Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Bełchatowska Karty Rodziny uprawnia do korzystania z ulg i preferencji przygotowanych przez Miasto Bełchatów i współpracujące Podmioty.

 

Aby otrzymać Kartę Bełchatowskiej rodziny mieszkaniec musi spełnić trzy warunki.

 

 

Warunek 1.

Wypełnić wniosek, który dostępny jest  w Urzędzie Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1 - Punkt Obsługi Klienta oraz w Wydziale Spraw Społecznych, III piętro, pok. nr 411).
Wniosek o przyznanie Karty może wypełnić i złożyć osoba wnioskująca o przyznanie Karty lub może to zrobić w imieniu rodziny/seniora/zasłużonego honorowego dawcy krwi członek rodziny posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty oraz do odebrania Karty w imieniu członków rodziny/seniora/zasłużonego honorowego dawcy krwi wskazanych/ego we wniosku.

Składając wniosek o przyznanie Bełchatowskiej Karty Rodziny/wydanie duplikatu Bełchatowskiej Karty Rodziny, przedkłada się do wglądu, w szczególności:

1) w przypadku dziecka  w wieku powyżej 18. roku życia, które uczy się w szkole lub szkole wyższej – zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki;

2) w przypadku dziecka niepełnosprawnego do 16. roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności;

3) w przypadku dziecka niepełnosprawnego powyżej 16. roku życia – orzeczenie o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności;

4) w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

5) w przypadku małżonka rodzica – akt małżeństwa;

6) w przypadku zasłużonego honorowego dawcy krwi – legitymację zasłużonego honorowego dawcy krwi;

7) w przypadku cudzoziemca lub osoby, o których mowa w art. 5 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, będących mieszkańcami miasta Bełchatowa poza dokumentami wymienionymi w pkt. 1-6 - dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; - w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL poza dokumentami wymienionymi powyżej – dokument potwierdzający tożsamość w przypadku osób pełnoletnich, natomiast w przypadku dzieci do 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość.

8) W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – poza dokumentami, o których mowa w pkt. 1-7 – dokument potwierdzający tożsamość w przypadku osób pełnoletnich, natomiast w przypadku dzieci do 18. Roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość.

Wnioskodawca do wniosku załącza podpisane przez siebie oświadczenie  o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (zgodne ze wzorem - według załączonego formularza) oraz w przypadku podania we wniosku danych dotyczących  pełnoletnich członków rodziny – oświadczenie o  wyrażeniu przez nich zgody na przetwarzanie danych osobowych – (zgodne ze wzorem  - według załączonego formularza).

 

Warunek 2.

Złożyć wniosek
Wypełniony wniosek można składać w Wydziale Spraw Społecznych  Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, piętro III, pokój nr 411.
Zapamiętaj!


Warunek 3.

Odebrać Kartę

Wniosek zostanie sprawdzony najszybciej jak to możliwe. Jeśli wniosek będzie wypełniony prawidłowo, a zawarte w nim informacje będą uprawniać do przyznania Karty, każda osoba zawarta we wniosku otrzyma Bełchatowską Kartę Rodziny najpóźniej w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Kartą może posługiwać się jedynie osoba, na którą Karta została wydana. Karta ważna jest wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość, a data ważności Karty widoczna jest na jej odwrocie.

Uwaga !
Osoby, które otrzymały „Bełchatowską Kartę Rodziny”, zachowują nabyte uprawnienia do czasu upłynięcia terminu jej ważności.

 

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020