Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu
Miasto Bełchatów przystępuje do programu  priorytetowego pn. ,,Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach programu KAWKA’’, aby umożliwić mieszkańcom dofinansowanie wymiany źródła ciepła na proekologiczne.

Treść zarządzenia dostępna w załączniku.
Załączniki:
Download this file (Zarządzenie Nr 292_2015.pdf)Zarządzenie Nr 292_2015[ ]99 kB
Zarządzenie Prezydenta Miasta Bełchatowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia - zadanie pod nazwą: "Organizacja zajęć korekcyjno-usprawniających" dla osób zameldowanych i zamieszkałych na terenie Bełchatowa

W dniu 20 sierpnia 2015 roku Towarzystwo Przeciwdziałania Narkomanii „MOST”  z siedzibą  w Bełchatowie,  złożyło  ofertę realizacji zadania publicznego pn.: Utworzenie Bełchatowskiego Centrum Profilaktyki i Terapii o udzielenie dotacji  w wysokości: 10.000,00 zł /słownie: dziesięć tysięcy złotych/, w trybie art. 19a ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 roku poz. 1118 ze zm.).

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU „AKTUALIZACJI PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA BEŁCHATOWA” WRAZ Z „PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO”

 

Działając zgodnie z treścią art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (jt. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z poźn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), dokonuje się wyłożenia do publicznego wglądu dokumentu pn. „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Bełchatowa” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”.

Prezydent Miasta Bełchatowa informuje, że w dniach od 27 lipca 2015 r. do 20 sierpnia 2015 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Bełchatowie przy ul. Kościuszki 1 oraz na stronie internetowej www.belchatow.pl będzie zamieszczone szczegółowe ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu osobowego marki Skoda SUPERB stanowiącego własność Miasta Bełchatów.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 223 2015.pdf)Zarządzenie[ ]872 kB
Download this file (ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]2247 kB
Download this file (projekt umowy.pdf)Projekt umowy[ ]1170 kB

W dniu 23 lipca 2015 roku Stowarzyszenie Abstynenckie Klub Wzajemnej Pomocy PRZYJACIEL z siedzibą w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 19a, złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn.: Organizacja Turniejów Sportowych Klubów Abstynenckich i Wyjazdów Sportowych o udzielenie dotacji w wysokości: 6.000,00 zł /słownie: sześć tysięcy złotych/, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 roku poz. 1118 ze zm.).

 

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 27 maja 2015 r. został ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 im. UNICEF z oddziałami integracyjnymi położonej w Bełchatowie.

 Oferty należy składać osobiście do dnia 22 czerwca 2015 r. do godz. 15:30 w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Bełchatowa ul. Kościuszki 1 (pokój 403, III piętro) lub za pośrednictwem poczty z tym zastrzeżeniem, że oferta winna wpłynąć do Urzędu Miasta Bełchatowa w terminie do dnia 22 czerwca 2015 r. do godz. 15:30.

Załączniki:
Download this file (zarządzenie_145_2015.pdf)Zarządzenie 145/2015[ ]51 kB
Download this file (zał._do_zarz._145.pdf)Treść ogłoszenia[ ]119 kB

Prezydent Miasta Bełchatowa uznając celowość realizacji zadania  zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Kultywowanie Tradycji Miejskiej Orkiestry Dętej".

Prezydent Miasta Bełchatowa uznając celowość realizacji zadania  zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Upowszechnianie sportu i rekreacji przez Klub Abstynencki".

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl