Drukuj

Obwieszczenie o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Strategii adaptacji do zmian klimatu miasta Bełchatowa do roku 2025 z perspektywą do 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.) oraz Uchwały nr XLIX/437/14 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie „Regulaminu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Bełchatowa” , podaję do publicznej wiadomości:

 

  1. Miasto Bełchatów przystępuje do konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. „Strategia adaptacji do zmian klimatu miasta Bełchatowa do roku 2025 z perspektywą do 2030”, który określa działania adaptacyjne niezbędne do przystosowania miasta do zmian klimatu – zwiększenia jego odporności na ekstremalne zjawiska pogodowe i ich skutki oraz zwiększenie potencjału miasta do radzenia sobie ze skutkami tych zjawisk. Strategia wskazuje zagrożenia klimatyczne dla Bełchatowa wynikające ze zmian klimatu, którymi są: wysokie temperatury, intensywne opady i wysokie stężenia zanieczyszczeń powietrza.
  2. Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z treścią projektu „Strategii adaptacji do zmian klimatu Miasta Bełchatowa do roku 2025 z perspektywą do 2030” wraz z prognozą oddziaływania projektu Strategii na środowisko od 24 grudnia 2019r. do 28 stycznia 2020r.
  1. Uwagi i wnioski do projektu dokumentu można składać w terminie wskazanym w pkt 2 – poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronach http://www.belchatow.pl/ i https://belchatow.bip.gov.pl/ i dostarczenie go:
  1. Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.
  2. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Bełchatów.
  3. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości:

 

Prezydent Miasta Bełchatowa

Mariola Czechowska

Aktualności