Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Na podstawie art. 11 d ust. 5 i 6 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735) Starosta Bełchatowski zawiadamia, że na wniosek Zarząd Powiatu Bełchatowskiego reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Marcina Konowalskiego, z dnia 18.06.2021r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:
„rozbudowa drogi powiatowej nr 1931E (ul. Piotrkowska) odc. od ul. Zdzieszulickiej do obwodnicy wschodniej"
w zakresie:
- rozbudowy jezdni,
- budowy chodników,
- budowy ścieżki rowerowej oraz pieszo- rowerowej
- przebudowy oraz budowy zjazdów indywidualnych i publicznych,
- przebudowy przepustów drogowych.
Działki położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji wymagające zatwierdzenia projektów podziału (poszerzenie pasa drogowego): powiat bełchatowski, gm. Bełchatów, obr. Zdzieszulice Dolne, dz. nr ewid.: 186 (186/1*, 186/2), 27 (27/1*, 27/2), powiat bełchatowski, gm. Bełchatów, obr. Zdzieszulice Górne, dz. nr ewid.: 755/2 (755/5*, 755/6), 170/3 (170/6*, 170/8), 130/11 (130/12*, 130/13), 127/11 (127/12*, 127/13), powiat bełchatowski, m. Bełchatów, obr. 22, dz. nr ewid.: 410 (410/1*, 410/2), 447 (447/1*, 447/2), 449 (449/1*, 449/2), 451 (451/14,451/2 ), 455 (45571*, 455/2), 457 (457/1*, 457/2), 459 (459/1*, 459/2), 462 (462/1*, 462/2), 458 (458/1*, 458/2), 460
(460/1*, 460/2), 461 (461/1*, 461/2), 404 (404/1*, 404/2), 402 (402/1*, 402/2), 401 (401/1*, 401/2), 400 (400/1*, 400/2), 231 (231/1*, 231/2), 230 (230/1*, 230/2), 229 (229/1*, 229/2), 228 (228/1*, 228/2). Działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, z których korzystanie będzie ograniczone: powiat bełchatowski, gm. Bełchatów, obr. Zdzieszulice Dolne, dz. nr ewid.: 182/2, 183/5, 184/5, 185, 186 (186/2), 170/2,27 (27/2),
powiat bełchatowski, gm. Bełchatów, obr. Zdzieszulice Górne, dz. nr ewid.: 170/2, 627/1, 627/2, 130/11 (130/13), powiat bełchatowski, m. Bełchatów, obr. 20, dz. nr ewid.: 86, 87, powiat bełchatowski, m. Bełchatów, obr. 22, dz. nr ewid.: 410 (410/2), 414/2, 420, 424/1, 425/1, 402 (402/2), 233. Działki położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji, w całości przechodzące pod pas drogowy: powiat bełchatowski, m. Bełchatów, obr. 22, dz. nr ewid.: 463,411, 413, 415/1, 415/2, 417, 419, 421, 427, 429, 431, 433, 435, 403, 232. (oznaczenia: przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi, w nawiasie z gwiazdką nr działki po podziale przeznaczonej pod inwestycję drogową).
Zgodnie z art. 12 ust. / ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdza się projekt podziału nieruchomości.
Zgodnie z art. Ild ust. 5 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, niniejsze zawiadomienie doręcza się wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne. Zgodnie z art. Ild ust. 9 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nieruchomości stanowiące wlasność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dniem niniejszego zawiadomienia nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem tegozakazu jest nieważna.
Zgodnie z art. 18 ust. le ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy wlaściciel lub utylkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wydo nieruchomość i oprózni lokal oraz inne pomieszczenia niezwlocznie lecz nie później niż niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji O zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej ykonalności albo w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równg 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego. Informuję, że można zapoznać się z w/w wnioskiem o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz załączonymi do niego materiałami i dokumentami i składać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Bełchatowie (ul. Pabianicka 26, 97-400 Bełchatów, pokój nr A26, tel. 44 635-86-41)w godzinach urzędowania (pon., śr-pt. godz. 790- 15, wt, godz. 730-1800). Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl