Drukuj

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje dotyczące projektu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Bełchatowa na rok 2014.

 

I CEL, PRZEDMIOT I TERMIN KONSULTACJI

1. Celem i przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat  projektu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Bełchatowa na rok 2014. 

2. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego mających  swoją siedzibę na terenie Miasta Bełchatowa oraz członkowie Zespołu Konsultacyjnego Powołanego przez Prezydenta Miasta Bełchatowa

3. Termin konsultacji: od 21 października 2013 roku do 04 listopada 2013 roku.

 

II TRYB, ZASADY I FORMY KONSULTACJI

1. Konsultacje przebiegać będą zgodnie z Regulaminem konsultacji społecznych stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Miejskiej NR LIV/413/10, z dnia 17 czerwca 2010 roku i odbywać się będą w formie:

- tradycyjnej korespondencji z członkami Zespołu Konsultacyjnego;

- forum dyskusyjnego dla członków bełchatowskich organizacji pozarządowych

i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego – przedstawiciele organizacji

mogą zgłaszać pisemne uwagi i opinie dotyczące:

 

2. Niniejsze Ogłoszenie wraz z projektem w/w Programu zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej Miasta Bełchatowa (www.belchatow.pl)

3. Wyniki konsultacji zawierające zgłoszone opinie i uwagi oraz uzasadnienie w przypadku ich nieuwzględnienia zamieszczone zostaną w wyżej wymienionych miejscach, nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

4. Wyniki konsultacji przedstawione będą Radzie Miejskiej w uzasadnieniu projektu uchwały przyjmującej Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Bełchatowa na rok 2014. 

5. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla władz Miasta Bełchatowa.

 

 

Bełchatów, 2013-10-14.

 

PREZYDENT MIASTA BEŁCHATOWA

mgr inż. Marek Chrzanowski

 

 

Do pobrania:

>>>  Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Bełchatowa na rok 2014

>>> Regulamin dofinansowywania szkoleń dla realizatorów Programu

>>> Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony osób doznających przemocy

 

 

 

Aktualności