Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego realizowanego w 2014 roku, we wskazanym poniżej zakresie oraz dziale odpowiadającym kwalifikacji budżetowej, z zabezpieczeniem środków finansowych, jak poniżej:

- kultury fizycznej i sportu (926)- 15.000,00 zł / słownie: Piętnaście tysięcy złotych /

wsparcie realizacji zadania pod nazwą: „Administrowanie Miejskimi Kortami Tenisowymi w Bełchatowie, w roku 2014.

Podmiot wyłoniony w drodze konkursu ofert w ramach realizacji zadania zobowiązany będzie m.in. do:

 1. utrzymania obiektu we właściwym stanie technicznym umożliwiającym prawidłowe jego funkcjonowanie, również poprzez wykonywanie bądź zlecanie usług konserwacyjnych i serwisowych;

 2. dokonywania przeglądów technicznych obiektu;

 3. utrzymania na obiekcie właściwego stanu czystości;

 4. zapewnienia obsługi administracyjnej, technicznej oraz porządkowej na obiekcie;

 5. dokonywania wszelkich opłat za media;

 6. wyposażenia obiektu i pomieszczeń w niezbędny sprzęt i materiały;

 7. nieodpłatnego udostępniania obiektu na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego i innych zajęć sportowych dla uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Miasto Bełchatów;

 8. nieodpłatnego udostępniania obiektu na potrzeby organizacji imprez sportowych których organizatorem lub współorganizatorem będzie Miasto Bełchatów;

 9. uzgodnienia z Prezydentem Miasta Bełchatowa cennika korzystania z obiektu.

 

Termin realizacji: maj- październik 2014

Miejsce: ul. Edwardów 8, 97-400 Bełchatów.

 

 

 

 

I . Zasady przyznawania dotacji.

1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2014 w w/w zakresie określone zostało w Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok (Załącznik do Uchwały Nr XLII/365/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 listopada 2013 roku).

4. Zlecenie zadania publicznego odbywać się będzie w formie wspierania realizacji zadania publicznego z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

5. O udzielenie wsparcia zadania, mogą ubiegać się:

a) organizacje pozarządowe,

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

d) spółdzielnie socjalne,

e) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie
(Dz. U. z 2010r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

 1. Składanie ofert.

1. Oferenci mogą zapoznać się z warunkami konkursu i wzorem umowy oraz pobrać formularz ofertowy w Zespole ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
lub na stronie internetowej:www.belchatow.pl

2. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 kwietnia 2014r. do godz. 1500 do Koordynatora Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (Urząd Miasta ul. Kościuszki 15, tel. 44 733 51 01)

3. Ofertę należy składać na formularzu ofertowym, wraz z kompletem wymaganych dokumentów z zaznaczeniem jakiego działu budżetu oferta dotyczy.

4. Oferta nie złożona we wskazanym terminie, lub ta, która wpłynie pocztą po tym terminie, podlega odrzuceniu bez rozpatrzenia.

5. Organizacje mogą składać wspólnie z innymi podmiotami, oferty na realizację wspólnych projektów; w takiej ofercie należy wskazać podmiot przyjmujący dotację i jednocześnie odpowiedzialny za wykonanie i rozliczenie zadania.

6. Wymagane dokumenty:

a) odpis lub kopia odpisu z krajowego rejestru sądowego lub innego rejestru lub ewidencji, przy czym odpis lub kopia powinna być poświadczona za zgodność ze stanem faktycznym na dzień składania oferty,

b) statut oferenta (oferentów) lub jego kserokopię,

c) oświadczenie:

- o nieprowadzeniu działalności w celu osiągnięcia zysku,

- o braku zajęć komorniczych wobec oferenta oraz braku zaległości w płatnościach na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego,

- o wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem dotacji na realizację zadań publicznych w ostatnich trzech latach,

d) umowa partnerska o wspólnej realizacji zadania,

e) w przypadku składania (podpisania) oferty przez pełnomocnika – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (oferentów) zgodnie
ze statutem podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta (oferentów),

7. Wszystkie dokumenty przedstawione w formie kserokopii muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem (na każdej stronie), przez co najmniej jedną z osób upoważnionych do reprezentowania oferenta (oferentów).

8.W przypadku złożenia oferty nie spełniającej warunków formalnych Oferenci są zobowiązani do usunięcia braków w terminie 14 dni po upływie terminu składania ofert.

9.Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli nie spełnia w/w warunków formalnych, lub wnioskodawcą jest podmiot, który nie rozliczył poprzednio uzyskanego dofinansowania lub rozliczył je po terminie.

a) brak rozliczenia w ustalonym umową terminie pozbawia organizację możliwości otrzymania dotacji z budżetu Miasta przez okres 1 roku;

b) podanie nieprawdziwych danych, lub wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, skutkuje 3-letnim brakiem możliwości otrzymania dotacji, licząc
od dnia stwierdzenia w/w nieprawidłowości.

 

 1. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert.

1. Rozpatrzenie ofert i podpisanie stosownej umowy na realizację zadania nastąpi
w terminie nieprzekraczającym 60 dni po upływie terminu do składania ofert.

2. Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni, licząc od dnia upływu terminu
do składania ofert.

3. Oferty spełniające wymogi formalne, oceniane będą pod względem merytorycznym przez Komisję Konkursową wg. Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej ( załącznik nr 2
do niniejszego Zarządzenia), która po dokonaniu oceny przedstawi Prezydentowi Miasta Listy Rankingowe.

4. Przy ocenie będą brane pod uwagę, następujące kryteria:

- zgodność oferty z zadaniami zamieszczonymi w Programie Współpracy na rok 2014;

- spójność wewnętrzna celów i metod projektu z proponowanymi działaniami;

- proponowana kalkulacja kosztów realizacji zadania;

-liczba osób realizujących zadanie (wolontariusze, społecznicy, członkowie organizacji, osoby zatrudnione);

- doświadczenie, zasoby kadrowe, rzeczowe, partnerzy współpracujący przy realizacji projektu.

5. Prezydent Miasta Bełchatowa po zapoznaniu się z Listami Rankingowymi przedstawionymi przez Komisję Konkursową, podejmie decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości na realizację zadania.

 

IV. Postanowienia końcowe.

1. Udzielenie dofinansowania zadania dokonywane jest na podstawie pisemnej umowy.

2. Podmiot otrzymujący dotację jest zobowiązany do zamieszczenia w materiałach informacyjnych zapisu o dofinansowaniu zadania przez Miasto Bełchatów.

3. Prezydent Miasta Bełchatowa zastrzega sobie prawo kontroli wykorzystania przekazanych podmiotowi środków finansowych.

4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

5. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.

6. Zastrzega się możliwość nierozstrzygnięcia konkursu, bez prawa do odwołania.

 

 

Bełchatów, 2014-04-07.

 

 

 

 

 

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020