Drukuj

na podstawie art. 28 a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm) ogłaszam otwarty nabór Partnera do realizacji Programu Rewitalizacji Społecznej
pn. „Dobre re-akcje” realizowanego w ramach projektu systemowego, którego beneficjentem jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego.


Celem partnerstwa
Celem partnerstwa jest wypracowanie standardu działań o charakterze partnerskim, łączących różne metody i techniki pracy, które mają posłużyć realizacji ogólnego celu Programu Rewitalizacji Społecznej, którym jest zminimalizowanie do końca listopada 2014 r. występujących na rewitalizowanym obszarze Bełchatowa, problemów społecznych wynikających z wykluczenia społecznego lub zagrożenia wykluczeniem poprzez aktywną integrację społeczną i przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród mieszkańców obszaru objętego rewitalizacją.

Grupa docelowa Programu
Grupa beneficjentów I rzędu:
- grupa około 40 dzieci od 7 do 17 roku życia,
- grupa około 20 osób dorosłych (kobiet i mężczyzn).
Grupa beneficjentów II rzędu:
- grupa ok. 15 osób pracujących bezpośrednio z uczestnikami I rzędu, w tym w szczególności: pracownicy socjalni, asystenci rodziny, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych.

Okres realizacji Programu
luty 2014 roku – listopad 2014 roku.

W zależności od potrzeb uczestników w Programie zaplanowano m.in. organizację działań w ramach następujących zadań:

Zadanie 1. Alternatywne formy spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży z terenu rewitalizowanego, np.:
warsztaty plastyczne,  w tym zajęcia dla najmłodszych pn. „ Akademia Małego Artysty”,
warsztaty ceramiczne,
warsztaty małych form witraży i biżuterii,
warsztaty muzyczne,
warsztaty taneczne,
warsztaty teatralne,
warsztaty fotograficzne,
warsztaty sportowe,
warsztaty rozwoju osobistego.

Zadanie 2.  Wydanie kalendarza prezentującego twórczość dzieci w ramach Programu.

Zadanie 3.  Wakacje dla dzieci i młodzieży z terenu rewitalizowanego, np.:
10-dniowy wyjazd o charakterze turystyczno – integracyjnym dla dzieci z programem socjoterapeutycznym,
„Kolorowe lato” na rewitalizowanych podwórkach (gry i zabawy, rozgrywki sportowe, piesze wycieczki, zajęcia na basenie).
 
Zadanie 4. „Akademia rodziny”.
warsztaty, spotkania, pogadanki, wykłady oraz spotkania indywidualne min.
z policjantem, lekarzem, prawnikiem, psychologiem, pedagogiem dla rodziców,
zajęcia socjoterapeutyczne rozwijające inteligencję emocjonalną dzieci, stanowiącą podstawy radzenia sobie z problemami w kontaktach z rodzicami, rówieśnikami oraz w życiu dorosłym.

Zadanie 5. Budowanie systemu wsparcia i edukacji dla rodzin zagrożonych przemocą
z terenu rewitalizowanego.
szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego, grup roboczych oraz specjalistów prowadzących grupę wsparcia dla osób doznających przemocy
w rodzinie „Azymut”,
poradnictwo prawne dla osób doznających przemocy w rodzinie, uczestniczących
w grupie wsparcia pn. „Azymut”,
prelekcja na temat przemocy w rodzinie (w ramach Dni Rodziny),
zakup i rozprowadzenie materiałów informacyjno-edukacyjnych na temat przemocy
w rodzinie i jej negatywnych skutków,
wydanie lokalnego informatora dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadanie 6. Superwizja dla osób pracujących bezpośrednio z uczestnikami I rzędu.

Zadanie 7. Imprezy i wydarzenia kulturowe dla rodzin z terenu rewitalizowanego, np.:
jednodniowa wycieczka integracyjna dla uczestników Programu i otoczenia,
udział w życiu kulturalnym miasta np. kino, koncerty itp.,
piknik rodzinny połączony z kampanią informacyjno – promocyjną przeciwdziałającą wykluczeniu społecznemu,
spotkanie podsumowujące Program.

Zadanie 8. Promocja zdrowego stylu życia.
zajęcia edukacyjne dotyczące zachowań prozdrowotnych, które mają wpływ na aktywność fizyczną i zawodową kobiet i mężczyzn (cykl spotkań z dietetykiem, instruktorem rekreacji ruchowej oraz  psychologiem - terapeutą prowadzącym warsztaty wiedzy o seksualności człowieka),
usługa stomatologiczna dla uczestników projektu,
usługa w zakresie gimnastyki korekcyjnej dla dzieci i młodzieży.

Zadanie 9. Promocja i upowszechnianie programu, monitoring i ewaluacja w zakresie realizowanego Programu.
W imieniu Miasta Bełchatowa obowiązki Lidera Programu w tworzonym partnerstwie pełnić będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie, który oczekuje od zainteresowanych Podmiotów przedstawienia propozycji swego udziału w realizacji działań w ramach zaplanowanych zadań.

Dopuszcza się zawarcie partnerstwa z więcej niż jednym Podmiotem.

Przy wyborze Partnerów będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1. Zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa, w tym
w szczególności posiadanie odpowiednich zapisów w dokumentach statutowych.
2. Oferowany wkład potencjalnego Partnera w realizację Programu: zasoby techniczne, lokalowe,  kadra zaangażowana w realizację Projektu  oraz zasoby finansowe.
3. Doświadczenie w realizacji projektów, zadań o podobnym charakterze na przestrzeni ostatnich 2 lat (wykazanie realizacji programów/projektów/zadań w obszarze, którego dotyczy program partnerski).
4. Zadeklarowana współpraca z Liderem w trakcie przygotowania Programu.

Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie określa Regulamin konkursu, stanowiący załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
      Formularz zgłoszenia Partnera do Programu stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
      Kryteria wyboru Partnera zawarte zostały w załączniku nr 3 do Ogłoszenia.
      Dokumenty dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Bełchatowa www.belchatow.pl, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Miasta w Bełchatowie, ul. Kościuszki 1 – Zespole ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia, budynek B, pok. Nr 18.

Termin nadsyłania zgłoszeń do Urzędu Miasta Bełchatowa  do dnia 29 października  2013 roku do  godz. 15:30.

W przypadku wysyłki zgłoszenia, decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Miasta Bełchatowa.

Wybór  Partnera  nastąpi według listy rankingowej, w oparciu o Regulamin konkursu, stanowiący załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

Wyniki naboru oraz zakres działania Partnera/Partnerów zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Bełchatowa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bełchatowa.

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny lub odstąpienia od realizacji projektu w partnerstwie w przypadku braku uzyskania odpowiedniego finansowania z EFS.

 

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszenia Partnera .doc

Formularz zgłoszenia Partnera .pdf

Kryteria wyboru Partnera

Indywidualny arkusz oceny

Zbiorczy arkusz oceny

Zarządzenie Prezydenta Miasta Bełchatowa

 

Aktualności