joombig banner rotation images

Menu

wfosSzkoła Podstawowa nr 3 im. Żołnierzy POW w roku 2018 uzyskała dofinansowanie
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie: Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Ogrodowe ekoprzygody” przy Szkole Podstawowej nr 3 w Bełchatowie.

Wartość ogólna zadania wynosi 48 000,00 zł z czego:

- 43 200,00 zł pochodzi z dotacji WFOŚiGW w Łodzi

-   4 800,00 zł to wkład własny Miasta Bełchatowa

Realizacja projektu polega na utworzeniu ogródka dydaktycznego poprzez zakup elementów wyposażenia punktu dydaktycznego tj. zegar słoneczny, stacja meteorologiczna, stacja pogodowa, domek dla owadów, gry dydaktyczne oraz zakup roślin m.in. krzewów i bylin.

WFOŚZespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Bełchatowie w roku 2018 uzyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie: Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Co w trawie piszczy” przy Przedszkolu Samorządowym nr 9 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie.

Wartość ogólna zadania wynosi 35 000,00 zł z czego:

- 31 500,00 zł pochodzi z dotacji WFOŚiGW w Łodzi

-   3 500,00 zł to wkład własny Miasta Bełchatowa

Realizacja projektu polega na utworzeniu ogródka dydaktycznego poprzez zakup elementów wyposażenia punktu dydaktycznego oraz zakup krzewów, bylin i drzew.

logotypy

Realizatorem Projektu jest Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Brzechwy
z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie.

Wartość projektu to 725 283,74 zł.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 616 491,17 zł, ze środków Budżetu Państwa – 58 022,71 zł.

Projekt realizowany w okresie 1.11.2018 r. – 30.06.2020 r. obejmuje 363 uczniów kl. I-VIII
i 13 nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi
w Bełchatowie, którzy zamieszkują w rozumieniu przepisów KC i uczą się/pracują na terenie województwa łódzkiego.

Cel główny to poprawa jakości i warunków prowadzenia edukacji w Szkole Podstawowej
nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie oraz przygotowania jej uczniów do efektywnego funkcjonowania na rynku edukacyjno-zawodowym.

foto

Realizacja projektu konkursowego z dziedziny „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2018/2019”.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Żołnierzy POW w roku 2018 uzyskała dofinansowanie
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie: Program edukacji ekologicznej pn. „Oddech dla Bełchatowa” realizowany w Szkole Podstawowej nr 3 w Bełchatowie.

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” cztery szkoły podstawowe w Bełchatowie zostały wyposażone 
w tablice interaktywne, projektory, głośniki. Program umożliwia wykorzystywanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych. W 80% finansowany jest ze środków budżetu państwa  i w 20% z wkładu własnego Miasta Bełchatowa.
Przedszkole Samorządowe  nr 8  im. „Bajkowy Zakątek”  w  Bełchatowie w  roku  2017 uzyskało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie: Program edukacji ekologicznej pn. „Przedszkolak w świecie żywiołów” - realizowany w Przedszkolu Samorządowym nr 8 im. Bajkowy Zakątek w Bełchatowie.

Przedszkole Samorządowe nr 2 „Akademia Bolka i Lolka w Bełchatowie” w roku 2017 uzyskało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie: Program Edukacji Ekologicznej pn. ”Wszystkim wesoło, gdy czyste powietrze wkoło – aktywna edukacja ekologiczna w Przedszkolu Samorządowym nr 2 Akademia Bolka i Lolka w Bełchatowie”  

Przedszkole Samorządowe nr 1 „Pod Topolą” w Bełchatowie w roku 2017 uzyskało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie: Program Edukacji Ekologicznej pn. ”Przedszkolak badaczem i odkrywcą – tajemnice w powietrzu, w wodzie i na ziemi” realizowany w Przedszkolu Samorządowym nr 1 „Pod Toplą” w Bełchatowie. 

W ramach  konkursu „Nasza Eko-pracownia” Szkoła Podstawowa nr 12 im. K. Makuszyńskiego w Bełchatowie w roku 2017 uzyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie dotyczące realizacji projektu pn.: Utworzenie ekopracowni pn. „Zielona pracownia” w Szkole Podstawowej nr 12 im. K. Makuszyńskiego w Bełchatowie.         

Miasto Bełchatów w roku 2017 w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III – obszar D” uzyskało dofinansowanie na realizację projektu „Likwidacja barier transportowych w ramach procesu kształcenia integracyjnego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Bełchatów”. 
 
Wartość ogólna projektu wyniosła 144 800,00 zł
- 72 000,00 zł pochodzi z dotacji z PFRON
- 72 800,00 zł to wkład własny Miasta Bełchatowa
 
W ramach projektu „Likwidacja barier transportowych w ramach procesu kształcenia integracyjnego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Bełchatów” Miasto Bełchatów zakupiło samochód do przewozu uczniów niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich.
W roku 2017 w ramach programu uchwalonego przez Radę Ministrów na lata 2016-2020 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Szkoła Podstawowa nr 9 wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 uzyskała z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dotację na zakup nowości wydawniczych niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w wysokości 12 000,00 zł. W ramach programu szkoła zakupiła 939 książek do biblioteki. Miasto na ten cel zapewniło wkład własnym w kwocie 3 000,00 zł. Całkowita wartość zadania wyniosła 15 000,00 zł. 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020