Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Formularz zgłoszeniowy - konsultacje

Spotkanie konsultacyjne Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

14.02.2023 r. (wtorek, godz. 10.00) Urząd Miasta Bełchatowa, Sala Herbowa (ul. Kościuszki 1)

Dane firmy

Nieprawidłowy wpis
Nieprawidłowy wpis
Nieprawidłowy wpis
Nieprawidłowy wpis
Nieprawidłowy wpis
Zaznacz odpowiednie pola

Jednocześnie zostałam/em poinformowana/y, że:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwane RODO. 1. Administratorem moich danych osobowych jest Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa z siedzibą w Bełchatowie, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów.
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) um@belchatow.pl, (ePUAP) na elektroniczną skrzynkę podawczą na adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP oraz pisemnie - Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 16.
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Bełchatowa jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) iod@um.belchatow.pl, (ePUAP) na elektroniczną skrzynkę podawczą na adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP, oraz pisemnie - Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 42.
4. Dane osobowe zawarte w Formularzu zgłoszenia będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celu związanym z organizacją spotkania informacyjnego, aktywizacji lokalnych przedsiębiorców oraz do sporządzania zbiorczych zestawień statystycznych i do stworzenia bazy danych przedsiębiorców. Dane osobowe w zakresie wizerunku Uczestników Spotkania, podczas wydarzenia mogą zostać utrwalone i rozpowszechnione, w celu informacyjno-promocyjnym. Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze a wynikających z obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust.1 lit. c): ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawa z dnia, ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
5. Podanie przeze mnie danych osobowych jest warunkiem zgłoszenia uczestnictwa w Spotkaniu, gdzie podanie danych jest dobrowolne.
6. Odbiorcą moich danych osobowych mogą być podmioty na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych. Dostęp do danych mogą mieć podmioty, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia danych osobowych w ramach obsługi systemów informatycznych (nadzoru i asysty technicznej nad systemami) oraz pracownicy Urzędu Miasta na podstawie pisemnego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wydanego przez Administratora.
7. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
8. W związku z przetwarzaniem moich danych osobowych przysługują mi następujące uprawnienia: 1) prawo dostępu do treści swoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
3) prawo do żądania usunięcia danych (prawo do „bycia zapomnianym”),
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych,
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
6) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO.
10. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl