Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

1 stycznia 2015 roku weszła w życie ustawa o Karcie Dużej Rodziny, która  określa zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny, jak również sposób przyznawania im uprawnień. Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Karta Dużej Rodziny. 

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

 

Przez rodzica - należy rozumieć osobę będącą rodzicem biologicznym co najmniej trojga dzieci, a także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

 

Przez małżonka rodzica należy rozumieć – osobę, która nie posiada dzieci lub posiada jedno /dwoje dzieci i wstąpiła w związek małżeński z osobą, która jest rodzicem biologicznym co najmniej 3 dzieci.

 

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

  • w wieku do 18. roku życia,
  • w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

 

Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

 

Wykaz Partnerów Karty Dużej Rodziny dostępny  jest na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Karta Dużej Rodziny – wyszukiwanie Partnerów KDR

Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny jest dostępna w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych). 

 

Osoby ubiegające się o Kartę składają jeden wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, na którym zaznaczają czy ubiegają się o Kartę tradycyjną czy elektroniczną czy obie, a po jego pozytywnym rozpatrzeniu przez Prezydenta Miasta Bełchatowa zostanie przyznana Karta w wybranej formie (jeśli zostaną przyznane 2 formy Karty obie będą miały ten sam numer).

 

Warto wnioskować od razu o obie formy tej Karty – tradycyjną (plastikową) oraz elektroniczną. Należy zaznaczyć, że przy jednoczesnym zawnioskowaniu o obie formy Karty nie ponosimy opłaty za wyrobienie tej drugiej).

 

Kartę elektroniczną wyświetla się na urządzeniach mobilnych (smartfony, tablety) w aplikacji mKDR, która posiada funkcjonalności ułatwiające korzystanie z uprawnień, m.in. mapę z geolokalizacją, umożliwiającą szybkie znalezienie najbliższych punktów, w których honorowana jest Karta, a także powiadomienia o nowych Partnerach Karty i ich ofertach.

 

Objaśnienia do wzoru wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Karta Dużej Rodziny.

 

Aby  otrzymać Kartę Dużej Rodziny  w formie tradycyjnej (plastikowej),  elektronicznej bądź obu, należy wypełnić  wniosek (wzór wniosku do pobrania poniżej - załącznik nr 1) - stronę 3 i 4 należy  powielić w zależności od tego, ilu członków rodziny dotyczy dany wniosek i złożyć go w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Bełchatowa, III piętro, pok. nr 411, tel. 44 733 51 59   lub  za pośrednictwem Portalu Inforamcyjno - Usługowego Emp@tia wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa niżej, potwierdzającymi prawo do przyznania Karty, w szczególności:
1)     w przypadku rodzica  – oświadczenie, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że  nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci (wzór oświadczenia do pobrania poniżej - załącznik nr 2) .
2)     w przypadku dzieci w wieku powyższej 18 roku życia –  oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce (wzór oświadczenia do pobrania ponizej - załącznik nr 3)
3)     w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej  lub rodzinnym domu dziecka;
4)     w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (wzór oświadczenia do pobrania poniżej - załcznik nr 3) 

5)    w przypadku cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony zupełnej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – odpowiednio dokumenty, o których mowa w pkt 1-4 oraz dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6)    w przypadku złożenia wniosku o przyznanie elektronicznej Karty Dużej Rodziny, do wniosku należy załączyć informację o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych  (wzór informacji do pobrania poniżej - załącznik nr 4 ). Wypełnienie załącznika ZKDR-04 nie jest konieczne jeżeli wnioskodawca podał adresy e-mail i numery telefonów członków rodziny we wniosku oraz zaznaczył na ostatniej stronie wniosku oświadczenie dotyczące wyświetlania Kart.

 

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL oprócz dokumentów o których mowa w pkt. 1-5  przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów, o których mowa w art. 10 ust. 4a  ustawy o Karcie Dużej Rodziny, potwierdzających prawo do przyznania Karty.

 

Do wniosku składanego w formie elektronicznej dołącza się oryginały  dokumentów, o których mowa odpowiednio w pkt 1-5, w postaci elektronicznej lub elektroniczne kopie dokumentów po uwierzytelnieniu ich, tj. opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wniosek o przyznanie Karty/wydanie duplikatu Karty dostępny jest  na stronie interentowej  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Karta Dużej Rodziny – Jak założyć Kartę?– Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Bełchatowa oraz w  Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Bełchatowa - budynek B, pokój nr 12-13.

 

Na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej  znajduje się również informacja, w jaki sposób można złożyć wniosek za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia>– empatia.mpips.gov.pl. 

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki  Społecznej  oraz Wojewoda Łódzki zapraszają instytucje publiczne i  przedsiębiorców do dołączenia do grona Partnerów Karty Dużej Rodziny.

 

Chcesz zostać partnerem Karty Dużej Rodziny i działasz na terenie całego kraju?

Skontaktuj się z negocjatorem ds. partnerów strategicznych: Agnieszka Domańska, tel. 732 988 452, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Możesz także wypełnić e-deklarację dołączenia do Karty Dużej Rodziny (szczegóły na stronie www.mpips.gov.pl. w zakładce Karta Dużej Rodziny – Jak  zostać partnerem?

 

Jeżeli działasz lokalnie skontaktuj się z negocjatorem ds. partnerów lokalnych. Skorzystaj z wykazu kontaktów do negocjatorów wojewódzkich. Wykaz znajduje się na stronie www.mpips.gov.pl.w zakładce Karta Dużej Rodziny – Jak  zostać partnerem?

 

Dodatkowe  informacje nt. Karty Dużej Rodziny dostępne są na stronie internetowej www.mpips.gov.pl oraz  w zakładce Karta Dużej Rodziny.

Zachęcamy wszystkie rodziny wielodzietne z terenu Miasta Bełchatowa do zapoznania się z programem i skorzystania z niego.
 

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020