Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Świadczenie "Za życiem" - przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje jednorazowe świadczenie, w wysokości 4 000,00 zł, na jedno dziecko.

Przedmiotowe świadczenie przysługuje bez względu na wysokość dochodów uzyskiwanych przez rodzinę. Wniosek o wypłatę świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Wymogi dotyczące otrzymania świadczenia:

1) prawo do świadczenia przysługuje, jeśli kobieta pozostawała pod opieką medyczną w trakcie ciąży;

2) świadczenie przysługuje po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną, potwierdzającego pozostawanie kobiety pod opieką lekarską nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.Zaświadczenie winno zawierać daty udzielonych świadczeń zdrowotnych w każdym trymestrze ciąży;

3) ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu stwierdza w zaświadczeniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

 

Wniosek można złożyć papierowo w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie lub elektronicznie za pośrednictwem Platformy Informacyjno – Usługowej  https://empatia.mpips.gov.pl/ .

 

Szczegółowe informację na temat programu dot.  świadczenia Za życiem", w tym wyjaśnienie krok po kroku  procedury przyznawania świadczenia, wzór wniosku, znajdują się na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl