Drukuj

 Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Bełchatowa  informuje, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. 2012 poz.391  z późn. zm.) właściciele nieruchomości mają obowiązek podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Z obowiązku tego są wyłączone nieruchomości wyposażone w przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniające wymagania określone
w odrębnych przepisach.
W związku z powyższym prosimy mieszkańców posiadających możliwości techniczne o podjęcie czynności zmierzających do podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej. W tym celu należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych na podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej do Spółki „WOD.-KAN.”. Pracownicy Biura Obsługi Klienta Spółki udzielają szczegółowych informacji dotyczących sposobu podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.  Biuro czynne
od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00-15.00, we wtorki w godz. 7.00-17.00,
 ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, tel. (44) 634 90 92-94.
Jednocześnie informujemy, że  do czasu podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej należy prowadzić prawidłową gospodarkę nieczystościami ciekłymi
a co za tym idzie przechowywać umowę zawartą z przedsiębiorcą posiadającym stosowne zezwolenia na teren miasta Bełchatowa oraz dowody potwierdzające wywóz nieczystości przez tegoż przedsiębiorcę.
Urząd Miasta Bełchatowa i Straż Miejska w Bełchatowie posiada comiesięczne zestawienia wybudowanych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej. Właściciele nieruchomości unikający podłączenia się do kanalizacji sanitarnej winni liczyć się
z możliwością kontroli przeprowadzonej przez Straż Miejską w zakresie prawidłowej gospodarki nieczystościami ciekłymi.
Należy zaznaczyć, że podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej
 to oprócz wygody i dbałości o ekologię, również wymierna korzyść ekonomiczna dla mieszkańców. Poniżej zamieszczamy wyliczenia oszczędności możliwe
do osiągnięcia w przypadku podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej:
 

Aktualności