joombig banner rotation images

Menu

Zarządzenia nr 81/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 5 im. Jana Brzechwy w Bełchatowie.

Załączniki:
Download this file (zarządzenie_81.pdf)Zarządzenie 81/2018[ ]256 kB
Download this file (zał._81.pdf)Załącznik 81/2018[ ]847 kB

Skan obwieszczenia Wojewody Łódzkiego znajduje się w załączniku.

Załączniki:
Download this file (s211007.pdf)Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego[ ]625 kB

W dniu 27 listopada 2017 r.  Prezydent Miasta Bełchatowa Zarządzeniem Nr 402/2017 ogłosił konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Bełchatowa dotyczące projektu  uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat za te usługi oraz trybu ich pobierania.

Wyniki przedmiotowych konsultacji znajdują się w załączeniu.

Załączniki:
Download this file (WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH.pdf)Wyniki konsultacji społecznych[ ]43 kB

Do 31 grudnia można zgłaszać kandydatów na ławników. Czterech potrzebnych jest do Sądu Rejonowego w Bełchatowie – dokładnie do sądu pracy, zaś dziesięciu do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim. Wybory uzupełniające na kadencję 2016 -2019 odbędą się w lutym. O tym, kto zostanie ławnikiem zdecydują miejscy radni.

 Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza  konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Bełchatowa dotyczące  projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat za te usługi oraz trybu ich pobierania.

Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego w sprawie budowy nowego odcinka drogi gminnej od ul. Żabiej do ul. Warszawskiej wraz z budową oświetlenia, rozbudową kanalizacji deszczowej, budową przepustów i budową kładki, a także przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej. Szczegóły i skan obwieszczenia w załączniku.

Załączniki:
Download this file (s206770.pdf)Obwieszczenie[ ]68 kB

Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego dotyczy wydania decyzji  i zatwierdzenia projektu oraz udzielenia zezwolenia  na realizację inwestycji drogowej  nr 1105.2017, znak: AB,6740.8.13.2017.5.MBk.TP dla inwestycji pn. Budowa ulic: Dalekiej, Dolomitowej, "Bez nazwy", Św. Kingi, Jana Kiepury wraz z usunięciem kolizji oraz budową  i przebudową infrastruktury... Oryginał obwieszczenia w załączniku.

Załączniki:
Download this file (s205828.pdf)Obwieszczenie[ ]1745 kB

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych - Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Bełchatowa.

Załączniki:
Download this file (ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]1132 kB

W dniu 24.08.2017 r. Bełchatowskie Stowarzyszenie „Amazonki” w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 19A, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Działania profilaktyczne w ramach festynu profilaktycznego „Zdrowa Niedziela”, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 roku poz. 1817 z późń. zm.).

Na Posiedzeniu Rozstrzygającym 28..08. 2017 r. uznano celowość realizacji w/w zadania i jego wykonania w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zadanie spełnia łącznie dwa podstawowe warunki: wysokość dofinansowania nie przekroczy kwoty 10.000,00 złotych i zadanie będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Przedłożona oferta zostanie zamieszczona na okres 7 dni tj.  od dnia 28.08.2017 r. do dnia 03.09.2017  r.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020