Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Wojewoda Łódzki informuje, że dostępne są poradniki opracowane przez Głównym Inspektorat Weterynarii, dotyczące: prowadzenia uboju na użytek własny w gospodarstwie rolnym oraz prowadzenia „rzeźni rolniczej”. Wspomniane poradniki w wersji pdf można pobrać poniżej. Nowe wytyczne wynikają ze zmiany przepisów, które umożliwiają wykonywanie uboju na użytek własny, czy prowadzenia własnych, niewielkich rzeźni rolniczych.

Zgodnie z art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz 1474) oraz art. 61 $ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) Starosta Bełchatowski.

Całość tekstu w załączniku. 

Załączniki:
Download this file (zawiadomienie.pdf)Zawiadomienie Starosty Bełchatowskiego[ ]2279 kB

Zmiana wymagań określonych w zaproszeniu do składania ofert na objęcie opieką stomatologiczną dzieci i młodzieży – uczniów szkół prowadzonych przez Miasto Bełchatów.

Załączniki:
Download this file (zaproszenie_skladanie_ofert.pdf)Zaproszenie do składania ofert[ ]371 kB
Download this file (formularz_ofertowy_ok.doc)Formularz ofertowy[ ]48 kB

WYDŁUŻENIE TERMINU PRZEPROWADZENIA POSTEPOWAŃ REKRUTACYJNYCH DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BEŁCHATÓW NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Uprzejmie informuję, iż w dniu 16 marca 2020 roku na stronie Miasta Bełchatowa https://belchatow.pl/oswiata/7732-przedluzony-nabor-do-szkol-i-przedszkoli zamieszczone zostały zarządzenia wydłużające terminy przeprowadzenia postepowań rekrutacyjnych do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bełchatów w roku szkolnym 2020/2021 do dnia 31 marca 2020 roku:


Zarządzenie nr 63/2020 Prezydenta Miasta Bełchatowa w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie określenia termonu przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego
do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Bełchatów na rok szkolny 2020/2021;


Zarządzenie nr 64/2020 Prezydenta Miasta Bełchatowa w sprawie zmiany zarządzenia nr 9/2020 z sprawie określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bełchatów na rok szkolny 2020/2021.

W związku z powyższym, proszę osoby zainteresowane o składanie wniosków o przyjęcie dziecka/wychowanka do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz wniosków o przyjęcie ucznia do klas pierwszych szkół podstawowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2020 roku.

W załączniku skan oryginału dokumentu.

Załączniki:
Download this file (SKM_C25820031814590.pdf)Ogłoszenie[ ]56 kB

Obwieszczenie o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Strategii adaptacji do zmian klimatu miasta Bełchatowa do roku 2025 z perspektywą do 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.) oraz Uchwały nr XLIX/437/14 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie „Regulaminu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Bełchatowa” , podaję do publicznej wiadomości:

Prezydent Miasta Bełchatowa działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z 2019 r. poz. 698, 730, 1495, 1716, 1815, 2020) ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej w pasie drogowym, na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu tj. na prowadzenie parkingu strzeżonego na os. Dolnośląskim – wjazd z ul. Wojska Polskiego w rejonie bl. 101 – na części działek nr 644/1, 644/2, 645/1, 645/2 obręb 12 Miasta Bełchatowa o pow. około 3.000 m2.

Prezydent Miasta Bełchatowa działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z 2019 r. poz. 698, 730, 1495, 1716, 1815, 2020) ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej w pasie drogowym na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu tj. na prowadzenie parkingu strzeżonego na os. Dolnośląskim – wjazd z ul. Wojska Polskiego w rejonie bloku 201 – na terenie działki Nr 556/1 obręb 12  Miasta Bełchatowa o  pow. 2.300 m2.

Zarządzenie Nr 384/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 2 grudnia 2019r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 384_2019.pdf)Zarządzenie 384/2019[ ]271 kB

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Bełchatowa dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Bełchatowa.

Prezydent Miasta Bełchatowa informuje, że istnieje możliwość przyjęcia przez poszczególne podmioty  osób skazanych do wykonywania w 2020 roku nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian grzywny, której egzekucja okazała się bezskuteczna.

Podmioty, które mogą zgłaszać zapotrzebowanie na osobę/y do wykonywania ww. prac, to m.in:

  1. Szkoły i przedszkola prowadzone przez Miasto Bełchatów,
  2. Spółki Miejskie (tj. m.in. Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej „PGM” Sp. z o.o., Bełchatowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "BTBS" Sp. z o.o, Miejski Zakład Komunikacji "MZK" Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Sp. z o.o., EKO REGION Sp. z o.o.);
  3. Jednostki organizacyjne Miasta Bełchatowa (tj. m.in.: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Żłobek Miejski „Jaś i Małgosia”, Środowiskowy Dom Samopomocy „Koniczynka”, Straż Miejska, Miejskie Centrum Sportu, Miejskie Centrum Kultury, Muzeum Regionalne, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Józefa Ignacego Kraszewskiego);
  4. Fundacje, Stowarzyszenia i inne instytucje lub organizacje pożytku publicznego działające na terenie Miasta Bełchatowa - niosące pomoc charytatywną.

Przyjmowanie zapotrzebowania na osobę/y do wykonywania prac  odbywa się w terminie do dnia 15.10.2019 r. do godz. 15:30 w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Bełchatowa ul. Kościuszki 1, pok. nr 412 (III piętro) – wzór karty zgłoszeniowej w załączeniu.

Poniżej szczegóły na temat obowiązków  podmiotów przyjmujących osoby skazane do pracy:

  1. a) przyjęcie osoby skazanej - skierowanej przez sądowego kuratora zawodowego w celu wykonywania pracy, pouczenie go o obowiązku sumiennej pracy oraz konieczności przestrzegania ustalonego w miejscu pracy porządku i dyscypliny (przy przydziale pracy uwzględnia się wiek skazanego, stan jego zdrowia oraz w miarę możliwości posiadane kwalifikacje);
  2. b) zapoznanie skazanego z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie odpowiednim dla wykonywanej pracy;
  3. c) zapewnienie skazanemu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianego na danym stanowisku pracy;
  4. d) przydzielenie skazanemu pracy w wymiarze godzin określonym w orzeczeniu sądu i dokonanie podziału godzin pracy na dni w sposób odpowiadający organizacji wykonywanej pracy. Przy ustalaniu godzin pracy, w miarę możliwości, uwzględnia się prośbę skazanego. Czas pracy skazanego, który nie pozostaje w stosunku pracy, nie może przekraczać 8 godzin na dobę. Na wniosek skazanego czas ten może być przedłużony do 12 godzin.

Skazanemu pozostającemu w stosunku pracy przydziela się pracę, którą może on wykonywać w czasie niewykonywania zatrudnienia.

Pozostałe wytyczne i obowiązki  pozostające po stronie podmiotów, wynikają z  Rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości  z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz. U. z 2010 r., Nr 98, poz. 634).

Realizując obowiązek wynikający z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia, Prezydent Miasta Bełchatowa - w oparciu o przesłane przez podmioty  zapotrzebowania na osobę/y do wykonywania prac społecznie użytecznych - wyznaczy podmioty, w których skazani w 2020 roku mogą odbywać karę ograniczenia wolności oraz pracę społecznie użyteczną.  

Załączniki:
Download this file (Karta zgłoszeniowa.doc)Karta zgłoszeniowa.doc[ ]32 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020