Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Świadczenia dla rodziny

realizowane są przez

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie

ul. Dąbrowskiego 2, tel. 44 635 28 97

 

 

Świadczenia rodzinne

Świadczeniami rodzinnymi są:

  • zasiłek rodzinny;
  • dodatki do zasiłku rodzinnego:

a) dodatek z tytułu urodzenia dziecka

b) dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

c) dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

d) dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

e) dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

f) dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

g) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego;

  • świadczenia opiekuńcze:

a) zasiłek pielęgnacyjny

b) specjalny zasiłek opiekuńczy

c) świadczenie pielęgnacyjne;

  •  jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;
  • świadczenie rodzicielskie.

Wnioski dot. świadczeń rodzinnych składa się w formie papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie lub elektronicznie za pośrednictem Portalu Informacyjno - Usługowego  https://empatia.mpips.gov.pl/.

 

Szczegłówe informacje dostępne są na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie  oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

 

 

 

Świadczenie wychowawcze - "Rodzina 500+"

Świadczenie wychowawcze -  przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka) albo opiekunowi prawnemu dziecka, o których mowa w art. 1 ust. 2 Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zamieszkałym na terenie miasta Bełchatowa.

Świadczenie przysługuje także samotnym rodzicom, rodzicom będącym w nieformalnych związkach, rodzicom po rozwodzie, rodzinom patchworkowym oraz rodzicom posiadającym adoptowane dzieci – o ile spełnione zostaną kryteria przyznania świadczenia.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko w rodzinie do dnia ukończenia 18. roku życia (bez udokumentowania dochodów) w wysokości 500,00 zł miesięcznie (kwota bezpośrednio dla rodziny, nieopodatkowana).

Wniosek można złożyć papierowo w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie lub elektronicznie za pośrednictwem Portalu Informacyjno – Usługowego https://empatia.mpips.gov.pl/.  oraz bankowości elektronicznej.

Szczegółowe informację na temat programu pn.  „Rodzina 500 +” znajdują się na stronie  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społeczne  Bełchatowie oraz Ministerstwa Rodziny  i  Polityki  Społecznej.

 

 

Jednorazowe świadczenie w ramach programu "Za życiem"

Świadczenie "Za życiem" - przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje jednorazowe świadczenie, w wysokości 4 000,00 zł, na jedno dziecko.

Przedmiotowe świadczenie przysługuje bez względu na wysokość dochodów uzyskiwanych przez rodzinę. Wniosek o wypłatę świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Wymogi dotyczące otrzymania świadczenia:

1) prawo do świadczenia przysługuje, jeśli kobieta pozostawała pod opieką medyczną w trakcie ciąży;

2) świadczenie przysługuje po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną, potwierdzającego pozostawanie kobiety pod opieką lekarską nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu.Zaświadczenie winno zawierać daty udzielonych świadczeń zdrowotnych w każdym trymestrze ciąży;

3) ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu stwierdza w zaświadczeniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Wniosek można złożyć papierowo w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie lub elektronicznie za pośrednictwem Platformy Informacyjno – Usługowej  https://empatia.mpips.gov.pl/ .

Szczegółowe informację na temat programu dot.  świadczenia Za życiem", w tym wyjaśnienie krok po kroku  procedury przyznawania świadczenia, wzór wniosku, znajdują się na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie oraz Ministerstwa Rodziny  i Polityki Społecznej.

 

 

Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego  - przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia  7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Świadczenia z funduszu przysługują osobie uprawnionej:

1)        do ukończenia 18. roku życia,

2)        gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25. roku życia,

3)        w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo;

4)        warunkiem przyznawania świadczenia jest bezskuteczna egzekucja alimentów.

Wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie lub drogą elektroniczną.

Szczegółowe informacje dostępne  na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i w Bełchatowieoraz  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl