Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Na podstawie art. 11 f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 176) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.) Starosta Bełchatowski zawiadamia, że w dniu 31.08.2022 r. na wniosek Prezydenta Miasta Bełchatowa, została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 763.2022, znak: AB.6740.8.5.2022.5.MK.AK z dnia 31.08.2022 r. dla inwestycji pn: „budowa odcinka ulicy Przemysłowej od km -0+034.92 do km 0+774.38 o długości 809.30 m wraz z infrastrukturą techniczną” w zakresie:
- przebudowy nawierzchni drogowej wraz ze wzmocnieniem podłoża,
- budowy nawierzchni drogowej wraz ze wzmocnieniem podłoża,
- budowy skrzyżowania wraz z budową odcinka drogi gminnej.
- przebudowy skrzyżowań,
- budowy zatok autobusowych wraz z budową wiat przystankowych,
- budowy i przebudowy zjazdów publicznych,
- budowy ciągów pieszo - rowerowych wraz ze ścieżka rowerową,
- budowy chodników,
- budowy rowów drogowych,
- budowy ogrodzeń ochronno - naprowadzających płazy,
- rozbiórki konstrukcji istniejących nawierzchni drogowych oraz chodników,
- budowy obiektów inżynierskich,
- budowy zbiornika wodnego,
- rozbiórki kanalizacji deszczowej.
- budowy kanalizacji deszczowej.
- rozbiórki sieci wodociągowej
- budowy sieci wodociągowej,
- budowy sieci oświetlenia ulicznego,
- przebudowy rozdzielnicy oświetlenia ulicznego,
- rozbiórki napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN-15kV,
- budowy sieci elektroenergetycznej SN-15kV napowietrzno- kablowej,
- budowy kanału technologicznego,
- rozbiórki teletechnicznej kanalizacji kablowej ze studniami kablowymi,
- budowy kanalizacji kablowej ze studniami.

Całość dokumentu dostępna jest w załączniku.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl