Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Zarządzenie Nr 311/2013 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 30.12.2013 r. w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie zadań publicznych w ramach konkursu ofert na rok 2014 r.

 

 

Zarządzenie Nr 311/2013
Prezydenta Miasta Bełchatowa
z dnia 30.12.2013 r.

 w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie zadań publicznych w ramach konkursu ofert na rok 2014 ogłoszonego Zarządzeniem Nr 289/2013 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 02 grudnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

- pomocy społecznej i przeciwdziałania alkoholizmowi - zadanie pod nazwą: ,,Prowadzenie Schroniska dla bezdomnych z terenu miasta Bełchatowa z realizacją programu readaptacji społecznej dla uzależnionych od alkoholu i ofiar przemocy w rodzinie w roku 2014,
w oparciu o obiekt usytuowany w Bełchatowie przy ul. Czaplineckiej 7A”,
- kultury fizycznej i sportu - zadanie pod nazwą: ,,Administrowanie Przyszkolną Halą Gimnastyczno- Sportową ENERGIA i boiskiem przyszkolnym przy ul. Dąbrowskiego 11
w Bełchatowie, w roku 2014”,
- kultury fizycznej i sportu - zadanie pod nazwą: ,, Administrowanie Miejskim Lodowiskiem w Bełchatowie, w roku 2014”, realizowanego w formie wsparcia zadania przez Bełchatowskie Towarzystwo Sportowe ,,As” w Bełchatowie,
- przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii - zadanie pod nazwą: ,, Prowadzenie poradni i telefonu zaufania dla osób z problemami uzależnień i przemocy w rodzinie w roku 2014”,
- pomoc społeczna - zadanie pod nazwą: ,, Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Rodziny”.


Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz.1318) oraz art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 oraz z 2011 roku Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Po zapoznaniu się z listą rankingową projektów, przedstawioną przez Komisję Konkursową powołaną w celu rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych ogłoszonych w Zarządzeniu Nr 289/2013 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 02 grudnia 2013 r., udzielam dotacji na dofinansowanie w/w zadań w 2014 roku:

a) Nazwa zadania: ,,Prowadzenie Schroniska dla bezdomnych z terenu miasta Bełchatowa z realizacją programu readaptacji społecznej dla uzależnionych od alkoholu i ofiar przemocy w rodzinie w roku 2014, w oparciu o obiekt usytuowany w Bełchatowie przy ul. Czaplineckiej 7A”, realizowanego w formie powierzenia zadania.

Wysokość dotacji: 852 95

- Pomoc Społeczna - 90 000,00zł; 85154

- Przeciwdziałanie Alkoholizmowi- 145 000,00zł
RAZEM- 235 000,00zł


Dotację otrzymuje: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej.

 

b) Nazwa zadania: ,,Administrowanie Przyszkolną Halą Gimnastyczno- Sportową ENERGIA i boiskiem przyszkolnym przy ul. Dąbrowskiego 11 w Bełchatowie, w roku 2014”, realizowanego w formie powierzenia zadania.
Wysokość dotacji: 926 - Kultura Fizyczna i Sport- 750 000,00zł
Dotację otrzymuje: Bełchatowskie Towarzystwo Sportowe ,,As”.

 

c) Nazwa zadania: ,, Administrowanie Miejskim Lodowiskiem w Bełchatowie,
w roku 2014”, realizowanego w formie powierzenia zadania.
Wysokość dotacji: 926- Kultura Fizyczna i Sport- 27 000,00 zł
Dotację otrzymuje: Bełchatowskie Towarzystwo Sportowe ,,As”.

 

d) Nazwa zadania: ,,Prowadzenie poradni i telefonu zaufania dla osób z problemami uzależnień i przemocy w rodzinie w roku 2014”, realizowanego w formie powierzenia zadania.
Wysokość dotacji: 851 54 Przeciwdziałanie Alkoholizmowi- 32 000,00zł
851 53- Przeciwdziałanie Narkomanii- 13 000,00zł
RAZEM- 45 000,00zł
Dotację otrzymuje: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej.

 

e) Nazwa zadania: ,,Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Rodziny”, realizowanego w formie wsparcia zadania.
Wysokość dotacji: 852 95- Pomoc Społeczna- 40 000,00zł
Dotację otrzymuje: Rzymskokatolicka Parafia Zesłania Ducha Świętego w Bełchatowie.

§ 2. Listę projektów przekazuje się do informacji publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bełchatowa oraz podanie w Biuletynie Informacji Publicznej w ciągu 14 dni od dnia podjęcia Zarządzenia.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

 

 

Prezydent Miasta Bełchatowa

Marek Chrzanowski

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020