Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w 2014 roku, we wskazanych poniżej zakresach oraz działach odpowiadających kwalifikacji budżetowej z zabezpieczeniem środków finansowych, jak niżej:

 

1. TURYSTYKA I REKREACJA ( wspieranie realizacji zadań)5 000, 00zł

(wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadania w 2013 r.- 4.000,00 zł )

 

2. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻAROWA 6 000,00zł

( wspieranie realizacji zadań)

( wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadania w 2013 r.- 6.000,00 zł)

 

3. OŚWIATA I WYCHOWANIE ( wspieranie realizacji zadań) 27 000,00zł

( wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadania w 2013 r. – 25.000,00 zł)

 

4. ZWALCZANIE NARKOMANII ( wspieranie realizacji zadań) 17 000,00zł

( wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadania w 2013 r.- 17.000,00 zł)

 

5. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI ( wspieranie realizacji zadań) 288 000,00zł

w tym wypoczynek letni 78 000,00zł

( wysokość środków w tym dziale na 2013 r. – 339.000,00 zł w tym 86.000,00

na organizację wypoczynku letniego)

 

6. OCHRONA ZDROWIA ( wspieranie realizacji zadań)

( wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadania w 2013 r.- 43.500,00 zł) 44 000,00zł

 

7. POMOC SPOEŁCZNA (wspieranie realizacji zadań)

( wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadania w 2013 r.- 5.000,00 zł) 5 000,00zł

 

8. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 500,00zł

( wspieranie realizacji zadań)

( wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadania w 2013 r.- 2.500,00 zł )

 

9. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

(wspieranie realizacji zadań) 40 500,00zł

( wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadania w 2013 r.- 39.500,00 zł)

 

10. WSPÓŁPRACA Z MIASTAMI PARTNESKIMI 50.000,00zł

(wspieranie realizacji zadań)

 

11. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

( powierzenie realizacji zadania): 47 000,00zł

- Organizacja zawodów dziecięcych, np. Czwartki Lekkoatletyczne 20 000,00zł

- Organizacja XXXVI Ogólnopolskiego Wyścigu o ,,Wielką Nagrodę Bełchatowa” 13 000,00zł

- Organizacja Grand Prix Bełchatowa w Plażowej Piłce Siatkowej 8 000,00zł

- Organizacja Grand Prix Bełchatowa w Tenisie Ziemnym 6 000,00zł

( wysokość środków finansowych przeznaczonych w 2013 r.- 47.000,00 zł )

( wspieranie realizacji zadania): 420 000,00zł

( wysokość środków finansowych przeznaczonych w 2013 r.- 363.000,00 zł)

 

 

DOTYCZY PKT 10 :

WSPÓŁPRACA Z MIASTAMI PARTNERSKIMI:

 

 

Rodzaj zadania:

Przedmiotem realizacji zadania jest wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie współpracy z miastami partnerskimi Bełchatowa.

Przez miasta partnerskie Bełchatowa rozumie się: 1) miasta, z którymi Miasto Bełchatów podpisało umowę o wzajemnej współpracy, czyli: Aubergenville (Francja), Taurag? (Litwa), Sowieck (Rosja), Myślenice (Polska), Csongrád (Węgry), Alcobaça (Portugalia); 2) miasta,
z którymi Miasto Bełchatów podpisze umowę o wzajemnej współpracy w I półroczu 2014r., czyli: Jużnoukraińsk (Ukraina), Považská Bystrica (Słowacja).

Zadanie będzie polegać na realizacji projektów wymian mieszkańców w formie spotkań (m.in. organizacja międzynarodowych wydarzeń sportowych, kulturalnych, oświatowych, gospodarczych, społecznych z udziałem osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym – konferencji, dyskusji, debat, warsztatów) organizowanych
w Bełchatowie i w mieście partnerskim.

 

Cele realizacji zadania:

 1. nawiązanie kontaktów i współpracy oraz wzajemne poznanie się społeczeństw miast,

 2. promocja Miasta Bełchatowa.

Miejsce realizacji zadania: Miasto Bełchatów i wybrane miasto partnerskie.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Termin realizacji zadania:

- 1 maja 2014r. – 30 października 2014r. dla projektów realizowanych z miastami: Aubergenville, Taurag?, Sowieck, Myślenice, Csongrád, Alcobaça;

- 1 lipca 2014r. – 30 października 2014r. dla projektów realizowanych z miastami: Jużnoukraińsk, Považská Bystrica.

 

Warunki realizacji zadania:

Przez realizację projektu w ramach niniejszego zadania rozumie się organizację spotkania w:

 1. Bełchatowie z udziałem przedstawicieli miast/-a partnerskich/-ego Bełchatowa
  wg następujących wytycznych:

 2. Czas trwania spotkania: min. 4 dni, wg programu: 1 dzień – przyjazd, 2 i 3 dzień – program wydarzenia, 4 dzień – wyjazd. Program ten może ulec rozszerzeniu.

 3. Partnerzy: współpraca z min. 1 miastem partnerskim.

 4. Uczestnicy:

  • min. 10 osób z organizacji wnioskującej/ oferenta;

  • min. 20 osób z miast partnerskich; w przypadku organizacji wydarzenia
   z większą ilością partnerów zagranicznych wymagany jest udział min. 5 osób
   z każdego miasta. Np. jeśli przewidziany jest udział 3 miast partnerskich, to wymagane jest, aby łącznie w spotkaniu uczestniczyło 20 osób z tych miast partnerskich, min. 5 osób z każdego z tych miast.

oraz w:

 1. Wybranym mieście partnerskim z udziałem przedstawicieli Bełchatowa wg następujących wytycznych:

 2. Czas trwania spotkania: min. 3 dni, wg programu: 1 dzień – przyjazd, 2 dzień – program wydarzenia, 3 dzień – wyjazd. Program ten może ulec rozszerzeniu.

 3. Partnerzy: współpraca z min. 1 miastem partnerskim.

 4. Uczestnicy:

  • min. 10 osób z organizacji wnioskującej/ oferenta;

  • min. 5 osób z miasta partnerskiego, w którym organizowane jest wydarzenie.

Realizacja projektu musi uwzględniać:

 1. Wybór partnera/-ów do realizacji projektu oraz ustalenie zasad dotyczących wzajemnej współpracy, co należy udokumentować w liście intencyjnym, umowie, porozumieniu lub deklaracji o przystąpieniu miasta partnerskiego do realizacji zadania. Dokument potwierdzający udział miast/-a partnerskiego/-ich w projekcie jest wymagany jako załącznik do oferty.

 2. Wykonanie materiału zdjęciowego dokumentującego przebieg spotkań. Wymagane jest, aby fotografie przekazane Miastu Bełchatów, w liczbie nie mniejszej niż 100 szt., miały format JPG lub TIFF i były w rozdzielczości min. 2400 x 1600 (4 Mpx).

 3. Wykonanie materiału filmowego dokumentującego przebieg spotkań. Wymagane jest, aby film przekazany Miastu Bełchatów był opatrzony napisami lub tekstem wypowiadanym przez lektora w językach ojczystych wszystkich partnerów projektu oraz w języku angielskim. Minimalny czas trwania filmu to 10 minut w jakości full HD.

 4. Promocję projektu z uwzględnieniem informacji o dofinansowaniu zadania przez Miasto Bełchatów – wymagane jest min. 5 informacji zmieszczonych w mediach.

 

 

Zasady przyznawania dotacji:

 

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie.

 3. Zadania przewidziane do realizacji w roku 2014 roku w w/w zakresach określone zostały w Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014
  (załącznik do Uchwały Nr XLII/365/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia
  28 listopada 2013 roku).

 4. Zlecenie zadań publicznych może odbywać się w formie powierzenia wykonania zadania z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie lub wspierania takiego zadania z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

 5. O udzielenie wsparcia lub powierzenie zadania, mogą ubiegać się:

 6. organizacje pozarządowe,

 7. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

 8. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

 9. spółdzielnie socjalne

 10. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
  o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1041, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092 i Nr 208, poz. 1240 i 1241 z 2012 r. poz. 490, z 2013 r. poz. 829), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

Składanie ofert:

 

 1. Oferenci mogą zapoznać się z warunkami konkursu i wzorem umowy oraz pobrać formularz ofertowy w Zespole ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi lub na stronie internetowej: www.belchatow.pl

 2. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2014r. do godz. 1500 do Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (Urząd Miasta w Bełchatowie, ul. Kościuszki 15 pok. 22 lub 23, tel. 44 733 51 01/00)

 3. Ofertę należy składać na formularzu ofertowym, wraz z kompletem wymaganych dokumentów z zaznaczeniem jakiego działu budżetu oferta dotyczy.

 4. Oferta niezłożona we wskazanym terminie, lub ta, która wpłynie pocztą po terminie, podlega odrzuceniu bez rozpatrzenia.

 5. Organizacje mogą składać wspólnie z innymi podmiotami, ofertę na realizację wspólnych projektów. W ofercie należy wskazać podmiot przyjmujący dotację
  i jednocześnie odpowiedzialny z wykonanie i rozliczenie zadania.

 6. Wymagane dokumenty:

 7. odpis lub kopię odpisu z krajowego rejestru sądowego lub innego rejestru lub ewidencji, przy czy odpis lub kopia powinna być poświadczona za zgodność ze stanem faktycznym na dzień składania oferty;

 8. w przypadku składania (podpisania) oferty przez pełnomocnika- dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (oferentów) zgodnie
  ze statutem podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta (oferentów);

 9. statut oferenta (oferentów) lub jego kserokopię;

 10. umowę partnerską o wspólnej realizacji zadania;

 11. oświadczenie:

  • o nieprowadzeniu działalności w celu osiągnięcia zysku;

  • o braku zajęć komorniczych wobec oferenta oraz braku zaległości
   w płatnościach na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego;

  • o wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem dotacji na realizację zadań publicznych w ostatnich trzech latach;

 12. w przypadku składania więcej niż jednej oferty, w/w dokumenty należy złożyć
  w jednym komplecie, wskazując w pozostałych ofertach tę ofertę, która zawiera wymagane załączniki.

 13. list intencyjny, umowa, porozumienie lub deklaracja o przystąpieniu miast/-a partnerskich/-ego do realizacji zadania- dotyczy to ofert na wsparcie realizacji zadania w zakresie współpracy z miastami partnerskimi.

 14. Wszystkie dokumenty przedstawione w formie kserokopii muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem (na każdej stronie), przez co najmniej jedną z osób upoważnionych do reprezentowania oferenta (oferentów).

 15. W przypadku złożenia ofert nie spełniających warunków formalnych Oferenci są zobowiązani do usunięcia braków w terminie 7 dni po upływie terminu składania ofert.

 16. Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli nie spełnia w/w warunków formalnych, lub wnioskodawcą jest podmiot, który nie rozliczył poprzednio uzyskanego dofinansowania lub rozliczył je po terminie.

 17. brak rozliczenia w ustalonym umową terminie pozbawia organizację możliwości otrzymani dotacji z budżetu miasta przez okres 1 roku.

 18. podanie nieprawdziwych danych, lub wykorzystanie dotacji niezgodnie
  z przeznaczeniem, skutkuje 3- letnim brakiem możliwości otrzymania dotacji, licząc od dnia stwierdzenia w/w nieprawidłowości.

 

Termin , tryb i kryteria wyboru ofert:

 

 1. Rozpatrzenie ofert i podpisanie stosownych umów na realizację zadań nastąpi
  w terminie nieprzekraczającym 60 dni po upływie terminu do składania ofert.

 2. Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni, licząc od dnia upływu terminu do składania ofert.

 3. Oferty spełniające wymogi formalne, oceniane będą pod względem merytorycznym prze Komisje Konkursową wg. Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej (zał. nr 2 do niniejszego Zarządzenia), która po dokonaniu oceny przedstawi Prezydentowi Miasta Listy Rankingowe.

 4. Przy ocenie będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 5. zgodność oferty z zadaniami zamieszczonymi w programie Współpracy na rok

2014;

 • spójność wewnętrzna celów i metod projektu z proponowanymi działaniami;

 • proponowana kalkulacja kosztów realizacji zadania;

 • liczba osób realizujących zadanie (wolontariusze, społecznicy, członkowie

organizacji, oraz osoby zatrudnione);

 • doświadczenie, zasoby kadrowe, rzeczowe, partnerzy współpracujący przy

realizacji projektu.

 1. Prezydent Miasta Bełchatowa po zapoznaniu się z Listami rankingowymi przedstawionymi przez Komisję Konkursową, podejmie decyzje o przyznaniu dotacji
  i jej wysokości na realizację określonych projektów.

 2. Dotacja nie może być przeznaczona na:

 3. budowę, zakup i remonty budynków;

 4. zakup gruntów;

 5. spłatę zaciągniętych pożyczek;

 6. pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji nie związanych z realizacją

zadania;

 • zakup środków majątkowych;

 • działalność gospodarczą, działalność polityczną.

 

Postanowienia końcowe:

 

 1. Udzielenie dofinansowania lub finansowania zadania dokonywane jest na podstawie

pisemnej umowy.

 1. Podmiot otrzymujący dotację jest zobowiązany do zamieszczenia w materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez Miasto Bełchatów.

 2. Prezydent Miasta Bełchatowa zastrzega sobie prawo kontroli wykorzystania przekazanych podmiotom środków finansowych.

 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 4. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.

 5. Zastrzega się możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu, bez prawa do odwołania.

 

Bełchatów, 2013-12-30.

 

 

 

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020