Drukuj

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Bełchatowa dotyczące Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Bełchatowa na lata 2021 – 2023. Konsultacje polegać będą na wyrażeniu opinii, uwag lub propozycji mieszkańców Miasta dotyczących ww. Programu z możliwością wykorzystania formularza konsultacyjnego. Konsultacje mają charakter ogólnomiejski i odbędą się w okresie od 21 października 2020 r. do 4 listopada 2020 r. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, obowiązkiem gminy jest opracowanie oraz realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Bełchatowa na lata 2021-2023 stanowi realizację dyspozycji ustawowej. Zadaniem Programu jest wprowadzenie w życie szerokiego spektrum działań mających na celu zarówno zwrócenie uwagi opinii publicznej na zjawisko przemocy w rodzinie jak i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zwiększenie skuteczności, dostępności i profesjonalizmu służb społecznych w udzielaniu pomocy osobom doznającym przemocy rodzinnej, a także w podejmowaniu odpowiednich działań wobec sprawców. Punktem wyjścia do opracowania przedmiotowego dokumentu była diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Miasta Bełchatowa. Pozwoliło to na identyfikację najbardziej istotnych problemów dotyczących przeciwdziałania przemocy oraz potrzeb.
            Wyznaczono działania konieczne do podjęcia w zakresie profilaktyki i informowania opinii publicznej, interwencji w przypadku już zaistniałej przemocy, pomocy osobom doznającym przemocy oraz oddziaływań na sprawców przemocy. Każde z tych działań zostało przypisane konkretnym organizacjom i instytucjom odpowiedzialnym za jego realizację. Wskazano również źródła finansowania działań wynikających z Programu oraz opisano przewidywane zasady sprawozdawczości ze zrealizowanych zadań.

 

Niniejszy Program adresowany jest do społeczności lokalnej, w tym w szczególności:

Cel Programu: Tworzenie systemu skutecznego przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dla osiągnięcia celu głównego, za pomocą szeregu działań, realizowane będą następujące cele szczegółowe:

  1. Organizacja działań profilaktycznych i edukacyjnych społeczności lokalnej.
  2. Rozwój pomocy specjalistycznej w formie poradnictwa, działań wspierających oraz terapeutycznych dla osób doznających przemocy w rodzinie.
  3. Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.
  4. Rozwój kompetencji zawodowych pracowników służb, instytucji i organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Bełchatowa dotyczących Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Bełchatowa na lata 2021 – 2023 wraz z załącznikami zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej Miasta Bełchatowa /www.belchatow.pl/.

 

Pobierz Formularz | Pobierz Zarządzenie | Pobierz Program