joombig banner rotation images

Menu

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje dotyczące projektu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Bełchatowa na rok 2014.

na podstawie art. 28 a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm) ogłaszam otwarty nabór Partnera do realizacji Programu Rewitalizacji Społecznej
pn. „Dobre re-akcje” realizowanego w ramach projektu systemowego, którego beneficjentem jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego.

Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego

Zgodnie z art. 11 f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 687) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. u. z 2013r., poz. 267) zawiadamia się, że  że w dniu 30.09.2013r. na wniosek Prezydenta Miasta Bełchatowa została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 1586.2013, znak: AB.6740.8.8.2013.5.Mbk.TP dla inwestycji pn. "Budowa ulicy Witosa i ulic przyległych w zakresie: budowy jezdni i stanowisk postojowych, chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, zjazdów i dojść do posesji oraz budowy kanalizacji deszczowej i odwodnienia, budowy oświetlenia ulicznego, rozbiórki odcinków kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ciepłociągu.

Ogłoszenie - Otwarty Konkurs OfertOGŁOSZENIE


Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego realizowanego w  2013 roku, we wskazanym poniżej zakresie oraz dziale odpowiadającym kwalifikacji budżetowej,  z zabezpieczeniem środków finansowych, jak niżej:

 

 

 

 

W dniu 12.09.2013 r. Fundacja Ronalda McDonalda z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 24 złożyła ofertę realizacji zadania p.n. „Słyszę” akcja przesiewowego badania słuchu u dzieci, które planowane jest do realizacji w okresie od 1.10.2013 r. do 26.11.2013 r. w formie powierzenia przez Miasto Bełchatów. Oferta złożona została na podstawie przepisów działu II rozdziału II Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Skan oferty

Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia udziałów spółki

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie


 

Prezydent Miasta Bełchatowa zaprasza wszystkich zainteresowanych do negocjacji w sprawie nabycia pakietu tj. 3 372 szt. udziałów o wartości nominalnej 500,00 złotych każdy, stanowiących 3,99% kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie.


 

Termin składania pisemnych odpowiedzi upływa w dniu 11 października 2013 r. o godzinie 14:00 czasu lokalnego.


 

Wszystkie szczegóły na temat negocjacji znajdują się TUTAJ.

 

 

Do pobrania:

>>> Karta prywatyzacji spółki

PRACE NAD PROJEKTEM BUDŻETU MIASTA BEŁCHATOWA NA 2014 ROK


Zgodnie z art. 52 i 53 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Prezydent Miasta Bełchatowa przystąpił do prac nad projektem Budżetu Miasta Bełchatowa na 2014 rok. W związku z powyższym:

13 września 2013 roku, w godzinach 10.00 – 11.30 w Sali Konferencyjnej (XVII piętro) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego znajdującego się przy ul. Traugutta 21/23 w Łodziodbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące konkursu z Poddziałania 8.1.1.

Spotkaj się z nami, a pomożemy rozwiać Twoje wątpliwości związane z dokumentacją konkursową,
co z pewnością ułatwi przygotowanie wniosku.

Najlepsze projekty mają szansę otrzymać środki z puli 8 000 000 zł!

Działania, które mają szansę uzyskać dofinansowanie obejmują ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP).

Spotkanie ma charakter otwarty, więc udział w nim nie wymaga wypełnienia formularza rekrutacyjnego.

Więcej informacji na stronie internetowej www.pokl.lodzkie.pl

Oferta Bełchatowskiego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej Oddział w Bełchatowie na realizację zadania publicznego "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" o tytule "Aktywizacja mieszkańców schroniska na rynku pracy jako walka z uzależnieniem od alkoholu" realizowanego w okresie od 01.10.2013 r. do 29.12.2013 r. w formie wspierania realizacji zadania publicznego przez Miasto Bełchatów składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Dział budżetu: przeciwdziałanie alkoholizmowi.

 

Pełna treść oferty znajduje się TUTAJ.

 

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020