Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

W dniach 2-16 września 2019 r. w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1 (pok. 402) przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na rok szkolny 2019/2020. Warunkiem ubiegania się o stypendium szkole jest złożenie wniosku oraz dołączenie stosownych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających uzyskanie dochodów przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego
z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

Wzór wniosku dostępny jest w każdej szkole oraz w Wydziale Oświaty UM Bełchatowa.

Prawo do pomocy materialnej przysługuje zamieszkałym na terenie Bełchatowa (bez względu na miejsce pobierania nauki):

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów służb społecznych do ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • pochodzącym z rodzin, w których miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia nie może być większa niż 528,00 zł miesięcznie

(informacja za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku).

Stypendium przyznawane jest na wniosek lub z urzędu.

Wniosek mogą złożyć:

 • rodzice lub opiekunowie prawni
 • pełnoletni uczeń
 • dyrektorzy szkół, kolegiów lub ośrodków.

 

Obowiązek informacyjny wnioskodawcy

Wnioskodawca (rodzic/prawny opiekun dziecka, pełnoletni uczeń) jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Prezydenta Miasta Bełchatowa o ustaniu przyczyn, które mają wpływ na przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Wymagane dokumenty - dowody dokumentujące dochody netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku:

 • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia netto,
 • z tytułu umowy zlecenia – umowa,
 • odcinek emerytury/ renty lub aktualna decyzja ZUS/KRUS o wysokości pobieranych świadczeń,
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego,
 • zaświadczenie lub decyzje MOPS o wysokości świadczeń (zasiłki stałe, okresowe, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i rodzinne,
 • decyzja dotyczące dodatku mieszkaniowego,
 • dowody dokumentujące dochody z działalności gospodarczej,

(w przypadku działalności opodatkowanej podatkiem dochodowy od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - zeznanie podatkowe za 2014 rok lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o liczbie miesięcy, w których działalność była prowadzona),

 • dokument potwierdzający wysokość otrzymanych alimentów (wyrok sądowy, ugoda sądowa, zaświadczenie od komornika, oświadczenie),
 • dokument potwierdzający wielkość posiadanego gospodarstwa rolnego,
 • każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów, z których utrzymuje się rodzina (np. oświadczenie o wysokości dochodów uzyskanych
  z pracy dorywczej).

 

Stypendium szkole może być przydzielane w formie:

1/całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania oraz kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności w dodatkowych zajęciach nauki języków obcych, zajęciach wyrównawczych, sportowych, informatycznych i innych zajęć poszerzających wiedzę i umiejętności ucznia, a także całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z wyjazdami na zielone szkoły, wycieczki szkolne, uczestnictwem w edukacyjnych spektaklach teatralnych lub projekcjach filmowych,

2/pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym (m.in. zakup książek, zeszytów, pomocy szkolnych, stroju na zajęcia wychowania przedszkolnego, plecaka itp.)

3/całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w szczególności kosztów dojazdu środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowanie w bursie lub internacie.

Propozycja realizacji ww. form dostępna jest w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Bełchatów oraz w Wydziale Oświaty UM Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, pok. 402.

Dokumentowanie wydatków:

 1. Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie.
 2. Dokumentami tymi są rachunki, faktury i inne dowody wpłaty związane z wydatkami.

Rachunki będą refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium.

 

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie zasiłku jest złożenie wniosku oraz dołączenie stosownych zaświadczeń potwierdzających wystąpienie zdarzenia losowego.

Wniosek o przyznanie zasiłku mogą złożyć :

 • rodzice/ prawni opiekunowie ucznia
 • pełnoletni uczeń,
 • dyrektorzy szkół, kolegiów, ośrodków.

 

Okoliczności uzasadniające ubieganie się o zasiłek szkolny

Podstawową okolicznością uzasadniającą ubieganie się o świadczenie w postaci zasiłku jest wystąpienie zdarzenia losowego.

Zdarzeniem losowym są np. :

 • śmierć rodzica lub opiekuna prawnego,
 • wypadek ucznia, powodujący uszczerbek na zdrowiu,
 • nagła lub nieuleczalna choroba ucznia lub rodzica/opiekuna,
 • klęska żywiołowa powodująca straty w mieniu należącym do rodziny ucznia,
 • inne zdarzenia nagłe, pogarszające sytuację materialną rodziny utrudniające dostęp do edukacji.

 

Zasiłek może być przyznany raz dla jednego zdarzenia losowego.

Przyznanie zasiłku nie uzależnia się od spełnienia kryterium dochodowego.

Zasiłek przyznawanych i rozliczany jest w formach określonych dla stypendium szkolnego.

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl