joombig banner rotation images

Menu

 Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Bełchatowa  informuje, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. 2012 poz.391  z późn. zm.) właściciele nieruchomości mają obowiązek podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Z obowiązku tego są wyłączone nieruchomości wyposażone w przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniające wymagania określone
w odrębnych przepisach.
W związku z powyższym prosimy mieszkańców posiadających możliwości techniczne o podjęcie czynności zmierzających do podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej. W tym celu należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych na podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej do Spółki „WOD.-KAN.”. Pracownicy Biura Obsługi Klienta Spółki udzielają szczegółowych informacji dotyczących sposobu podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.  Biuro czynne
od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00-15.00, we wtorki w godz. 7.00-17.00,
 ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, tel. (44) 634 90 92-94.
Jednocześnie informujemy, że  do czasu podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej należy prowadzić prawidłową gospodarkę nieczystościami ciekłymi
a co za tym idzie przechowywać umowę zawartą z przedsiębiorcą posiadającym stosowne zezwolenia na teren miasta Bełchatowa oraz dowody potwierdzające wywóz nieczystości przez tegoż przedsiębiorcę.
Urząd Miasta Bełchatowa i Straż Miejska w Bełchatowie posiada comiesięczne zestawienia wybudowanych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej. Właściciele nieruchomości unikający podłączenia się do kanalizacji sanitarnej winni liczyć się
z możliwością kontroli przeprowadzonej przez Straż Miejską w zakresie prawidłowej gospodarki nieczystościami ciekłymi.
Należy zaznaczyć, że podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej
 to oprócz wygody i dbałości o ekologię, również wymierna korzyść ekonomiczna dla mieszkańców. Poniżej zamieszczamy wyliczenia oszczędności możliwe
do osiągnięcia w przypadku podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej:
 

Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Bełchatowa przypomina Właścicielom posesji wyposażonych w szamba bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków
o obowiązku posiadania umowy i rachunków lub faktur na wywóz nieczystości ciekłych z firmą posiadającą stosowne zezwolenia na opróżnianie i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta Bełchatowa.
Dowody (rachunki lub faktury) potwierdzające wykonanie takiej usługi Właściciele posesji winni przechowywać przez okres 1 roku.

Obowiązki powyższe wynikają z zapisów Art. 5 i 6  Ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz.U.2012 poz. 391 z późn.zm.) oraz zapisów Rozdziału 5 Uchwały Nr XXXI/266/12 Rady Miejskiej
w Bełchatowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  Miasta Bełchatowa.
Poniżej podajemy wykaz podmiotów z którymi właścicieli nieruchomości mogą zawrzeć stosowne umowy.


WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE  OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH i TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH  NA TERENIE MIASTA BELCHATOWA:

1.  MOTOHOUSE  Alicja Pelczar ul. Czapliniecka 67  97-400 Bełchatów,
                                        tel. 44 -632 18 46.
2.  Przedsiębiorstwo Usługowe „Wywóz Nieczystości” Dariusz Mantyk Oleśnik 19a; 
      97-400 Bełchatów,    tel. 509 842 975.
3.  Wywóz Nieczystości Płynnych  Kazimierz Fila  Wiktorów 2;  97-400 Bełchatów,  
                                         tel. 692-184-093.
4.  Wywóz Nieczystości Płynnych  Stanisław Tokarczyk  Zdzieszulice Górne 79;
     97-400   Bełchatów,    tel. 667-446-056.


 

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Bełchatowa, przeprowadzane będą w okresie od 18 stycznia 2016 roku do dnia 17 lutego 2016 roku w formie:

Obwieszczenia Wojewody Łódzkiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pol. na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 484.
Obwieszczenia Wojewody Łódzkiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pol. na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 484.
Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bełchatów.
Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Bełchatów.
Miasto Bełchatów przystępuje do programu  priorytetowego pn. ,,Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach programu KAWKA’’, aby umożliwić mieszkańcom dofinansowanie wymiany źródła ciepła na proekologiczne.

Treść zarządzenia dostępna w załączniku.
Załączniki:
Download this file (Zarządzenie Nr 292_2015.pdf)Zarządzenie Nr 292_2015[ ]99 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020