Drukuj

Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego

Zgodnie z art. 11 f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 687) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. u. z 2013r., poz. 267) zawiadamia się, że  że w dniu 30.09.2013r. na wniosek Prezydenta Miasta Bełchatowa została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 1586.2013, znak: AB.6740.8.8.2013.5.Mbk.TP dla inwestycji pn. "Budowa ulicy Witosa i ulic przyległych w zakresie: budowy jezdni i stanowisk postojowych, chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, zjazdów i dojść do posesji oraz budowy kanalizacji deszczowej i odwodnienia, budowy oświetlenia ulicznego, rozbiórki odcinków kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ciepłociągu.


Lokalizacja inwestycji:

-branża drogowa: 131/1, 111/3, 117/2, 130/1, 130/2, 128/24, 128/23, 128/25, 128/9, 128/27, 128/26, 128/28, 128/10, 128/18, 128/15 (po podziale 128/30), 128/19, 128/31, 128/4 (po podziale 128/34), 128/16 (po podziale 128/36), 128/17, 152/1, 128/32, obręb 10, miasto Bełchatów;

-branża instalacyjna: 111/3, 117/2, 128/23, 128/25, 128/27, 128/15 (po podziale 128/29, 128/30), 128/9, 128/16 (po podziale 128/36), 128/17, 128/24, obręb 10, miasto Bełchatów (oznaczenia: przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi, w nawiasie nr działki po podziale przeznaczonej pod inwestycję drogową).

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdza się projekt podziału nieruchomości.

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, niniejsze zawiadomienie doręcza się wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

Zgodnie z art. 11d, ust. 9 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie wniosku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z dniem niniejszego zawiadomienia nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem tego zakazu jest nieważna.

Zgodnie z art. 18, ust. 1e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycjidrogowej, odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonywalności albo w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna - wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

Informuję, że można zapoznać się z w/w decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz załączonymi do niego materiałami i dokumentami w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Bełchatowie (ul. Pabianicka 34, 97-400 Bełchatów, pokój nr 3) w godzinach urzędowania oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 13 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art.49 KPA zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Aktualności