joombig banner rotation images

Menu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie jest jednostką organizacyjną Miasta Bełchatowa realizującą politykę społeczną państwa, mającą  na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których  nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oferując pomoc.

 

Pomoc społeczna przysługuje:

 • Osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym
  na terytorium RP,
 • Cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium RP posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w RP,
 • Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium RP, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt .

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej nie przysługuje osobom odbywającym  karę pozbawienia wolności. W przypadku osób czasowo aresztowanych, świadczenie jest zawieszane, a za okres tymczasowego aresztowania nie przysługuje świadczenie. ( art. 13. ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej).

 

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, pomocy udziela się  z powodu: 

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku
  z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt. 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

 

Kryterium dochodowym dla osoby samotnie gospodarującej jest dochód nie przekraczający kwoty 634 zł, natomiast dla osoby w rodzinie - kwota 514 zł na osobę w rodzinie  na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej.

 

Pomoc udzielana jest w formie:

I. Świadczeń pieniężnych:

 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy,
 • pomoc zwrotna (zasiłek lub pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie się, pomoc rzeczowa, zasiłek okresowy oraz zasiłek celowy).
 • wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd, wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia. Świadczenie jest przyznawane bez względu na dochód.

II. Świadczeń niepieniężnych:

 • praca socjalna,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • składki na ubezpieczenia społeczne,
 • sprawianie pogrzebu,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • schronienie,
 • posiłek,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodku wsparcia oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
 • kierowanie i opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, 
 • wsparcie rodziny
 • Szczegółowe informacje dostępne na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie.

Świadczeniami rodzinnymi są:

 • zasiłek rodzinny;
 • dodatki do zasiłku rodzinnego:

a) dodatek z tytułu urodzenia dziecka

b) dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

c) dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

d) dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

e) dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

f) dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

g) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego;

 • świadczenia opiekuńcze:

a) zasiłek pielęgnacyjny

b) specjalny zasiłek opiekuńczy

c) świadczenie pielęgnacyjne;

 •  jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;
 • świadczenie rodzicielskie.

Wnioski dot. świadczeń rodzinnych składa się w formie papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie lub elektronicznie za pośrednictem Portalu Informacyjno - Usługowego  https://empatia.mpips.gov.pl/.

 

Szczegłówe informacje dostępne są na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie  oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Świadczenie dobry start - przyznawane jest jednorazowo w wysokości 300 zł i przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat (także w przypadku ukończenia 20 lat w bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego). Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia (także w przypadku ukończenia 24 lat w bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego).

Program obejmie dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej. Wsparcie będzie się należało rodzicom, opiekunom prawnym i faktycznym, rodzinom  zastępczym, osobom  prowadzącym  rodzinne domy dziecka, a także dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych i dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć stosowny wniosek. Może to zrobić rodzic, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka. W przypadku dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej  wniosek składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.  

            Dla mieszkańców miasta Bełchatowa procedurę związaną z przyznawaniem i wypłatą świadczenia będzie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie.

Wnioski o ustanowienie prawa do świadczenia dobry start będzie można składać:

-  od 1 lipca 2018 r. do 30 listopada 2018 r.  w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Informacyjno - Usługowej  https://empatia.mpips.gov.pl/. oraz przez bankowość elektroniczną

od 1 sierpnia 2018 r.  do 30 listopada 2018 r. w formie papierowej w:

•    siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie przy ul. Dąbrowskiego 2,

•    pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. św. Faustyny Kowalskiej 9 (budynek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN sp. z o.o.),

- w okresie od 27 sierpnia 2018 r. do 14 września 2018 r. w:

•    Szkole Podstawowej nr 13 im. UNICEF z oddziałami integracyjnymi z siedzibą  w Bełchatowie,  ul. Słowackiego 8,

•    Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie przy ul. Edwardów 5.

 

Szczegółowe informację na temat programu pn.  „Dobry start” znajdują się na stronie  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy Społeczne Bełchatowie oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Świadczenie wychowawcze -  przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego
o przysposobienie dziecka) albo opiekunowi prawnemu dziecka, o których mowa w art. 1 ust. 2 Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zamieszkałym na terenie miasta Bełchatowa.

Świadczenie przysługuje także samotnym rodzicom, rodzicom będącym w nieformalnych związkach, rodzicom po rozwodzie, rodzinom patchworkowym oraz rodzicom posiadającym adoptowane dzieci – o ile spełnione zostaną kryteria przyznania świadczenia.

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie (bez udokumentowania dochodów) w wysokości 500,00 zł miesięcznie (kwota bezpośrednio dla rodziny, nieopodatkowana).

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko – będzie brany pod uwagę dochód na osobę w rodzinie, który nie może przekroczyć kwoty 800 zł, a w przypadku posiadania pierwszego (jedynego) dziecka niepełnosprawnego (tj. dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności)  - dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 1.200 zł.

 

Pod pojęciem „pierwszego dziecka” zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci należy rozumieć jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia.
W przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane odpowiednio przez matkę, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka.

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia, jednak prawo do świadczenia będzie ustalane na okres jednego roku (od 1 października do 30 września) – to znaczy, że co rocznie należy składać nowy wniosek.

 

Wniosek można złożyć papierowo w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie lub elektronicznie za pośrednictwem Portalu Informacyjno – Usługowego https://empatia.mpips.gov.pl/.  oraz bankowości elektronicznej.

 

Szczegółowe informację na temat programu pn.  „Rodzina 500 +” znajdują się na stronie  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społeczne  Bełchatowie oraz  Ministerstwa Rodziny, Pracy  i  Polityki  Społecznej.

Świadczenie "Za życiem" - przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje jednorazowe świadczenie, w wysokości 4 000,00 zł, na jedno dziecko.

Przedmiotowe świadczenie przysługuje bez względu na wysokość dochodów uzyskiwanych przez rodzinę. Wniosek o wypłatę świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Wymogi dotyczące otrzymania świadczenia:

1) prawo do świadczenia przysługuje, jeśli kobieta pozostawała pod opieką medyczną w trakcie ciąży;

2) świadczenie przysługuje po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną, potwierdzającego pozostawanie kobiety pod opieką lekarską nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.Zaświadczenie winno zawierać daty udzielonych świadczeń zdrowotnych w każdym trymestrze ciąży;

3) ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu stwierdza w zaświadczeniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

 

Wniosek można złożyć papierowo w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie lub elektronicznie za pośrednictwem Platformy Informacyjno – Usługowej  https://empatia.mpips.gov.pl/ .

 

Szczegółowe informację na temat programu pn.  „Dobry start”, w tym wyjaśnienie krok po kroku  procedury przyznawania świadczenia, wzór wniosku, znajdują się na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego  - przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia  7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Świadczenia z funduszu przysługują osobie uprawnionej:

1)        do ukończenia 18 roku życia,

2)        gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia,

3)        w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo;

4)        warunkiem przyznawania świadczenia jest bezskuteczna egzekucja alimentów.

 

Wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie lub drogą elektroniczną.

Szczegółowe informacje dostępne  na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i w Bełchatowie oraz  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

 

 

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018