Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU „AKTUALIZACJI PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA BEŁCHATOWA” WRAZ Z „PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO”

 

Działając zgodnie z treścią art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (jt. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z poźn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), dokonuje się wyłożenia do publicznego wglądu dokumentu pn. „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Bełchatowa” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”.


Powyższe dokumenty są wyłożone do publicznego wglądu w dniach od 7 sierpnia 2014 r. do 28 sierpnia 2014 r. (w dni robocze) w godzinach pracy w Wydziale Rozwoju Miasta, ul. Kościuszki 1, pok. 214, 97-400 Bełchatów. W tym samym czasie udostępnione są one również w formie elektronicznej na stronie internetowej www.belchatow.pl

 

Zgodnie z art. 19 ust. 6, 7 i 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby i jednostki organizacyjne mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu „Założeń…” oraz do „Prognozy…” w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia (tj. do dnia 28 sierpnia 2014 r.):

  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Bełchatowa, Wydział Rozwoju Miasta, ul. Kościuszki 1, pok. 214, 97-400 Bełchatów;

  • bezpośrednio do Kancelarii Ogólnej na parterze Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1 w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałek, środę, czwartek, piątek w godzinach 7:30 – 15:30, we wtorek w godzinach 7:30 – 18:00;

  • drogą elektroniczną poprzez formularz internetowy dostępny pod adresem internetowym

 

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl