Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Na podstawie art. 11 d ust. 5 i 6 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735) Starosta Bełchatowski zawiadamia, że na wniosek Zarząd Powiatu Bełchatowskiego reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Marcina Konowalskiego, z dnia 18.06.2021r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:
„rozbudowa drogi powiatowej nr 1931E (ul. Piotrkowska) odc. od ul. Zdzieszulickiej do obwodnicy wschodniej"
w zakresie:
- rozbudowy jezdni,
- budowy chodników,
- budowy ścieżki rowerowej oraz pieszo- rowerowej
- przebudowy oraz budowy zjazdów indywidualnych i publicznych,
- przebudowy przepustów drogowych.
Działki położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji wymagające zatwierdzenia projektów podziału (poszerzenie pasa drogowego): powiat bełchatowski, gm. Bełchatów, obr. Zdzieszulice Dolne, dz. nr ewid.: 186 (186/1*, 186/2), 27 (27/1*, 27/2), powiat bełchatowski, gm. Bełchatów, obr. Zdzieszulice Górne, dz. nr ewid.: 755/2 (755/5*, 755/6), 170/3 (170/6*, 170/8), 130/11 (130/12*, 130/13), 127/11 (127/12*, 127/13), powiat bełchatowski, m. Bełchatów, obr. 22, dz. nr ewid.: 410 (410/1*, 410/2), 447 (447/1*, 447/2), 449 (449/1*, 449/2), 451 (451/14,451/2 ), 455 (45571*, 455/2), 457 (457/1*, 457/2), 459 (459/1*, 459/2), 462 (462/1*, 462/2), 458 (458/1*, 458/2), 460
(460/1*, 460/2), 461 (461/1*, 461/2), 404 (404/1*, 404/2), 402 (402/1*, 402/2), 401 (401/1*, 401/2), 400 (400/1*, 400/2), 231 (231/1*, 231/2), 230 (230/1*, 230/2), 229 (229/1*, 229/2), 228 (228/1*, 228/2). Działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, z których korzystanie będzie ograniczone: powiat bełchatowski, gm. Bełchatów, obr. Zdzieszulice Dolne, dz. nr ewid.: 182/2, 183/5, 184/5, 185, 186 (186/2), 170/2,27 (27/2),
powiat bełchatowski, gm. Bełchatów, obr. Zdzieszulice Górne, dz. nr ewid.: 170/2, 627/1, 627/2, 130/11 (130/13), powiat bełchatowski, m. Bełchatów, obr. 20, dz. nr ewid.: 86, 87, powiat bełchatowski, m. Bełchatów, obr. 22, dz. nr ewid.: 410 (410/2), 414/2, 420, 424/1, 425/1, 402 (402/2), 233. Działki położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji, w całości przechodzące pod pas drogowy: powiat bełchatowski, m. Bełchatów, obr. 22, dz. nr ewid.: 463,411, 413, 415/1, 415/2, 417, 419, 421, 427, 429, 431, 433, 435, 403, 232. (oznaczenia: przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi, w nawiasie z gwiazdką nr działki po podziale przeznaczonej pod inwestycję drogową).
Zgodnie z art. 12 ust. / ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdza się projekt podziału nieruchomości.
Zgodnie z art. Ild ust. 5 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, niniejsze zawiadomienie doręcza się wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne. Zgodnie z art. Ild ust. 9 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nieruchomości stanowiące wlasność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dniem niniejszego zawiadomienia nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem tegozakazu jest nieważna.
Zgodnie z art. 18 ust. le ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy wlaściciel lub utylkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wydo nieruchomość i oprózni lokal oraz inne pomieszczenia niezwlocznie lecz nie później niż niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji O zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej ykonalności albo w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równg 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego. Informuję, że można zapoznać się z w/w wnioskiem o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz załączonymi do niego materiałami i dokumentami i składać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Bełchatowie (ul. Pabianicka 26, 97-400 Bełchatów, pokój nr A26, tel. 44 635-86-41)w godzinach urzędowania (pon., śr-pt. godz. 790- 15, wt, godz. 730-1800). Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Beneficjent: Miasto Bełchatów, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów

Nazwa programu: „Program MALUCH + 2021”

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa
Wartość dofinansowania: 332 960,00 zł
Całkowita wartość zadania: 416 200,00 zł

 


Zakres rzeczowy zadania:


Remont i wyposażenie jednej sali oraz doposażenie pionu żywienia. Do usług remontowych dla 15 miejsc opieki zaliczono: remont pomieszczenia dla grupy dziecięcej – szatnia (malowanie pomieszczenia), łazienka (malowanie pomieszczenia i wymiana wyposażenia łazienki), bawialnia (gipsowanie i malowanie ścian).


W pionie żywienia uwzględniono malowanie kuchni podręcznej – rozdzielni.


Do wyposażenia 15 miejsc opieki zaliczono: meble i wyposażenie dodatkowe, sprzęt RTV, zabawki i pomoce dydaktyczne. Doposażenie pomieszczeń pionu żywienia w m.in. profesjonalne urządzenia gastronomiczne do obróbki cieplnej, mechanicznej, naczynia i przybory kuchenne, art. stołowe, urządzenia chłodnicze.

 

logotypy

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, na podstawie art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624 ze zm.) oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) obwieszcza:
w formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.
BRILLOILIES.HOBBIESBERDOGS.BR
Zawiadomienie
Na podstawie art. 61 § 4 k.p.a. (Dz. U z 2021 r., poz. 735) zawiadamiam, że w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarządzie Zlewni w Sieradzu prowadzone jest, na wniosek z dnia 17.05.2021 r. Zarządu
Województwa Łódzkiego, w imieniu i na rzecz którego występuje na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Michał Rej, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w ramach zadania „Budowa
odcinka ul. Przemysłowej z włączeniem do projektowanej obwodnicy wschodniej w Bełchatowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji", tj.:

Całość obwieszczenia dostępna jest w załączniku.

Załączniki:
Download this file (ogloszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]1463 kB

Ustanowiono Szymona Karpia - pracownika Sądu Rejonowego w Bełchatowie kuratorem procesowym dla nieznanego z miejsca pobytu: Marka Milczaka zam. ul. Skocka 23 62-100 Wągrowiec w sprawie IC 89/21 z powództwa Bożeny Milczak przeciwko Markowi Milczakowi, Gminie Miastu Bełchatów o ustalenie nieistnienia stosunku najmu.

 

Pozew i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora procesowego, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

Załączniki:
Download this file (sad_pismo.pdf)Pismo[ ]50 kB

Na podstawie art. 11 d ust. 5 i 6 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) Starosta Bełchatowski zawiadamia że na wniosek Prezydenta Miasta Bełchatowa, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Marcina Rogala,
z dnia 25.03.2021r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:

„Budowa drogi oznaczonej jako 1 KDD wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Bełchatowie” w zakresie:

Załączniki:
Download this file (obwieszczenie.pdf)Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego[ ]194 kB

Oferty należy składać: w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska, adresu zwrotnego oraz danych kontaktowych (numeru telefonu, adresu e-mail) z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 7 im. Krasnala Hałabały" w Bełchatowie osobiście do dnia 14 czerwca 2021 roku do godz. 15:30 w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta w Bełchatowie ul. Kościuszki 1 (pokój nr 403, III piętro) lub za pośrednictwem poczty z tym zastrzeżeniem, że oferta winna wpłynąć do Urzędu Miasta Bełchatowa w terminie do dnia 14 czerwca 2021 roku do godziny 15:30.

Oferty wraz z elektronicznymi kopiami dokumentów wymaganych jako załączniki można składać również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., podpisując kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres elektronicznej skrzynki podawczej: /umbelchatow/UM lub/umbelchatow/SkrytkaESP, podpisując kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem zaufanym (liczy się data wpływu do Urzędu) z zastrzeżeniem, że oferta winna wpłynąć do Urzędu Miasta Bełchatowa w terminie do dnia 14 czerwca 2021 roku do godziny 15:30.

Załączniki:
Download this file (SKM_C25821052809050.pdf)Zarządzenie 133/2021[ ]292 kB

Żłobek Miejski "Jaś i Małgosia" w Bełchatowie informuje, iż w związku z remontem i przebudową budynku żłobka, rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 będzie prowadzona w terminie od 1 marca do 31 maja 2021 roku tylko dla dzieci altualnie uczęszczających do żłobka.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne do pobrania na stronie żłobka http://www.zlobekbelchatow.szkolnastrona.pl, w zakładce: dokumenty/do pobrania/dokumenty rekrutacyjne oraz w żłobku.

Rekrutacja nowych dzieci do żłobka, nabór od stycznia 2022 roku, odbędzie się w późniejszym terminie, o czym będziemy informować na bieżąco.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bełchatowa w roku 2021


Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz.1378) oraz art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2019 r. poz. 2020) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 638) oraz Uchwały Nr XLIX/437/14 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie Regulaminu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Bełchatowa zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bełchatowa w roku 2021.
2. Celem konsultacji jest poznanie i zebranie opinii od organizacji pozarządowych oraz podmiotów
działalności pożytku publicznego w granicach ich działalności statutowej, na temat zapisów zawartych w projekcie Programu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
3. Uczestnikami przedmiotowych konsultacji są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Konsultacje odbywać się będą w okresie od dnia 5 lutego 2021 r. do dnia 26 lutego 2021 r.
5. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu uwag do Urzędu. Uwagi nadesłane po terminie mogą zostać pozostawione bez rozpatrzenia.
6. Konsultacje przebiegać będą zgodnie z Regulaminem przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Bełchatowa, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIX/437/14 z dnia 28 sierpnia 2014 roku Rady Miejskiej w Bełchatowie.
7. Propozycje, uwagi, opinie można składać pisemnie w okresie trwania konsultacji społecznych na
formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia, w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Bełchatowa (Urząd Miasta, ul. Kościuszki 1, pok. 3 budynek „B”) lub drogą elektroniczną na adres: inzynieria@um,belchatow.pt.
8. Niniejsze Zarządzenie wraz z załącznikami zamieszczone będzie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej Miasta Bełchatowa /www.belchatow.pl/.
9. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w formie Protokolu i zamieszczone w wymienionych
w ust. 8 miejscach, nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.
10. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w Regulaminie przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Bełchatowa.
11. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla władz Miasta Bełchatowa.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Bełchatowa.
8 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bełchatowa oraz podanie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta Bełchatowa.

Całość dokumentu dostępna w załączniku.

 

P r o t o k ó ł

sporządzony dnia 5 listopada 2020 r. na okoliczność przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Bełchatowa na lata 2021 – 2023.

 

Dnia 21 października 2020 roku zgodnie z Regulaminem przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Bełchatowa(Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie Nr XLIX/437/14 z dnia 28 sierpnia 2014 roku) Prezydent Miasta Bełchatowa ogłosiła konsultacje społeczne dotyczące Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Bełchatowa na lata 2021 – 2023.

Zarządzenie wraz z projektem uchwały zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bełchatowa oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta Bełchatowa w dniu 21 października 2020 roku. Załącznikami do niniejszego zarządzenia były szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Bełchatowa na lata 2021 – 2023 oraz formularz konsultacji społecznych.

Konsultacje odbyły się od dnia 21 października 2020 roku do dnia 4 listopada 2020 roku. Konsultacjom nadano formę przyjmowania opinii i uwag do Programu na piśmie lub drogą elektroniczną, z wykorzystaniem formularza – możliwego do pobrania ze strony internetowej Miasta Bełchatowa - www.belchatow.pl, ze strony Biuletynu Informacji Publicznej - www.belchatow.bip.gov.pl oraz w budynku Urzędu Miasta.

Opinie należało złożyć do Wydziału Spraw Społecznych w okresie trwania konsultacji (Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1), przesłać drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta Bełchatowa lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W trakcie trwania konsultacji społecznych nie wpłynęła żadna opinia
do Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Bełchatowa na lata 2021 – 2023.

Zgodnie z Regulaminem przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Bełchatowa konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w Regulaminie.

 

Bełchatów, 2020-11-05

Załączniki:
Download this file (P r o t o k ó ł do konsultacji.doc)Protokół[ ]33 kB

P r o t o k ó ł

sporządzony dnia 5 listopada 2020 r. na okoliczność przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Bełchatowa na 2021 rok.

 

Dnia 21 października 2020 roku zgodnie z Regulaminem Konsultacji Społecznych ( Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie Nr XLIX/437/14 z dnia 28 sierpnia 2014 roku) Prezydent Miasta Bełchatowa ogłosiła konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Bełchatowa na 2021 rok.

Zarządzenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bełchatowa oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta Bełchatowa w dniu ogłoszenia konsultacji społecznych. Załącznikiem do niniejszego zarządzenia był projekt Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Bełchatowa na 2021 rok oraz formularz konsultacji społecznych.

Konsultacje odbyły się od dnia 21 października 2020 roku do dnia 4 listopada 2020 roku.

Konsultacjom nadano formę przyjmowania opinii i uwag do projektu w/w Programu na piśmie z wykorzystaniem formularza – możliwego do pobrania ze strony internetowej Miasta Bełchatowa : www.belchatow.pl.

Opinie należało złożyć do Wydziału Spraw Społecznych w okresie trwania konsultacji (Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, pok. 410 ) lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W trakcie trwania konsultacji społecznych nie wpłynęła żadna opinia
do powyższego projektu Programu ze strony organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z treścią w/w zarządzenia konsultacje społeczne uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach z uwagi na to, iż zostały przeprowadzone zgodnie z Regulaminem Konsultacji Społecznych.

 

Bełchatów, 2020-11-05.

Załączniki:
Download this file (P r o t o k ó ł  do konsultacji - Program profilaktyki.doc)Protokół[ ]33 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl