Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

OGŁOSZENIE

 

 

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje dotyczące projektu uchwały

w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

 

 

I CEL, PRZEDMIOT I TERMIN KONSULTACJI

 

 1. Celem i przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

 2. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego mających swoją siedzibę na terenie Miasta Bełchatowa oraz członkowie Zespołu Konsultacyjnego powołanego przez Prezydenta Miasta Bełchatowa.

 3. Termin konsultacji: od 28 stycznia 2014 roku do 11 lutego 2014 roku.

 

II TRYB, ZASADY I FORMY KONSULTACJI

 1. Konsultacje przebiegać będą zgodnie z regulaminem konsultacji społecznych stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Miejskiej NR XLII/364/13 z dnia
  28 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia ,,Regulaminu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami,
  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji” i odbywać się będą w formie:

 2. przyjmowania opinii i uwag do projektu uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej na piśmie z wykorzystaniem formularza- możliwego do pobrania ze strony internetowej Miasta Bełchatowa /www.belchatow.pl/., wzór powyższego formularza stanowi załącznik Nr 2
  do uchwały NR XLII/364/13 z dnia 28 listopada 2013 roku- do Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w okresie trwania konsultacji (Urząd Miasta, ul. Kościuszki 15 pok. 22 lub 23 do godz. 1400).

 3. Niniejsze ogłoszenie wraz z projektem uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków
  za świadczenia z pomocy społecznej zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej Miasta Bełchatowa /www.belchatow.pl/.

 4. Wyniki konsultacji, zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag, wraz
  ze stanowiskiem Prezydenta Miasta Bełchatowa z podaniem uzasadnienia
  w przypadku ich uwzględnienia, zamieszczane są Biuletynie Informacji Publicznej,
  na stronie internetowej Miasta Bełchatowa /www.belchatow.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Bełchatowa nie później niż w ciągu 30 dni
  od zakończenia konsultacji.

 5. Wyniki konsultacji przedstawione będą Radzie Miejskiej w uzasadnieniu projektu uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

 6. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział
  w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony
  w Regulaminie.

 7. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Miasta Bełchatowa.

 

 

Bełchatów, 2014-01- 20.

Projekt uchwały

 

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020