Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

W dniach 2-16 września 2019 r. w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1 (pok. 402) przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na rok szkolny 2019/2020. Warunkiem ubiegania się o stypendium szkole jest złożenie wniosku oraz dołączenie stosownych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających uzyskanie dochodów przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego
z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

Wzór wniosku dostępny jest w każdej szkole oraz w Wydziale Oświaty UM Bełchatowa.

Prawo do pomocy materialnej przysługuje zamieszkałym na terenie Bełchatowa (bez względu na miejsce pobierania nauki):

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów służb społecznych do ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • pochodzącym z rodzin, w których miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia nie może być większa niż 528,00 zł miesięcznie

(informacja za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku).

Stypendium przyznawane jest na wniosek lub z urzędu.

Wniosek mogą złożyć:

 • rodzice lub opiekunowie prawni
 • pełnoletni uczeń
 • dyrektorzy szkół, kolegiów lub ośrodków.

 

Obowiązek informacyjny wnioskodawcy

Wnioskodawca (rodzic/prawny opiekun dziecka, pełnoletni uczeń) jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Prezydenta Miasta Bełchatowa o ustaniu przyczyn, które mają wpływ na przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Wymagane dokumenty - dowody dokumentujące dochody netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku:

 • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia netto,
 • z tytułu umowy zlecenia – umowa,
 • odcinek emerytury/ renty lub aktualna decyzja ZUS/KRUS o wysokości pobieranych świadczeń,
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego,
 • zaświadczenie lub decyzje MOPS o wysokości świadczeń (zasiłki stałe, okresowe, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i rodzinne,
 • decyzja dotyczące dodatku mieszkaniowego,
 • dowody dokumentujące dochody z działalności gospodarczej,

(w przypadku działalności opodatkowanej podatkiem dochodowy od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - zeznanie podatkowe za 2014 rok lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o liczbie miesięcy, w których działalność była prowadzona),

 • dokument potwierdzający wysokość otrzymanych alimentów (wyrok sądowy, ugoda sądowa, zaświadczenie od komornika, oświadczenie),
 • dokument potwierdzający wielkość posiadanego gospodarstwa rolnego,
 • każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów, z których utrzymuje się rodzina (np. oświadczenie o wysokości dochodów uzyskanych
  z pracy dorywczej).

 

Stypendium szkole może być przydzielane w formie:

1/całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania oraz kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności w dodatkowych zajęciach nauki języków obcych, zajęciach wyrównawczych, sportowych, informatycznych i innych zajęć poszerzających wiedzę i umiejętności ucznia, a także całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z wyjazdami na zielone szkoły, wycieczki szkolne, uczestnictwem w edukacyjnych spektaklach teatralnych lub projekcjach filmowych,

2/pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym (m.in. zakup książek, zeszytów, pomocy szkolnych, stroju na zajęcia wychowania przedszkolnego, plecaka itp.)

3/całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w szczególności kosztów dojazdu środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowanie w bursie lub internacie.

Propozycja realizacji ww. form dostępna jest w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Bełchatów oraz w Wydziale Oświaty UM Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, pok. 402.

Dokumentowanie wydatków:

 1. Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie.
 2. Dokumentami tymi są rachunki, faktury i inne dowody wpłaty związane z wydatkami.

Rachunki będą refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium.

 

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie zasiłku jest złożenie wniosku oraz dołączenie stosownych zaświadczeń potwierdzających wystąpienie zdarzenia losowego.

Wniosek o przyznanie zasiłku mogą złożyć :

 • rodzice/ prawni opiekunowie ucznia
 • pełnoletni uczeń,
 • dyrektorzy szkół, kolegiów, ośrodków.

 

Okoliczności uzasadniające ubieganie się o zasiłek szkolny

Podstawową okolicznością uzasadniającą ubieganie się o świadczenie w postaci zasiłku jest wystąpienie zdarzenia losowego.

Zdarzeniem losowym są np. :

 • śmierć rodzica lub opiekuna prawnego,
 • wypadek ucznia, powodujący uszczerbek na zdrowiu,
 • nagła lub nieuleczalna choroba ucznia lub rodzica/opiekuna,
 • klęska żywiołowa powodująca straty w mieniu należącym do rodziny ucznia,
 • inne zdarzenia nagłe, pogarszające sytuację materialną rodziny utrudniające dostęp do edukacji.

 

Zasiłek może być przyznany raz dla jednego zdarzenia losowego.

Przyznanie zasiłku nie uzależnia się od spełnienia kryterium dochodowego.

Zasiłek przyznawanych i rozliczany jest w formach określonych dla stypendium szkolnego.

Pani Mariola Czechowska Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konkursy na ww. placówkę oświatową.

 

Oferty wraz z elektronicznymi kopiami dokumentów wymaganych jako załączniki można składać również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , podpisując kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres elektronicznej skrzynki podawczej: /umbelchatow/UM lub/umbelchatow/SkrytkaESP, podpisując kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem zaufanym (liczy się data wpływu do Urzędu) z zastrzeżeniem, że oferta winna wpłynąć do Urzędu Miasta Bełchatowa w terminie do dnia 19 sierpnia 2019 roku do godziny 1530.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Bełchatowa. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości. Informacji w zakresie ww. konkursu udziela Wydział Oświaty Urzędu Miasta w Bełchatowie (III piętro, pokój 403, tel. 44 733-51-73).

Załączniki:
Download this file (zarzadzenie_254_2019.pdf)Zarządzenie 254_2019[ ]286 kB

Zgodnie z art. 11 f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) Starostwo Powiatowe w Bełchatowie przekazuje w załączeniu obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu decyzji i zatwierdzeniu projektu oraz udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nr 605.2019, znak: AB.6740.8.1.2019.5.MBk.TP dla inwestycji pn. "Rozbudowa ul. Zamoście w Bełchatowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji oraz przebudową przejazdu kolejowo-drogowego linii Piotrków Tryb. - Zarzecze w zakresie:

Całość tekst poniżej w załączniku, w postaci skanu.

Załączniki:
Download this file (mariola_obwieszczenie.pdf)Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego[ ]252 kB

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie informuje, że w próbkach wody pobranych w dn. 7.06.2019 w ramach kontroli wewnętrznej z sieci wodociągu Parzniewice stwierdzono podwyższoną wartość mikroorganizmów. Co za tym idzie zaleca się, aby wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków należy gotować przez min. 2 min. a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

 

Zalecenie na terenie miasta Bełchatowa dotyczy wyłącznie ul. Górnej posesje nr 3, 7 i 25.

 

Więcej informacji dostępne są w załączniku.

Załączniki:
Download this file (komunikat-1.pdf)komunikat [ ]684 kB

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego informuje, że uchwałą nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 roku zostały zarządzone wybory do izb rolniczych, w tym do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Wybory zostały wyznaczone na 28 lipca 2019 roku w godz. 8-18.

 

W załączniku przedmiotowa uchwała wraz z terminarzem wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów.

 

 

 

 

 

Załączniki:
Download this file (Uchwała Nr 2_2019-1.pdf)Uchwała [ ]642 kB
Download this file (Terminarz.pdf)Terminarz [ ]1002 kB

Prezydent Miasta Bełchatowa informuje, że istnieje możliwość przyjęcia przez poszczególne podmioty osób skazanych do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian grzywny, której egzekucja okazała się bezskuteczna.

Załączniki:
Download this file (karta_zgloszeniowa.doc)karta_zgloszeniowa.doc[ ]33 kB

 

Bełchatowska Rada Miejska jesienią wybierze 29 ławników na kadencję 2020-2023Bełchatowska Rada Miejska jesienią wybierze 44 ławników na kadencję 2020-2023

 

Trwa nabór na ławników bełchatowskiego Sądu Rejonowego i piotrkowskiego Sądu Okręgowego na kadencję 2020-2023. Kandydatów na sędziów społecznych Radzie Miasta mogą zgłaszać organizacje społeczne lub grupy co najmniej pięćdziesięciu mieszkańców. Kandydatury można przedstawiać w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2019 roku.

Miasto Bełchatów reprezentowane przez Dyrektora Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów zaprasza Państwa firmę do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z Zarządzeniem Nr 250/2016 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 26 września 2016 r. zmieniającego Zarządzenie w spawie przyjęcia Regulaminu udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Całość dokumentu w formie skanu dostępna jest w załączniku.

Załączniki:
Download this file (doc03092920190605073149.pdf)Skan dokumentu[ ]271 kB

Starosta Bełchatowski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa ul. Zamoście w Bełchatowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji oraz przebudową przejazdu kolejowo-drogowego linii Piotrków Tryb”. Więcej szczegół w załączniku poniżej.

Załączniki:
Download this file (decyzja_2.pdf)Decyzja Starosty Bełchatowskiego [ ]2195 kB

Prezydent Miasta Bełchatowa Mariola Czechowska ogłasza Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 im. UNICEF z oddziałami integracyjnymi. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska, adresu zwrotnego oraz danych kontaktowych (numeru telefonu, adresu e-mail) z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 im. UNICEF z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie" osobiście do dnia 17 kwietnia 2019 roku do godz. 15.30 w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta w Bełchatowie ul. Kościuszki 1 (pokój nr 403, III piętro) lub za pośrednictwem poczty z tym zastrzeżeniem, że oferta winna wpłynąć do Urzędu Miasta Bełchatowa w terminie do dnia 17 kwietnia 2019 roku do godziny 15.30.


Oferty wraz z elektronicznymi kopiami dokumentów wymaganych jako załączniki można składać również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., podpisując kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres elektronicznej skrzynki podawczej: /umbelchatow/UM lub/umbelchatow/SkrytkaESP, podpisując kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem zaufanym (liczy się data wpływu do Urzędu) z zastrzeżeniem, że oferta winna wpłynąć do Urzędu Miasta Bełchatowa w terminie do  dnia 17 kwietnia 2019 roku do godziny 15:30.
Załączniki:
Download this file (93_2019.pdf)Zarządzenie nr 93_2019[ ]278 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020