joombig banner rotation images

Menu

Z dniem 1 stycznia 2015 roku werszła w życie ustawa o Karcie Dużej Rodziny, która  określa zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny jak również sposób przyznawania im uprawnień - zapoznaj się ustawą i rozporządzeniem.

Karta Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymnaiu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Przysługuje również dzieciom  w wieku do ukończenia 18 roku życia oraz gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia i bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Posiadanie Karty umożlwia korzystanie ze zniżek oferowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne, które przystąpiły do programu, m.in. na przejazdy komunikacją publiczną, bilety na wydarzenia kulturalne,  wystawy czy bilety do muzeów oraz punktów gastronomicznych i usługowych.

- wykaz Partnerów Karty Dużej Rodziny dostępny tutaj.

 

Uwaga!!!

 

Od 1 stycznia 2018 roku do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny  wprowadzono pewne zmiany, m.in. w zkresie możliwości zlożenia wniosku o przyznanie elektronicznej Karty Dużej Rodziny. W związku z powyższym  zmienił się również wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wprowadzono oprócz wzorów oświadczeń (oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej, oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej oraz oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka)  wzór informacji o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych.

Od 1 stycznia 2019 roku  ponownie do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie dużej rodziny wprowadzono zmiany, na podstawie których o przyznanie Karty Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Objaśnienia do wzoru wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Karta Dużej Rodziny.


Aby  otrzymać Kartę Dużej Rodziny  w formie tradycyjnej (plastikowej),  elektronicznej bądź obu, należy wypełnić  wniosek (wzór wniosku do pobrania poniżej - załącznik nr 1) - stronę 3 i 4 należy  powielić w zależności od tego, ilu członków rodziny dotyczy dany wniosek i złożyć go w Zespole ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Bełchatowa, budynek B, I pietro, pok. nr 12-13, tel. 44 733 51 59   lub  za pośrednictwem Portalu Inforamcyjno - Usługowego Emp@tia wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa niżej, potwierdzającymi prawo do przyznania Karty, w szczególności:
1)     w przypadku rodzica  – oświadczenie, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że  nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci (wzór oświadczenia do pobrania poniżej - załącznik nr 2) .
2)     w przypadku dzieci w wieku powyższej 18 roku życia –  oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce (wzór oświadczenia do pobrania ponizej - załącznik nr 3)
3)     w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej  lub rodzinnym domu dziecka;
4)     w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (wzór oświadczenia do pobrania poniżej - załcznik nr 3) 

5)    w przypadku cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony zupełnej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – odpowiednio dokumenty, o których mowa w pkt 1-4 oraz dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6) w przypadku złożenia wniosku o przyznanie elektronicznej Karty Dużej Rodziny, do wniosku należy załączyć informację o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych  (wzór informacji do pobrania poniżej - załącznik nr 4 ).

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL oprócz dokumentów o których mowa w pkt. 1-5  przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów, o których mowa w art. 10 ust. 4a  ustawy o Karcie Dużej Rodziny, potwierdzających prawo do przyznania Karty.

Do wniosku składanego w formie elektronicznej dołącza się oryginały  dokumentów, o których mowa odpowiednio w pkt 1-5, w postaci elektronicznej lub elektroniczne kopie dokumentów po uwierzytelnieniu ich, tj. opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.


Wniosek o przyznanie Karty/wydanie duplikatu Karty dostępny jest  na stronie interentowej  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Karta Dużej Rodziny – Jak założyć Kartę?– Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Bełchatowa oraz w  Zespole ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Bełchatowa - budynek B, pokój nr 12-13.

Na stronie znajduje się również inforamcja, w jaki sposób można złożyć wniosek za pośrednictwem Portalu Emp@ta.
 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki  Społecznej  oraz Wojewoda Łódzki zapraszają instytucje publiczne i  przedsiębiorców do dołączenia do grona Partnerów Karty Dużej Rodziny.

 

Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są tutaj oraz tutaj.

 

Działasz na terenie całego kraju -  skontaktuj się z negocjatorem ds. partnerów strategicznych Panią Joanną Jończyk, tel. 732 988 477, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Działasz lokalnie - Skontaktuj się z negocjatorem ds. partnerów lokalnych. Skorzystaj z wykazu kontaktów do negocjatorów wojewódzkich: https://rodzina.gov.pl/sites/default/files/kontakty_wojewodzkie_kdr.jpg

 

Dodatkowe  informacje nt. Karty Dużej Rodziny dostępne są na stronie internetowej , www.empatia.mpips.gov.pl  oraz  w zakładce Karta Dużej Rodziny.


Zachęcamy wszystkie rodziny wielodzietne z terenu Miasta Bełchatowa do zapoznania się z programem i skorzystania z niego.
 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018