Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

W załączeniu Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn. "Budowa odcinka drogi publicznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą: wodociągiem, kanalizacją sanitarną, oświetleniem ulicznym oraz 5 zjazdami indywidualnymi przy ul. Armii Krajowej  w Bełchatowie - etap I".

Załączniki:
Download this file (s179107.pdf)Obwieszczenie[ ]214 kB

Prezydent Miasta Bełchatowa zaprasza do składania ofert na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bełchatowa dzięki któremu Miasto Bełchatów będzie mogło m.in. zwiększyć szanse na pozyskanie środków zewnętrznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.Program rewitalizacji to lokalny wieloletni program działań zmierzający do wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysu oraz stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju. Objęcie danego obszaru programem rewitalizacji będzie stanowiło podstawę wspierania go poprzez programy unijne i instrumenty krajowe lub korzystania z preferencji w innych instrumentach, programach i działaniach sektorowych. Program rewitalizacji ujmuje działania w sposób kompleksowy  tak, aby nie pomijać aspektu społecznego, ekonomicznego, przestrzennego, technicznego, środowiskowego i kulturalnego związanego zarówno z danym obszarem, jak i jego otoczeniem.

Szczegóły dotyczące składania ofert znajdują się w załączniku.

 Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Bełchatowa  informuje, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. 2012 poz.391  z późn. zm.) właściciele nieruchomości mają obowiązek podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Z obowiązku tego są wyłączone nieruchomości wyposażone w przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniające wymagania określone
w odrębnych przepisach.
W związku z powyższym prosimy mieszkańców posiadających możliwości techniczne o podjęcie czynności zmierzających do podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej. W tym celu należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych na podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej do Spółki „WOD.-KAN.”. Pracownicy Biura Obsługi Klienta Spółki udzielają szczegółowych informacji dotyczących sposobu podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.  Biuro czynne
od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00-15.00, we wtorki w godz. 7.00-17.00,
 ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, tel. (44) 634 90 92-94.
Jednocześnie informujemy, że  do czasu podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej należy prowadzić prawidłową gospodarkę nieczystościami ciekłymi
a co za tym idzie przechowywać umowę zawartą z przedsiębiorcą posiadającym stosowne zezwolenia na teren miasta Bełchatowa oraz dowody potwierdzające wywóz nieczystości przez tegoż przedsiębiorcę.
Urząd Miasta Bełchatowa i Straż Miejska w Bełchatowie posiada comiesięczne zestawienia wybudowanych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej. Właściciele nieruchomości unikający podłączenia się do kanalizacji sanitarnej winni liczyć się
z możliwością kontroli przeprowadzonej przez Straż Miejską w zakresie prawidłowej gospodarki nieczystościami ciekłymi.
Należy zaznaczyć, że podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej
 to oprócz wygody i dbałości o ekologię, również wymierna korzyść ekonomiczna dla mieszkańców. Poniżej zamieszczamy wyliczenia oszczędności możliwe
do osiągnięcia w przypadku podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej:
 

Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Bełchatowa przypomina Właścicielom posesji wyposażonych w szamba bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków
o obowiązku posiadania umowy i rachunków lub faktur na wywóz nieczystości ciekłych z firmą posiadającą stosowne zezwolenia na opróżnianie i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta Bełchatowa.
Dowody (rachunki lub faktury) potwierdzające wykonanie takiej usługi Właściciele posesji winni przechowywać przez okres 1 roku.

Obowiązki powyższe wynikają z zapisów Art. 5 i 6  Ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz.U.2012 poz. 391 z późn.zm.) oraz zapisów Rozdziału 5 Uchwały Nr XXXI/266/12 Rady Miejskiej
w Bełchatowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  Miasta Bełchatowa.
Poniżej podajemy wykaz podmiotów z którymi właścicieli nieruchomości mogą zawrzeć stosowne umowy.


WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE  OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH i TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH  NA TERENIE MIASTA BELCHATOWA:

1.  MOTOHOUSE  Alicja Pelczar ul. Czapliniecka 67  97-400 Bełchatów,
                                        tel. 44 -632 18 46.
2.  Przedsiębiorstwo Usługowe „Wywóz Nieczystości” Dariusz Mantyk Oleśnik 19a; 
      97-400 Bełchatów,    tel. 509 842 975.
3.  Wywóz Nieczystości Płynnych  Kazimierz Fila  Wiktorów 2;  97-400 Bełchatów,  
                                         tel. 692-184-093.
4.  Wywóz Nieczystości Płynnych  Stanisław Tokarczyk  Zdzieszulice Górne 79;
     97-400   Bełchatów,    tel. 667-446-056.


 

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Bełchatowa, przeprowadzane będą w okresie od 18 stycznia 2016 roku do dnia 17 lutego 2016 roku w formie:

Obwieszczenia Wojewody Łódzkiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pol. na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 484.
Obwieszczenia Wojewody Łódzkiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pol. na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 484.
Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bełchatów.
Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Bełchatów.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020