Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/152/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia „Bełchatowskiej Karty Rodzina 3+”. Konsultacje będą prowadzone w terminie: 5-19 sierpnia 2014 r.


 

I CEL, PRZEDMIOT I TERMIN KONSULTACJI

 

1. Celem i przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/152/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie wprowadzenia „Bełchatowskiej Karty Rodzina 3+”.
 

2. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego mających swoją siedzibę na terenie Miasta Bełchatowa oraz członkowie Zespołu Konsultacyjnego powołanego przez Prezydenta Miasta Bełchatowa.


3. Termin konsultacji: od dnia 05 sierpnia 2014 roku do dnia 19 sierpnia 2014 roku.


 

II TRYB, ZASADY I FORMY KONSULTACJI

1.  Konsultacje przebiegać będą zgodnie z regulaminem konsultacji społecznych stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Miejskiej NR XLII/364/13 z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia ,,Regulaminu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji” i odbywać się będą w formie:

  • przyjmowania opinii i uwag do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/152/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie wprowadzenia „Bełchatowskiej Karty Rodzina 3+” na piśmie z wykorzystaniem formularza- możliwego do pobrania ze strony internetowej Miasta Bełchatowa /www.belchatow.pl/., wzór powyższego formularza stanowi załącznik Nr 2
    do uchwały NR XLII/364/13 z dnia 28 listopada 2013 roku, - do Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w okresie trwania konsultacji (Urząd Miasta, ul. Kościuszki 15 pok. 22 lub 23 do godz. 1400).


2.  Niniejsze ogłoszenie wraz z projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/152/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie wprowadzenia „Bełchatowskiej Karty Rodzina 3+” zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej Miasta Bełchatowa /www.belchatow.pl/.


3. Wyniki konsultacji, zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag, wraz ze stanowiskiem Prezydenta Miasta Bełchatowa z podaniem uzasadnienia w przypadku ich uwzględnienia, zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Miasta Bełchatowa /www.belchatow.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Bełchatowa nie później niż w ciągu 30 dni
od zakończenia konsultacji.

4. Wyniki konsultacji przedstawione będą Radzie Miejskiej w uzasadnieniu projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/152/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie wprowadzenia „Bełchatowskiej Karty Rodzina 3+”.
 

5. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w Regulaminie.

6.  Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Miasta Bełchatowa.Do pobrania:

>>> Projekt uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/152/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia "Bełchatowskiej Karty Rodzina 3+"

 

 

Marek Chrzanowski
Prezydent Miasta Bełchatowa

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020