e-mail) z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Żołnierzy Wojska Polskiego w Bełchatowie osobiście do dnia 5 sierpnia 2022 roku do godz. 13:30 w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta w Bełchatowie ul. Kościuszki 1 (pokój nr 403, III piętro) lub za pośrednictwem poczty z tym zastrzeżeniem, że oferta winna wpłynąć do Urzędu Miasta Bełchatowa w terminie do dnia 5 sierpnia 2022 roku do godziny 13:30 .

Oferty wraz z elektronicznymi kopiami dokumentów wymaganych jako załączniki można składać również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., podpisując kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres elektronicznej skrzynki podawczej: /umbelchatow/UM lub/umbelchatow/SkrytkaESP, podpisując kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem zaufanym (liczy się data wpływu do Urzędu) z zastrzeżeniem, że oferta winna wpłynąć do Urzędu Miasta Bełchatowa w terminie do  dnia 5 sierpnia 2022 roku do godziny 13:30 .

Załączniki:
Download this file (160.pdf)Zarządzenie 160/2022[ ]88 kB
Download this file (SKM_C25822051613240.pdf)Zarządzenie 140/2022[ ]315 kB

Pani Mariola Czechowska Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konkursy na ww. placówki oświatowe.

Oferty należy składać: w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska, adresu zwrotnego oraz danych kontaktowych (numeru telefonu, adresu e-mail) z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 1 im. Pod Topolą w Bełchatowie osobiście do dnia 5 sierpnia 2022 roku do godz. 13:30 w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta w Bełchatowie ul. Kościuszki 1 (pokój nr 403, III piętro) lub za pośrednictwem poczty z tym zastrzeżeniem, że oferta winna wpłynąć do Urzędu Miasta Bełchatowa w terminie do dnia 5 sierpnia 2022 roku do godziny 13:30 .

Oferty wraz z elektronicznymi kopiami dokumentów wymaganych jako załączniki można składać również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., podpisując kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres elektronicznej skrzynki podawczej: /umbelchatow/UM lub/umbelchatow/SkrytkaESP, podpisując kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem zaufanym (liczy się data wpływu do Urzędu) z zastrzeżeniem, że oferta winna wpłynąć do Urzędu Miasta Bełchatowa w terminie do  dnia 5 sierpnia 2022 roku do godziny 13:30 .

Załączniki:
Download this file (159.pdf)Zarządzenie 159/2022[ ]86 kB
Download this file (SKM_C25822051613230.pdf)Zarządzenie 139/2022[ ]299 kB
W związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa łódzkiego i Rozporządzeniem nr 28/2021 Wojewody Łódzkiego z dnia 23 grudnia 2021 roku, zarządza się co następuje:

Dnia 2 listopada 2021 roku zgodnie z Regulaminem przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Bełchatowa (Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie Nr XLIX/437/14 z dnia 28 sierpnia 2014 roku) Prezydent Miasta Bełchatowa ogłosił konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Bełchatowa na lata 2022 - 2024.

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Bełchatowa dotyczące projektu Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Bełchatowa na lata 2022 - 2024. Głównym celem programu jest Tworzenie warunków do wychowywania dzieci w środowisku biologicznej rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rodzin przejawiających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, na podstawie art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624 ze zm.) oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) obwieszcza:
w formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.
BRILLOILIES.HOBBIESBERDOGS.BR
Zawiadomienie
Na podstawie art. 61 § 4 k.p.a. (Dz. U z 2021 r., poz. 735) zawiadamiam, że w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarządzie Zlewni w Sieradzu prowadzone jest, na wniosek z dnia 17.05.2021 r. Zarządu
Województwa Łódzkiego, w imieniu i na rzecz którego występuje na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Michał Rej, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w ramach zadania „Budowa
odcinka ul. Przemysłowej z włączeniem do projektowanej obwodnicy wschodniej w Bełchatowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji", tj.:

Całość obwieszczenia dostępna jest w załączniku.

Załączniki:
Download this file (ogloszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]1463 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl