Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Zarządzenie Nr 93/ 2014

Prezydenta Miasta Bełchatowa

z dnia 19.05.2014 r.

 

w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego

z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379) oraz art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z 2011 roku Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378, z 2014 r. poz. 223) zarządzam co następuje:

§1. Po rozpatrzeniu wniosku o przyznanie dotacji wraz z ofertą Ochotniczej Straży Pożarnej Bełchatów- Grocholice przy ul. Szkolnej 1 w Bełchatowie, udzielam dotacji
w wysokości 8.000,00 zł /słownie: osiem tysięcy złotych/ na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pn.: „Kultywowanie Tradycji Miejskiej Orkiestry Dętej”.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020