Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Zmiana wymagań określonych w zaproszeniu do składania ofert na objęcie opieką stomatologiczną dzieci i młodzieży – uczniów szkół prowadzonych przez Miasto Bełchatów.

 

Mając na uwadze konieczność zapewnienia ciągłości funkcjonowania instytucji i realizowania zadań w czasie epidemii COVID-19  Miasto Bełchatów w zaproszeniu do składania ofert na objęcie opieką stomatologiczną dzieci i młodzieży – uczniów szkół prowadzonych przez Miasto Bełchatów wprowadza następujące zmiany:

 

1. Sposób składania ofert.
Miasto wyraża zgodę  na składanie ofert drogą elektroniczną.       


2. Termin składania ofert.
Termin składania ofert wydłuża się do 10 kwietnia br.    

   
3. Termin i sposób zawarcia umowy na świadczenie usług opieki stomatologicznej. Miasto deklaruje gotowość do ustalenia dogodnego dla Państwa terminu i sposobu podpisania umowy.


4. Załączenie do składanej oferty kopii umowy z NFZ potwierdzającej świadczenie usług stomatologicznych  w oparciu o środki publiczne.    
Dla Miasta istotne są dokumenty potwierdzające możliwość świadczenia przez Państwa usług w zakresie leczenia stomatologicznego uczniów w oparciu ośrodki publiczne. Proponujemy więc dołączenie kopii umowy w części potwierdzającej jej zawarcie z NFZ, wskazującej przedmiot umowy obejmujący świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży. 

 

Treść ogłoszenia opublikowanego w dn. 4 marca 2020 r. :

Prezydent Miasta Bełchatowa, jako organ prowadzący w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.), działając na podstawie art. 12 ust.3 ustawy z 12 kwietnia 2019 roku o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1078) zaprasza podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych do złożenia oferty na objęcie opieką stomatologiczną dzieci i młodzieży - uczniów niżej wymienionych szkół prowadzonych przez Miasto Bełchatów:

 

Lp.

Nazwa szkoły

Adres szkoły

Orientacyjna liczba uczniów

(wg stanu na 30.09.2019 r.)

1.

Szkoła Podstawowa nr 1

im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi

ul. Dąbrowskiego 11
97-400 Bełchatów

878

2.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Żołnierzy POW

ul. Sienkiewicza 25
97-400 Bełchatów

682

3.

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego

ul. Lipowa 11
97-400 Bełchatów

414

4.

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Żołnierzy Wojska Polskiego

ul. Szkolna 10
97-400 Bełchatów

234

5.

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi

os. Dolnośląskie 112A
97-400 Bełchatów

665

6.

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 9

os. Dolnośląskie 204A
i ul. Edwardów 5
97-400 Bełchatów

610

7.

Szkoła Podstawowa nr 12

im. Kornela Makuszyńskiego

ul. Witolda Budryka 7
97-400 Bełchatów

477

8.

Szkoła Podstawowa nr 13 im. UNICEF z oddziałami integracyjnymi

ul. Juliusza Słowackiego 8
97-400 Bełchatów

632

9.

III Liceum Ogólnokształcące

im. Adama Mickiewicza

ul. Edwardów 5
97-400 Bełchatów

326

 

 

Zasady realizacji opieki stomatologicznej nad uczniami wynikające z przepisów ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 roku o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. 2019 r. poz. 1078):

1. Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami to lekarz spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniobiorcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Lekarz dentysta sprawuje opiekę stomatologiczną nad uczniami w miejscu określonym w porozumieniu o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

2. Miejscem sprawowania opieki stomatologicznej jest gabinet stomatologiczny zlokalizowany poza szkołą, prowadzony przez podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą i współpracujący ze szkołą.

3. Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami wykonuje:

a. świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,

b. profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia - określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

4.Opieka stomatologiczna w zakresie wymienionym w pkt 3 lit. a wymaga pisemnej zgody rodziców albo pełnoletnich uczniów, wyrażonej po uzyskaniu informacji, o której mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczników Praw Pacjenta. Zgoda ta jest wyrażana przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.

5.Opieka stomatologiczna w zakresie wskazanym w pkt 3 lit. b jest sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców albo pełnoletnich uczniów.

6. Lekarz dentysta współpracuje z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną oraz dyrektorem szkoły w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów.

7. Opieka zdrowotna nad uczniami finansowana jest ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia i jest realizowana poza kolejnością. Zasady, sposób i warunki finansowania świadczeń opieki zdrowotnej nad uczniami określają przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

 

Warunki udziału w postępowaniu:

Podmiot leczniczy zainteresowany złożeniem oferty powinien spełniać następujące wymagania:

1. Realizować działalność leczniczą w przedmiotowym zakresie w prowadzonym przez siebie gabinecie stomatologicznym,

2. Posiadać aktualny wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez wojewodę właściwego dla miejsca siedziby zakładu albo miejsca zamieszkania (gdy podmiot prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą),

3. Posiadać umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług medycznych w zakresie objętym niniejszym zaproszeniem,

4. Zatrudniać specjalistów uprawnionych do wykonywania zadań opieki stomatologicznej.

 

Sposób sporządzenia oferty:

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do zapytania ofertowego.

2. Do oferty należy dołączyć:

a. kopię potwierdzenia wpisu do właściwego rejestru,

b. kopię umowy z NFZ w zakresie świadczeń stomatologicznych,

c. oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji lub zatrudnianiu specjalistów do wykonywania świadczeń z zakresu opieki stomatologicznej.   

d. oświadczenie o prowadzeniu gabinetu stomatologicznego, w którym możliwe jest realizowanie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży.

 

Dopuszcza się składanie ofert częściowych gwarantujących opiekę stomatologiczną dla uczniów jednej lub kilku szkół.    

 

Ocena ofert:

Przy ocenie złożonych ofert Miasto Bełchatów premiować będzie oferty

a. gwarantujące świadczenia dla większej liczby uczniów,

b. gwarantujące dogodny dla uczniów czas dostępu do opieki stomatologicznej zarówno w okresie zajęć dydaktycznych jak i w czasie ferii i przerw świątecznych.

 

Szczegółowa  liczba odbiorców świadczeń, sposób organizacji świadczeń oraz okres realizacji świadczeń określone zostaną w porozumieniu zawartym pomiędzy Miastem Bełchatów a uprawnionym podmiotem leczniczym, który złoży ofertę.  

 

Miasto zastrzega sobie prawo zawarcia porozumienia z więcej niż jednym  uprawnionym podmiotem leczniczym.

 

Miejsce i termin składania ofert:       

Ofertę wraz z załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Opieka stomatologiczna nad dziećmi i młodzieżą – uczniami szkół prowadzonych przez Miasto Bełchatów” w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97 – 400 Bełchatów, pok. 403, III p. w terminie do 31 marca 2020 r. do godz. 15.30.

Formularz ofertowy na realizację zadania polegającego na objęciu opieką stomatologiczną dzieci i młodzieży - uczniów szkół prowadzonych przez Miasto Bełchatów.

 

Formularz ofertowy w załączniku poniżej.

 

 

Załączniki:
Download this file (zaproszenie_skladanie_ofert.pdf)Zaproszenie do składania ofert[ ]371 kB
Download this file (formularz_ofertowy_ok.doc)Formularz ofertowy[ ]48 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl