joombig banner rotation images

Menu

Zgodnie z art. 11 f ust. 3 ustawy  z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) Starostwo Powiatowe w Bełchatowie przekazuje w załączeniu obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu decyzji zamiennej  i udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nr 941.2020.znak: AB.6740.8.4.2020.5.TP dla inwestycji pn. "Rozbudowa ul. Zamoście w Bełchatowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji oraz przebudową przejazdu kolejowo-drogowego linii Piotrków Tryb. - Zarzecze w zakresie:
- rozbudowy ul. Zamoście wraz z usunięciem kolizji,
- budowy zjazdów na posesje,
- budowy chodnika po stronie północnej,
- budowy ścieżki rowerowej po stronie południowej,
- przebudowy przejazdu kolejowego,
- przebudowy ul. Zalesie i ul. Pod Górami,
- budowy sieci kanalizacji deszczowej,
- budowy odwodnienia rozbudowanej ulicy,
- budowy odejść kanalizacji deszczowej w ulice boczne i odejść w kierunku posesji do granic pasa drogowego,
- rozbudowy linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV oświetlenia ulicznego wraz z budową 20 słupów oświetleniowych oraz usunięciu dotychczasowych 3 słupów energetycznych z linią napowietrzną oraz zabudowy i słupa energetycznego z żerdzi wirowanej.

Całość do przeczytania w skanie dokumentu w załączniku.

Załączniki:
Download this file (ogloszenie_www.pdf)Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego[ ]244 kB

Prezydent Miasta Bełchatowa Mariola Czechowska ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Akademia Bolka i Lolka w Bełchatowie. Oferty należy składać: w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska, adresu zwrotnego oraz danych kontaktowych (numeru telefonu, adresu e-mail) z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Akademia Bolka i Lolka w Bełchatowie osobiście do dnia 18 września 2020 roku do godz. 15:30 w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta w Bełchatowie ul. Kościuszki 1 (pokój nr 403, III piętro) lub za pośrednictwem poczty z tym zastrzeżeniem, że oferta winna wpłynąć do Urzędu Miasta Bełchatowa w terminie do dnia 18 września 2020 roku do godziny 15:30.

Starosta Bełchatowski zawiadamia o wydaniu postanowienia nr 531.2020 znak: AB:6740.8.5.PTk.MBk z dnia 27.08.2020 o wydłużeniu do 30.09.2020 r., na wniosek Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 26.08.2020 r. terminu na usunięcie nieprawidłowości w projekcie budowalnym złożonym wraz z wnioskiem z dnia 04.05.2020 r. uzupełniony przez inwestora w dniu 04.06.2020 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „I. Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Kopeckiego do ul. Okrzei w Bełchatowie. II Rozbudowa drogi powiatowej – ul. Okrzei w Bełchatowie.

Załączniki:
Download this file (obwieszczenie_1.pdf)Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego [ ]2416 kB

Protokół sporządzony dnia 24 sierpnia 2020 roku na okoliczność przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.

Załączniki:
Download this file (Protokół.pdf)Protokół.pdf[ ]25 kB

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Bełchatowa dotyczące projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.

Protokół sporządzony dnia 30 lipca 2020 roku na okoliczność przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi oraz trybu ich pobierania.

Załączniki:
Download this file (Protokół.pdf)Protokół.pdf[ ]32 kB

Protokół sporządzony dnia 30 lipca 2020 r. na okoliczność przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Załączniki:
Download this file (Protokół.pdf)Protokół.pdf[ ]29 kB

Starosta Bełchatowski zawiadamia, że na wniosek Prezydenta Miasta Bełchatowa z dn. 24.06.2020 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Starosty Bełchatowskiego nr 605.2019 znak AB.6740.8.1.2019.1.MBk.TP z dnia. 23.05.2019 r. zgodnie z art. 155 Kpa pod nazwą: „Rozbudowa ul. Zamoście w Bełchatowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji oraz przebudową przejazdu kolejowo-drogowego linii Piotrków Tryb. – Zarzecze.

 

Pełną treść Obwieszczenia Starosty Bełchatowskiego można pobrać z załącznika poniżej.  

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Bełchatowa dotyczące projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi oraz trybu ich pobierania.

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Bełchatowa dotyczące projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020