Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

OGŁOSZENIE

 

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza nabór kandydatów na członka Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania składanych w otwartym konkursie ofert

na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 roku.

 

INFORMACJE OGÓLNE:

 

1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 i poz. 1146) Prezydent Miasta Bełchatowa zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, do zgłaszania się na kandydatów na członka Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania składanych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku w trybie w/w ustawy.

2. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członka Komisji Konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach Komisji Konkursowej.

3. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.

4. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, może zgłosić tylko jednego kandydata.

5. Zgłoszenia kandydatów na członka Komisji Konkursowej należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 grudnia 2014r. do godz. 13.00.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

 

1. W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, które spełniają następujące kryteria:

  • nie reprezentują organizacji/ podmiotów biorących udział w konkursie;

  • podlegają wyłączeniu na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 oraz z 2014r. poz. 183
    i poz. 1195).

 

 

 

 

ZADANIA KOMISJI KONKURSOWEJ:

 

Komisja Konkursowa opiniuje oferty złożone przez organizacje pozarządowe lub pomioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2014r. poz. 1118 i poz. 1146) w otwartym konkursie ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 roku.

 

 

WYBÓR KANDYDATÓW DO PRAC W KOMISJI KONKURSOWEJ:

 

Prezydent Miasta Bełchatowa powołuje 5 członków Komisji Konkursowej w składzie:
4 przedstawicieli organu wykonawczego jednostki samorządu i jeden przedstawiciel organizacji lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 

Zgłoszenia na członka Komisji Konkursowej w formie pisemnej należy składać osobiście
lub listownie w siedzibie Urzędu Miasta Bełchatowa, Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul Kościuszki 15 pok. 22 lub 23.

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl