Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wyniki otwartego naboru Partnera
do przygotowania i wspólnej realizacji Programu Rewitalizacji Społecznej
pn. „Dobre re-akcje” realizowanego w ramach projektu systemowego, którego beneficjentem jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.

     W dniu 29 października 2013 r. zakończył się nabór Partnerów do Programu Rewitalizacji społecznej pn. „Dobre re-akcje” realizowanego w ramach projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I. Zatrudnienie              i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.
     Celem Programu  jest zminimalizowanie w okresie 10 miesięcy występujących na rewitalizowanym obszarze Bełchatowa, problemów społecznych wynikających z wykluczenia społecznego lub zagrożenia wykluczeniem poprzez aktywną integrację społeczną i przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród mieszkańców obszaru objętego rewitalizacją.
 W odpowiedzi na ogłoszenie konkursu, przyjęte Zarządzeniem Nr 242/2013  Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 7 października 2013 r. wpłynęły trzy oferty, złożone przez następujące Podmioty:
1) Oferta Nr 1/2013 Stowarzyszenia Przyjaciół Pływania, os. Żołnierzy POW 9/106,           97-400 Bełchatów;
2) Oferta Nr 2/2013 Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, pl. Inwalidów 10,           01-552 Warszawa FRDL  Regionalnego Centrum w Łodzi ul. Rewolucji 1905 r. Nr 9,
      90-273 Łódź;
3) Oferta Nr 3/2013 Miejskiego Centrum Kultury, pl. Narutowicza 1 a, 97-400 Bełchatów.
Wszystkie Oferty, które wpłynęły w ramach przedmiotowego naboru otrzymały pozytywną ocenę pod względem formalnym i merytorycznym. W oparciu o § 2 ust. 4 oraz § 5 ust.4 Regulaminu otwartego konkursu na nabór Partnerów, stanowiącego załącznik nr 1 do Ogłoszenia o otwartym naborze Partnera  do przygotowania i  wspólnej realizacji Programu wybrane zostały 3 Podmioty.
Na podstawie Listy rankingowej Partnerów wybranych do przygotowania i realizacji Programu, przedstawionej przez Komisję Konkursową, Prezydent Miasta Bełchatowa Zarządzeniem Nr 258/2013 z dnia 31 października 2013 r. rozstrzygnął niniejszy konkurs, zatwierdzając wybór wskazanych przez Komisję Podmiotów na Partnerów Programu.
Załączniki:
1) Zarządzenie Nr 258/2013 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 31 października 2013 r.;
2) hhttp://www.belchatow.pl/documents/lista_rankingowa.pdf

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020