Drukuj

W dniu 23 lipca 2015 roku Stowarzyszenie Abstynenckie Klub Wzajemnej Pomocy PRZYJACIEL z siedzibą w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 19a, złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn.: Organizacja Turniejów Sportowych Klubów Abstynenckich i Wyjazdów Sportowych o udzielenie dotacji w wysokości: 6.000,00 zł /słownie: sześć tysięcy złotych/, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 roku poz. 1118 ze zm.).

 

Uznając celowość realizacji w/w zadania zlecam jego wykonanie w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zadnie spełnia łącznie dwa podstawowe warunki: wysokość dofinansowania nie przekroczy kwoty 10.000,00 złotych i zadanie będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Przedłożona oferta zostanie zamieszczona na okres 7 dni tj. od dnia 23 lipca 2015 roku do dnia 30 lipca 2015 roku:

- Biuletynie Informacji Publicznej,

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bełchatowa przy ul. Kościuszki 15,

- na stronie internetowej Miasta Bełchatowa /www.belchatow.pl/.  

Aktualności