Drukuj

W dniach 2-16 września 2019 r. w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1 (pok. 402) przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na rok szkolny 2019/2020. Warunkiem ubiegania się o stypendium szkole jest złożenie wniosku oraz dołączenie stosownych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających uzyskanie dochodów przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego
z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

Wzór wniosku dostępny jest w każdej szkole oraz w Wydziale Oświaty UM Bełchatowa.

Prawo do pomocy materialnej przysługuje zamieszkałym na terenie Bełchatowa (bez względu na miejsce pobierania nauki):

(informacja za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku).

Stypendium przyznawane jest na wniosek lub z urzędu.

Wniosek mogą złożyć:

 

Obowiązek informacyjny wnioskodawcy

Wnioskodawca (rodzic/prawny opiekun dziecka, pełnoletni uczeń) jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Prezydenta Miasta Bełchatowa o ustaniu przyczyn, które mają wpływ na przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Wymagane dokumenty - dowody dokumentujące dochody netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku:

(w przypadku działalności opodatkowanej podatkiem dochodowy od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - zeznanie podatkowe za 2014 rok lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o liczbie miesięcy, w których działalność była prowadzona),

 

Stypendium szkole może być przydzielane w formie:

1/całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania oraz kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności w dodatkowych zajęciach nauki języków obcych, zajęciach wyrównawczych, sportowych, informatycznych i innych zajęć poszerzających wiedzę i umiejętności ucznia, a także całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z wyjazdami na zielone szkoły, wycieczki szkolne, uczestnictwem w edukacyjnych spektaklach teatralnych lub projekcjach filmowych,

2/pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym (m.in. zakup książek, zeszytów, pomocy szkolnych, stroju na zajęcia wychowania przedszkolnego, plecaka itp.)

3/całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w szczególności kosztów dojazdu środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowanie w bursie lub internacie.

Propozycja realizacji ww. form dostępna jest w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Bełchatów oraz w Wydziale Oświaty UM Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, pok. 402.

Dokumentowanie wydatków:

  1. Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie.
  2. Dokumentami tymi są rachunki, faktury i inne dowody wpłaty związane z wydatkami.

Rachunki będą refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium.

 

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie zasiłku jest złożenie wniosku oraz dołączenie stosownych zaświadczeń potwierdzających wystąpienie zdarzenia losowego.

Wniosek o przyznanie zasiłku mogą złożyć :

 

Okoliczności uzasadniające ubieganie się o zasiłek szkolny

Podstawową okolicznością uzasadniającą ubieganie się o świadczenie w postaci zasiłku jest wystąpienie zdarzenia losowego.

Zdarzeniem losowym są np. :

 

Zasiłek może być przyznany raz dla jednego zdarzenia losowego.

Przyznanie zasiłku nie uzależnia się od spełnienia kryterium dochodowego.

Zasiłek przyznawanych i rozliczany jest w formach określonych dla stypendium szkolnego.