Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Ostatni dzień roku to zarazem ostatni dzień, w którym prezentujemy filmy nadesłane na Bełchatowski Konkurs Kolędowy, bowiem termin zgłoszeń już upłynął. To jednak nie koniec emocji Wszyscy uczestnicy czekają na Wasze głosy. Głosować możecie na naszym miejskim profilu na facebook.pl - https://www.facebook.com/belchatow. Przypominamy, że głosowanie trwa do 04.01.2021 r. do godziny 12.00. 

 

Gabriela Grębosz - "Jest taki dzień"

 

Wiktoria i Gabriela Grębosz - "Wśród nocnej ciszy"

 

Rodzina Państwa Załęcznych

 

Natalia Malinowska - Oto jest Ten

 

Sebastian Klocek - Wśród Nocnej Ciszy

 

Michalina Stolarek - Dzisiaj w Betlejem

 

Natalia Stanisławska - Kolęda Cisza

 

Oliwia Ciaś - Była Noc

 

Nela Kruszczyńska - Był pastuszek bosy

 

Magdalena Kurzydlak - Gdy Śliczna Panna

 

 

 Regulamin konkursu

 • § 1. Postanowienia ogólne
 1. Przedmiotem konkursu jest nagranie filmiku kolędowego.
 2. Termin nadsyłania nagrań: 24.12.2020 – 30.12.2021.
 3. Konkurs prowadzony jest na oficjalnym profilu Miasta Bełchatów na społecznościowym portalu Facebook, pod adresem URL: https://www.facebook.com/belchatow (zwanym dalej fanpage).
 4. Celem konkursu jest pielęgnowanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek w okresie Świąt Bożego Narodzenia, kształtowanie aktywnej oraz twórczej postawy dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych oraz rozwijanie wrażliwości estetycznej w wymiarze tradycji kulturowej, związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia.
 5. Konkurs nie jest w żaden sposób ani w żadnym zakresie sponsorowany, popierany, przeprowadzany, administrowany ani stowarzyszony z serwisem Facebook dostępnym w sieci komputerowej Internet pod adresem URL: http://www.facebook.com/ (dalej: „Facebook”) ani z nim związany. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc
 6. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

 

 • § 2. Organizator
 1. Organizatorem konkursu jest Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa, adres Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów przy współorganizacji ze Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej „Wspólnota”, adres stowarzyszenia, os. Dolnośląskie 133/4, 97-400 Bełchatów.
 2. Organizator wyznacza Zespół ds. Informacji Społecznej jako komórkę odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu. Zespół ds. Informacji Społecznej mieści się w Urzędzie Miasta Bełchatowa, przy ul. Kościuszki 1, pokój nr 210,211,212, tel. 44/ 733 51 65 lub 44/ 733 52 01 i w dalszej treści zwany jest Biurem Organizatora.

 

 • § 3. Zadanie konkursowe
 1. Konkurs polega na wykonaniu wokalnym dowolnej kolędy lub pastorałki i przesłaniu nagrania wideo w terminie podanym w § 1 pkt 2.

 

 • § 4. Warunki uczestnictwa w konkursie
 1. Kolęda lub pastorałka musi być zaśpiewana przez osoby występujące w filmiku.
 2. Forma wykonania (inscenizacja filmu, rekwizyty stroje itp.) jest dowolna, musi jednak nawiązywać do tradycji i obrzędów chrześcijańskich, idei miłości, pokoju i dobra;
 3. W nagraniu uczestniczyć może solista lub lub całe rodziny, przyjaciele, znajomi, itp.).
 4. Wykonanie kolędy lub pastorałki jest dozwolone w oparciu o jeden z instrumentalnych podkładów dostępnych na stronie www.belchatow.pl pod linkiem, w oparciu o własną, autorską aranżację muzyczną lub utwór, do którego uczestnik posiada prawo do udostępniania.
 5. Konkurs ma zakres miejski i charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną (szkoły, świetlice, kluby itp.) lub grupy tych podmiotów – zwane dalej „Uczestnikiem”.
 6. W nagraniu nie mogą być zawarte treści o charakterze komercyjnym, np. reklama firmy, produktu, usługi.
 7. Przystępując do konkursu Uczestnik oświadcza, że:
 1. zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, akceptuje jego postanowienia i w sposób dobrowolny przystępuje do konkursu,
 2. wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji telefonicznej lub mailowej od Organizatora,
 3. potwierdza, że posiada wszelkie prawa autorskie do filmiku (osobiste i majątkowe),
 4. uzyskał zgodę osób występujących w filmiku (lub zgodę rodziców/opiekunów prawnych osób występujących w filmiku) na udział w konkursie oraz, że jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osób występujących w filmiku,
 5. nie narusza prywatności i dóbr osobistych innych osób,
 6. wyraża zgodę na zamieszczenie filmiku na portalu facebook.pl oraz publikację na oficjalnej stronie internetowej miasta www.belchatow.pl, oraz pozostałych miejskich profilach w mediach społecznościowych facebook.pl,
 7. nie będzie dochodził żadnych roszczeń finansowych z tytułu publikacji i rozpowszechniania przez Organizatora filmiku konkursowego na podstawie podpisanego formularza zgłoszeniowego udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej Organizatora do korzystania z przesłanego filmiku na wszystkich polach eksploatacji umożliwiających przeprowadzenie konkursu, a w szczególności obejmującej uprawnienie do: utrwalania, zwielokrotnienia wszelkimi technikami, wprowadzenia do pamięci komputera, publikacji w materiałach Organizatora.
 8. Filmik należy przesłać za pomocą serwisu wetransfer.com generując link i umieścić go zgodnie z wzorem, o którym mowa w pkt. 14. Plik w wersji darmowej można przesłać do 2GB. Filmik można przesłać w formacie .mp4, .avi, .mpg, .mov.
 9. Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie jedno nagranie kolędy lub pastorałki.
 10. Do konkursu nie będzie dopuszczony filmik, którego treść w jakikolwiek sposób narusza godność ludzką i jest sprzeczna z obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi normami społecznymi.
 11. Organizator zastrzega prawo do moderowania treści na Facebook’u związanej z konkursem (odpowiedzi, opisów, komentarzy) dodawanych przez Uczestników, jeżeli w odczuciu Organizatora mogą one być sprzeczne z prawem, regulaminem portalu Facebook.com, niniejszym regulaminem, dobrymi obyczajami, obrażać uczucia lub prawa innych osób, zawierać treści pornograficzne bądź drastyczne, naruszające interes i dobre imię Organizatora, bądź nie związane z konkursem. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników linków bądź odnośników czy też adresów URL do innych stron internetowych.
 12. W treści maila, oprócz linka do filmiku, należy podać nazwę własną lub zawołanie Uczestnika, a także imię i nazwisko osób, które wykonują na nagraniu kolędę lub pastorałkę. Dodatkowo należy zamieścić dane kontaktowe, nr telefonu, adres mailowy do osoby odpowiedzialnej z ramienia Uczestnika do kontaktu z Organizatorem.
 1. Wszystkie nadesłane filmiki, które będą spełniać wymogi niniejszego regulaminu, zostaną opublikowane na miejskim profilu facebook.pl kolejnego dnia (dzień roboczy) od daty wysłania. Publikacja nagrań będzie realizowana w godz. 10.00 – 14.00. O kolejności publikacji decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 • § Głosowanie
 1. Głosowanie na najlepsze wykonanie kolędy będzie odbywać się za pośrednictwem facebooka.
 2. Głosować może każdy poprzez lajka i udostępnienie nagrania na swoim profilu facebookowym. Liczba punktów to: 1 lajk = 1 punkt, 1 udostępnienie = 3 pkt. Udostępnienia liczone są wyłącznie te bezpośrednio z miejskiego profilu na facebooku.
 3. Głosowanie następuje od momentu opublikowania filmu do 04.01.2021 r. do godziny 12.00.

 

 • § Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody
 1. W dniu 04.01.2021 na miejskiej stronie internetowej oraz na miejskim profilu na facebooku zostaną opublikowane wyniki głosowania.
 2. Trzy filmiki, które uzyskają największą liczbę punktów zostaną nagrodzone przez Prezydenta Miasta Bełchatowa w dniu 06.01.2021r. podczas bezpośredniej, internetowej transmisji Mini Orszaku Trzech Króli z Parafii NMP Matki Kościoła i Św. Barbary w Bełchatowie.

 

 • § 8. Reklamacje 
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie do 30 dni.

 

 • § 9. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Organizator informuje, że przetwarzając dane osobowe Uczestników konkursu:

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika konkursu jest Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa z siedzibą w Bełchatowie, ul. Kościuszki 1,97-400 Bełchatów.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., (ePUAP) na adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP oraz pisemnie – Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 16.
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Bełchatowa jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,(ePUAP) na adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP oraz pisemnie – Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 42.
 4. Dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym Uczestnika konkursu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 2016/679 oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w celu uczestniczenia w konkursie, przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy, a także promocji Miasta Bełchatowa. Dane w postaci filmu z wizerunkiem uczestników oraz ich dane osobowe (imię i nazwisko) będą udostępnione na www.belchatow.pl oraz na oficjalnym miejskim profilu na facebook.pl.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych równoznaczne jest z brakiem możliwości udziału w konkursie.
 6. Odbiorcą danych osobowych Uczestnika konkursu mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w ramach porozumień o współadministrowaniu, w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora danych w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.
 7. Dane osobowe Uczestnika konkursu będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikowi konkursu przysługuje:
 • prawo dostępu do treści swoich danych (na podstawie art. 15 Rozporządzenia 2016/679) – w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych (na podstawie art. 16 Rozporządzenia 2016/679) - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • prawo do żądania usunięcia danych (prawo do „bycia zapomnianym”) (na podstawie art. 17 Rozporządzenia 2016/679),
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych (na podstawie art. 18 Rozporządzenia 2016/679),
 • prawo do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 Rozporządzenia 2016/679),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie (art. 21 Rozporządzenia 2016/679).
 1. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.
 2. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy Uczestnik uzna, że przetwarzanie danych osobowych uczestnika narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia 2016/679.
 3. Dane osobowe Uczestnika konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 • § 10. Postanowienia końcowe
 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu w trakcie jego trwania w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie internetowej miasta www.belchatow.pl.
 4. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej miasta www.belchatow.pl
 5. Nadesłanie filmiku do Organizatora zgodnie z niniejszym regulaminem jest jednoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem i wyrażeniem zgody na publikację wizerunku występujących w nim osób podczas bezpośredniej transmisji, odtwarzanie, udostępnianie oraz przetwarzanie przesłanego materiału.
 6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania, przetwarzania oraz emitowania zgłoszonego filmiku.
 7. Uczestnik biorąc udział w konkursie, w momencie przesłania filmu, przenosi na Urząd Miasta Bełchatowa całość praw autorskich do przesłanej kolędy, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili nadesłania pracy polach eksploatacji.

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl